دانلود مقاله درمورد آموزش هرس درختان میوه

دانلود مقاله درمورد آموزش هرس درختان میوه

دانلود مقاله درمورد آموزش هرس درختان میوه

دانلود مقاله آموزش هرس درختان میوه

 

27صفحه فرمتword

آموزش هرس درختان میوه:

 

انواع هرس:                                                      

                           

1)فرمدهـــی درختان میوه                                

  2)حذف شاخه های اضافی                            

 3)هرس بار دهی درختان میوه هسته دار

4)هرس بار دهی درختان میوه دانــه دار    

5)تــــــــــــنک گل وگیـــاه

6)جوان سازی درختـــــان

تعریف هرس:

حذف قسمتی از گیاه که میتواند برگ، شاخه،ریشه ویا گل(تنـک  

کردن) باشد

 

تربیت:

عمل هرسی است که طی 4-5سال اول کاشت نهال صــــــــورت میگیرد که برای ایجاد اسکلت اصلی گیاه میباشد اگر عمل تربیت خوب انجام شود هزینه هرس را در سالهای بعد کاهــــش میدهد .

عمل هرس به دوصورت انجام میگیرد:


اینجا هم مشاهده کنید