پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه topsis(مباحث نوین تحقیق درعملیات )

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه topsis(مباحث نوین تحقیق درعملیات )

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه topsis(مباحث نوین تحقیق درعملیات  )

پاورپوینت مدل تصمیم گیری چندشاخصه topsis(مباحث نوین تحقیق درعملیات  )

 

18اسلاید

 

اهداف این روش :

 

ازبی مقیاس سازی نورم ( N) 1-کمی کردن وبی مقیاس سازی ماتریس تصمیم

 

2-تعیین وزن شاخصهابااستفاده ازآنتروپی شانون

 

3-بدست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون

 

4-تعیین راه حل ایده ال مثبت وراه حل ایده ال منفی

 

5-تعیین نزدیکی نسبی

 

6-رتبه بندی گزینه ها

اساس تکنیک TOPSIS بر این مفهوم استوار است که گزینه ی انتخابی ، باید کمترین فاصله 

 

را با راه حل ایده آل مثیت(بهترین حالت ممکن) و بیشترین فاصله را با راه حل ایده  آل

 

 منفی( بدترین حالت ممکن) داشته باشد.

 

 فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص ، به طور یکنواخت افزایش یا کاهش است.

 

حل این روش ، مستلزم طی شش گام است.

 


خرید آنلاین