پاورپوینت آشنایی با میراگر جرمی ازنوع ستون مایع

پاورپوینت آشنایی با میراگر جرمی ازنوع ستون مایع

پاورپوینت آشنایی با میراگر جرمی ازنوع ستون مایع

 

پاورپوینت آشنایی با میراگر جرمی ازنوع ستون مایع(استفاده از نسل جدید میراگر های مایع در کاهش پاسخ سازه)

62اسلاید

 

استفاده از نسل جدید میراگر های مایع در کاهش پاسخ سازه

 

 

آشنایی با میراگر جرمی ازنوع ستون مایع

Tuned Liquid column Damper   

 

nبر  اساس نیاز های موجود در عرصه ساختمان سازی در دهه های اخیر مبحث جدیدی تحت عنوان کنترل لرزه ای سازه های مطرح شده است یکی از روش های مورد بحث استفاده از سیستم های میراگر مایع می باشد که در دو نوع آمیختگی و ستونی در منابع علمی مورد بررسی قرار گرفته اند . در این تحقیق با استفاده از یک روش ابتکاری به مدل سازی رایانه ای میراگر های  مایع ستونی د ر سازه پرداخته شده است . در این خصوص پس از بیان روند طراحی سیستم های سازه ای به همراه  میراگر های مایع ستونی  حالات مختلفی از سیستم ها سازهای فولادی از جنبه های مختلف در یک سازه 20 طبقه مورد ارزیابی قرار می گیرد . نتایج بررسی ها نشان می دهد که این سیستم ها در مقابل زلزله های مختلف رفتار مناسبی از نظر کاهش همزمان پاسخ تغییر مکان و شتاب سازه از خود بروز می دهند .اینجا هم مشاهده کنید