پاورپوینت مراقبت از بیماران ارتوپدی

پاورپوینت مراقبت از بیماران ارتوپدی

پاورپوینت مراقبت از بیماران ارتوپدی

پاورپوینت مراقبت از بیماران ارتوپدی 

 

 

127اسلایدهمراه باتصاویر چنداسلاید به زبان انگلیسی میباشد

فهرست:

گچ گیری (آتل گچی)

کانترکچر ولکمن

عوارض عروقی

سندرم عدم استفاده Disuse Syndrome

زخم فشاری Pressure Ulcer

فیکساتورهای خارجی External Fixation

Care

تراکشنTraction

فیکساتورهای داخلی Intrnal Fixation
 
Open Reduction with Internal Fixation (ORIF)

 

آتل گچی

از باندهای گچی درست می شود. عرض باندها بصورت استاندارد 20، 15، 10، 7 ، 5 سانتیمتراست.اینجا هم مشاهده کنید