پاورپوینت سمینار عوامل موثر بر توليد و تركيب شير درگاو

پاورپوینت سمینار عوامل موثر بر توليد و تركيب شير درگاو

پاورپوینت سمینار عوامل موثر بر توليد و تركيب شير درگاو پاورپوینت سمینار  عوامل موثر بر توليد و تركيب شير درگاو اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت عوامل مديريتي و تغذيه اي مؤثر بر لنگش در گاوهاي شيري

پاورپوینت عوامل مديريتي و تغذيه اي مؤثر بر لنگش در گاوهاي شيري

پاورپوینت عوامل مديريتي و تغذيه اي مؤثر بر لنگش در گاوهاي شيري

پاورپوینت عوامل مديريتي و تغذيه اي مؤثر بر لنگش در گاوهاي شيري

 

 

19اسلاید

 

مقدمه

لنگش مشكل مهم بسياري از مزارع پرورش صنعتي گاوهاي شيري است .اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مسمومیت آبستنی در میش PREGNANCY TOXAEMIA

پاورپوینت مسمومیت آبستنی در میش PREGNANCY TOXAEMIA

پاورپوینت مسمومیت آبستنی در میش PREGNANCY TOXAEMIA

پاورپوینت مسمومیت آبستنی در میش  PREGNANCY TOXAEMIA

 

 

19اسلاید

 

مقدمه

بیماری مسمومیت آبستنی یک کمبود انرژی قابل هضم است ودر نتیجه کاهش عمده در سطوح مواد مغذی درثلث انتهایی دوره آبستنی اتفاق می افتد، زمانیکه %85 رشد جنین در این مقطع زمانی طی میشود.

مسمومیت آبستنی تحت عناوین مختلف درگروه بیماریهای آبستنی(دوقلوزایی وفلجی بره وکتوزیس) طبقه بندی می شود.

سبب شناسی

  جنین،با استفاده ازحق الویت خود میتواند غلظت قند خون خودرابالاتراز خون مادر نگه دارد. در اثر فقر غذایی دراواخرآبستنی، استفاده ازذ خایر چربی تشدید می شود وغلظت کتون بادیها واسید های چرب آزاد درخون افزایش می یابد ، وقتی غلظت آنها به  حد پاتولوژیک برسد  میش دچار این بیماری میشود.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت نژادهای شترمرغ

پاورپوینت نژادهای شترمرغ

پاورپوینت نژادهای شترمرغ

نژادهای شترمرغ

19اسلاید

فهرست:

طبقه بندی علمی

مقدمه

اصلاح نژاد در شترمرغ

اصول ژنتيكي پرورش شتر

مطالعات اصلاح نژادی دوردن

زیرگونه های شترمرغ

محصولات شترمرغ

گوشت شترمرغ

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت رفتار شناسی اسب

پاورپوینت رفتار شناسی اسب

پاورپوینت رفتار شناسی اسب

پاورپوینت رفتار شناسی  اسب

 

48اسلاید

رفتار شناسی در پرورش اسب

žبه نظر می رسدگله های رمیده ویا درحال چرای اسب نقاشی شده در دشتهای دوردست آنچنان قرابتی با اسبهای اهلی درون اصطبلها كه ایام را به خوردن و كار كردن و یا چریدن در پادوكها می گذرانند نداشته باشند ، اعمال و رفتارشان را از اجداد وحشی خود به ارث برده وحفظ كرده اند.

žاگر با اسب سرو كار دارید باید بر رفتار او اشراف داشته باشید تا از واكنشهای او در قبال محركهای خاص آگاه بوده و زبان گویای اندام او و اصوات هشدار دهنده اش را هم بدانید.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت رفتارشناسی زنبورعسل

پاورپوینت رفتارشناسی زنبورعسل

پاورپوینت رفتارشناسی زنبورعسل

پاورپوینت رفتارشناسی زنبورعسل

 

17اسلایدهمراه باتصویر

 

 

انواع زنبورعسل:

¨اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت شناخت بیماری یون در گاو

پاورپوینت شناخت بیماری یون در گاو

پاورپوینت شناخت بیماری یون در گاو

پاورپوینت شناخت بیماری یون در گاو

 

 

31اسلاید

 

چکیده  

 بیماری یون یا پارا توبرکولوزیس توسط باکتری مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس ایجاد می‌گردد و در گونه‌های متعدد نشخوار کنندگان گزارش شده است.  در گاو بالاتر از 19 ماه، اسهال مزمن، لاغری مفرط و هیپوپروتئینمی در حیوانات از علائم اختصاصی این بیماری است. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع بیماری یون در استان مرکزی و ارزیابی آزمون الیزا  به عنوان یک روش تشخیصی جهت مشخص نمودن پادتن ضدمایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس بود.

این مطالعه در طی سال‌های 1387 و 1388 بر روی 1724 راس گاو با سن بیش از 2 سال متعلق به 12گله گاو شیری در حومه شهرستان اراک انجام شد.

اندازه‌گیری میزان شیوع بیماری با روش الیزای جذبی و با استفاده از کیت تجاری برای جستجوی پادتن ضد مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس انجام شد.  براساس نتایج حاصل از آزمایش الیزای جذبی تعداد 274 راس دام (5/15%) مثبت تشخیص داده شدند.  حداقل و حداکثر آلودگی در گله‌ها به ترتیب 4 و 6/58 درصد بود.  نمونه بافتی و سرم خون از 87 راس گاو مشکوک به بیماری یون در کشتارگاه جمع‌آوری گردید، حساسیت و ویژگی آزمون الیزای جذبی جهت تشخیص بیماری در مقایسه با آزمون هیستوپاتولوژی به ترتیب 36/47 و 100 درصد بود.  با توجه به یافته‌های این مطالعه آزمون الیزای جذبی به دلیل هزینه اندک و سهولت کاربرد در تشخیص بیماری یون به عنوان یک آزمون غربالگری مناسب مطرح می‌باشد.

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت عوامل موثربرسن کشتار در جوجه های گوشتی

پاورپوینت عوامل موثربرسن کشتار در جوجه های گوشتی

پاورپوینت عوامل موثربرسن کشتار در جوجه های گوشتی

پاورپوینت عوامل موثربرسن کشتار در جوجه های گوشتی

 

26اسلایدهمراه بانمودارها

 

مقدمه : اهمیت جوجه های گوشتی

*    ا رزش غذایی گوشت مرغ

*   راند مان غذایی در مرغ بیشتر از سایر دامها ست

*   مقدار افت کشتارگاهی کمتر از گاو وگوسفند است

*   سلامت گوشت مرغ

*   سهولت تغذ یه در طیور

* عدم وابستگی مرغداری به مزرعه وزمینهای با وسعت زیاد

 

 

عوامل موثربررشدجوجه ها ی گوشتی

*  سویه

*  جنس

*  سن

*  وضعیت جیره غذایی

*  شرایط محیطی

*  استرس

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت سمینار عوامل موثر بر توليد و تركيب شير درگاو

پاورپوینت سمینار عوامل موثر بر توليد و تركيب شير درگاو

پاورپوینت سمینار عوامل موثر بر توليد و تركيب شير درگاو پاورپوینت سمینار  عوامل موثر بر توليد و تركيب شير درگاو اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت عوامل مديريتي و تغذيه اي مؤثر بر لنگش در گاوهاي شيري

پاورپوینت عوامل مديريتي و تغذيه اي مؤثر بر لنگش در گاوهاي شيري

پاورپوینت عوامل مديريتي و تغذيه اي مؤثر بر لنگش در گاوهاي شيري

پاورپوینت عوامل مديريتي و تغذيه اي مؤثر بر لنگش در گاوهاي شيري

 

 

19اسلاید

 

مقدمه

لنگش مشكل مهم بسياري از مزارع پرورش صنعتي گاوهاي شيري است .اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مسمومیت آبستنی در میش PREGNANCY TOXAEMIA

پاورپوینت مسمومیت آبستنی در میش PREGNANCY TOXAEMIA

پاورپوینت مسمومیت آبستنی در میش PREGNANCY TOXAEMIA

پاورپوینت مسمومیت آبستنی در میش  PREGNANCY TOXAEMIA

 

 

19اسلاید

 

مقدمه

بیماری مسمومیت آبستنی یک کمبود انرژی قابل هضم است ودر نتیجه کاهش عمده در سطوح مواد مغذی درثلث انتهایی دوره آبستنی اتفاق می افتد، زمانیکه %85 رشد جنین در این مقطع زمانی طی میشود.

مسمومیت آبستنی تحت عناوین مختلف درگروه بیماریهای آبستنی(دوقلوزایی وفلجی بره وکتوزیس) طبقه بندی می شود.

سبب شناسی

  جنین،با استفاده ازحق الویت خود میتواند غلظت قند خون خودرابالاتراز خون مادر نگه دارد. در اثر فقر غذایی دراواخرآبستنی، استفاده ازذ خایر چربی تشدید می شود وغلظت کتون بادیها واسید های چرب آزاد درخون افزایش می یابد ، وقتی غلظت آنها به  حد پاتولوژیک برسد  میش دچار این بیماری میشود.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت نژادهای شترمرغ

پاورپوینت نژادهای شترمرغ

پاورپوینت نژادهای شترمرغ

نژادهای شترمرغ

19اسلاید

فهرست:

طبقه بندی علمی

مقدمه

اصلاح نژاد در شترمرغ

اصول ژنتيكي پرورش شتر

مطالعات اصلاح نژادی دوردن

زیرگونه های شترمرغ

محصولات شترمرغ

گوشت شترمرغ

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آناتومی اندام خلفیPelvic girdle رشته دامپزشکی

پاورپوینت آناتومی اندام خلفیPelvic girdle رشته دامپزشکی

پاورپوینت آناتومی اندام خلفیPelvic girdle رشته دامپزشکی

پاورپوینت آناتومی اندام خلفیPelvic girdle

 

115اسلایدهمراه باتصاویر به زبان انگلیسی میباشند

 

Two hip bones

Sacrum

First few caudal vertebrae

Anatomy of the Rear Leg

The extensor fossa for the long digital extensor can be confused for an abnormality

 

 

 

Sacroiliac joint:

Relative immovable

Combined cartilaginous and synovial

Tight joint capsul

Dorsal &ventral sacroiliac lig

 

Stay Apparatus of the Hind Limb

Same principle as that for the forelimb:

§horse is able to stand with minimal muscular effort required to keep limb joints from collapsingاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت جزوه کمک آموزشی درس میکروبیولوژی عمومی

پاورپوینت جزوه کمک آموزشی درس میکروبیولوژی عمومی

پاورپوینت جزوه کمک آموزشی درس میکروبیولوژی عمومی

پاورپوینت جزوه کمک آموزشی درس میکروبیولوژی عمومی 

 

 

57اسلاید همراه باتصویر تعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشند

 

میکروبیولوژی عمومی 

 

جزوه کمک آموزشی

                 

تفاوت سلول های پروکاریوت و یوکاریوت:

 اندازه  

 جدار یاخته ای

 غشاء سلولی  

 سیتوپلاسم

 هسته

 اندام های حرکتی

میکروسکوپ ومیکروپها   :

میکروسکوپ زمینه روشن

میکروسکوپ زمینه تاریک

میکروسکوپ فلئورسنس

میکروسکوپ فاز - کنتراست

میکروسکوپ الکترونی

 

 

شکل وساختمان باکتری ها  : 

پنج فرم اساسی باکتری ها از نظر شکل ظاهری شامل:1. کوکوس که بصورت کروی یا بیضی است 2. میله ای که مستقیم واستوانه ای است 3. مارپیچ شامل ویبریوها (بشکل گاما) ، اسپیریلوم (اجرام میله ای شکل مارپیچ وخمیده)،اسپیرو کت ( بلند وشدیدا"مارپیچ) 4. باکتری های رشته ای که بصورت نازک وبلنداند 5. باکتری های چند شکلی مثل کورینه باکتریوم


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آناتومی جمجمهSkull حیوانات رشته دامپزشکی

پاورپوینت آناتومی جمجمهSkull حیوانات رشته دامپزشکی

پاورپوینت آناتومی جمجمهSkull حیوانات رشته دامپزشکی

 

پاورپوینت آناتومی جمجمهSkull  حیوانات رشته دامپزشکی

 

84اسلایدهمراه باتصویر تعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشند

جمجمه

از تعدادی استخوان  پهن ساخته شده است که توسط مفصل درزیSutureبه هم متصلند تشکیل شده است و جزء سیستم اسکلت محوریAxial Skeletonمی باشد.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت ویروس های RNAدار

پاورپوینت ویروس های RNAدار

پاورپوینت ویروس های RNAدار

پاورپوینت ویروس های RNAدار

 

 

19اسلاید

 

طبقه بندی جدید ویروسها

در این طبقه بندی ویروسها در 2 خانواده بزرگ یا فامیلی ویروسهای DNA دار و RNA دار تقسیم شده‌اند. خصوصیاتی که بر اساس آن طبقه بندی جدید ویروسها را پایه ریزی کرده‌اند عبارتند از :
*نوع اسید نوکلئیک برحسب اینکه DNA باشد یا RNA ، تک رشته‌ای یا دو رشته‌ای و نوع عملکرد این اسید نوکلئیک در زمان تکثیر ویروس .

*اندازه و مورفولوژی و وجود یا عدم وجود ممبران Naked یا Enveloped

*وجود آنزیمهای اختصاصی DNA پلیمراز یا RNA پلیمراز.

 

*حساسیت به عوامل فیزیکی و شیمیایی.

*خواص ایمونولوژیکی ویروس. (یعنی ویروس پس از ورود به بدن به چه صورت با سیستم ایمنی بدن انسان مقاومت می‌کند. یا با چه مکانیسمی از نظارت و مقامت سیستم ایمنی فرار می‌کند).

*راههای انتقال یا سرایت ویروس.

*تروپسیم یا گرایش ویروس به سلول ، بافت یا میزبان.

*پاتولوژی یا تشکیل اجسام انکلوزیون ویروس پس از ورود به بدن چه تغییراتی در بافت ایجاد می‌کند.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت پارامیکسوویریده

پاورپوینت پارامیکسوویریده

پاورپوینت پارامیکسوویریده

پاورپوینت پارامیکسوویریده

 

 

15اسلاید

 

 

این گروه شامل ویروس های پاراانفلوانزا،مولد سرخک،ویروس مولد اوریون،RSV(Respiratory syncytial Virus)،ویروس نیوکاسل میباشد.
از نظر ساختمانی این ویروس ها دارای 
RNA تک رشته ای یک پارچه و از نوع رشته ای منفی هستند.
ریبونوکلئوپروتئین ها و یا در واقع نوکلئوکپسید این ویروس ها دارای تقارن مارپیچی بوده و توسط پوشش پروتئینی موسوم به پروتئین
M احاطه گردیده است.کل این مجموعه توسط غشایی لیپیدی دو لایه موسوم به پوشش،پوشیده است.بر روی پوشش این ویروس ها دو رشته زوائد گلیکوپروتئینی دیده می شود:دسته اول که هم خواص هم اگلوتینین و هم خواص نور امینداز داشته و به همین دلیل زوائد HN نامیده می شوند.دسته دوم زوائدی هستند که باعث امیختگی غشاء سلول میزبان گردیده و برای فعال شدن بایستی در معرض انزیم پروتئاز غشایی سلول میزبان قرار گیرند.این زوائد پروتئینی F نیز نامیده می شوند.

 

 

در بین پارامیکسوویروس ها،RSV فاقد زوائد هماگلوتینین نورامینداز بوده و زوائد گلیکوپروتئینی موجود بر روی پوشش ویروس مولد سرخک فاقد فعالیت نورامیندازی می باشد.

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت جزوه درس ماهی شناسی سیستماتیک استاد آقای دکتر شاهسونی

پاورپوینت جزوه درس ماهی شناسی سیستماتیک استاد آقای دکتر شاهسونی

پاورپوینت جزوه درس ماهی شناسی سیستماتیک استاد آقای دکتر شاهسونی

پاورپوینت جزوه درس ماهی شناسی سیستماتیک  استاد آقای دکتر شاهسونی

 

 

286اسلایدهمراه باتصویر

 

 

(Caspiomyzon wagneri)مار ماهی دریای خزر

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Class :  Cyclostomata

Order : Petromyzoniformes

Family :Petromyzonidae

 

 

 

(Lampetra planeri)مار ماهی رودخانه ای

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Class :  Cyclostomata

Order : Petromyzoniformes

Family :Petromyzonidae

 

(Orectolobus ornatus)کوسه گربه ماهیان

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Class : Chondrichthyes

Order : Carcharhiniformes

Family : Orectolobidae

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت ماهی شناسی سيستماتيك

پاورپوینت ماهی شناسی سيستماتيك

پاورپوینت ماهی شناسی سيستماتيك

پاورپوینت ماهی شناسی سيستماتيك

 

27اسلایدهمراه باتصویر

 

روش های عمومی جهت مطالعات سیستماتیک ماهی ها

1- اندازه‌گيريهاي مورفومتريك:

اين اندازه‌گيريها شامل هر اندازه‌گيري استانداردي است كه مي‌توان برروي ماهي انجام داد كه از جمله مي‌توان به طول استاندارد، طول پوزه، طول طويل‌ترين شعاع برروي باله پشتي يا ضخامت ساقه دمي اشاره كرد.

 

2- خصوصيات مريستيك:

اين خصوصيات قابل اعتمادترين ويژگي‌هاي تاكسونوميك محسوب مي‌شوند و شامل هر چيزي است كه مي‌توان بر روي ماهي شمارش كرد كه مي‌توان از تعداد مهره‌ها، شعاع‌ها و خارهاي باله، رديف‌هاي فلس‌ها، زوائد باب‌المعدي و منافذ خط جانبي نام برد. يكي از بزرگترين دلايل وجود تفاوت‌ها در محاسبات مريستيك، خطاي انسان خصوصاً بر روي ماهيان كوچك است اما در صورتيكه از روش‌هاي استاندارد استفاده شود اينگونه خطاها كاهش مي‌يابد.

 

 

 

3- ويژگي‌هاي تشريحي:

اين ويژگي‌ها شامل شكل، كامل بودن خط جانبي و وضعيت آن، وضعيت و اندازه اندام‌هاي داخلي، وضعيت‌هاي تشريحي خاص (مانند تنفس از هوا و اندام‌هاي الكتريكي)، خصوصيات ثانويه جنسي (مانند برجستگي‌هاي توليدمثلي برروي بدن ماهيان نر) و وضعيت و ارتباطات داخلي استخوان‌ها و عضلات است. بيشتر اين خصوصيات حالت مثبت و منفي دارند يا يك ماهي واجد اين ويژگي‌هاست يا اينكه آنها را ندارند.

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مفصل شناسي (Syndesmology)

پاورپوینت مفصل شناسي (Syndesmology)

پاورپوینت مفصل شناسي (Syndesmology)

پاورپوینت مفصل شناسي (Syndesmology)

 

22اسلایدهمراه باتصویر تعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشند

 

طبقه بندی عملکردی 

¨سین آرتروز ((synarthrosisاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت عضلات ناحیه سر (muscles of the head) رشته دامپزشکی

پاورپوینت عضلات ناحیه سر (muscles of the head) رشته دامپزشکی

پاورپوینت عضلات ناحیه سر (muscles of the head) رشته دامپزشکی پاورپوینت عضلات ناحیه سر  (muscles of the head) رشته دامپزشکیاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت هرپس ویروس ها

پاورپوینت هرپس ویروس ها

پاورپوینت هرپس ویروس ها

پاورپوینت هرپس ویروس ها

 

 

14اسلاید

 

خانواده هرپس ویروس شامل تعدادی از مهمترین ویروس های بیماری زای انسانی است. بعضی ویروس های این خانواده دارای میزبان متعدد و بعضی دارای میزبان های محدود هستند. ویژگی برجسته هرپس ویروس ها توانایی انها در ایجاد عفونت های پایدار در طول تمام عمر و ایجاد دوره های متناوب فعالیت مجدد است. مطلب جالب توجه این است که عفونت ایجاد شده به علت فعال شدن ویروس ممکن است از لحاظ بالینی کاملا با عفونت اولیه متفاوت باشد. هرپس ویروس ها تعداد زیادی ژن های مختلف دارند که بعضی از انها ثابت شده که به شیمی درمانی ضد ویروسی حساس هستند. هرپس ویروس های که به طور شایعی انسان را آلوده میسازند از هرپس ویروس انسانی 1تا هرپس ویروس انسانی 8 شماره گذاری میشوند.

 

 

اسامی خانواده هرپس:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کرونا ویروس

پاورپوینت کرونا ویروس

پاورپوینت کرونا ویروس

پاورپوینت کرونا ویروس

 

 

18اسلاید

 

تعریف کلی از ویروس

ویروس قطعه‌ای از نوکلئیک اسید است که درون یک پوشش پروتئینی (کپسید) محصور شده‌است. ویروس‌ها از باکتری‌ها بسیار کوچکتر هستند و اغلب با میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده‌اند. ویروس با استفاده از امکانات سلولی میزبان تکثیر می‌شود و فعالیت اصلی یاخته‌های میزبان را مختل می‌کند. ویروس‌ها بسیاری از جانوران و گیاهان و باکتری‌ها را مبتلا می‌کنند اما فقط برخی از آن‌ها انسان‌ها را بیمار می‌کنند. همچنین ویروس‌ها تنها در محیط خنثی در سلول‌های زنده تکثیر می‌شوند و انگل اجباری داخل سلولی می‌باشند. چون ویروس‌ها همهٔ ویژگی‌های حیات را به غیر از فاز ژنتیک ندارند، زیست شناسان آن‌ها را زنده نمی‌دانند. ویروس‌ها رشد نمی‌کنند، حالت هومئوستازی ندارند و به دلیل نداشتن آنزیم‌های اصلی واکنش‌های متابولیسمی در آن‌ها رخ نمی‌دهد. فقط دو آنزیم در آن‌ها یافت می‌شود، آنزیم ATP و آنزیم رو نوشت بردار معکوس (مخصوص RNA دارها).

 

 

—دانشمندان از مدت‌ها پیش اینطور استدلال کرده‌اند که ویروس‌ها غیر زنده هستند و فقط از ترکیب بیت‌های DNA و RNA با سلول‌های دیگر تشکیل شده‌اند. در واقع بر اساس هر چیز دیگری که ما آن‌ها را می‌شناسیم می‌توانیم خصوصیات موجود زنده را شرح دهیم که یک ویروس نمی‌تواند این خصوصیات را داشته باشد. بسیاری از فرایندهای حیات مثل توانایی سوخت و ساز وجود دارند که ویروس‌ها انجام نمی‌دهند. به نظر می‌رسد که ویروس‌ها فقط قادر به انجام یکی از فرایندهای حیات هستند که آن تولید مثل است؛ ویروس‌های فردی را حتی نمی‌توان به عنوان یک ساختار دانست، یعنی حتی برای خواندن DNA و RNA آن‌ها و ساخت یک ویروس جدید، نیاز به پروتین‌ها می‌باشد. آن‌ها به یک سلول حمله می‌کنند و ابزارهای ژنتیکی آن را برای خودشان می‌ربایند.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس صنایع مواد غذایی با منشاء دامی2

پاورپوینت درس صنایع مواد غذایی با منشاء دامی2

پاورپوینت درس صنایع مواد غذایی با منشاء دامی2

 پاورپوینت درس صنایع مواد غذایی با منشاء دامی2

 

 

 

152اسلاید تعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشند

 

بنام خدا
 صنایع مواد غذایی با منشاء دامی

 

 

2 واحد ( 1 واحد نظری و 1 واحد عملی )

 

پیشنیاز:

باکتری شناسی عمومی

انگل شناسی وبیماریهای انگلی، ویروس شناسی و ایمنی شناسی

 

 

کیفیت گوشت های صنعتی و عوامل موثر در آن

در صنایع گوشت، مواد اولیه از گوشت به صورت قطعات بزرگ و یا خرد شده استفاده می گردد.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس صنایع مواد غذایی با منشاء دامی 1

پاورپوینت درس صنایع مواد غذایی با منشاء دامی 1

پاورپوینت درس صنایع مواد غذایی با منشاء دامی 1

پاورپوینت درس  صنایع مواد غذایی با منشاء دامی 1

 

111اسلاید همراه باتصویرتعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشند

 

بنام خدا
 صنایع مواد غذایی با منشاء دامی

 

2 واحد ( 1 واحد نظری و 1 واحد عملی )

 

پیشنیاز:

باکتری شناسی عمومی

انگل شناسی وبیماریهای انگلی، ویروس شناسی و ایمنی شناسی

 

 

کلیات آمار تولید، مصرف، واردات و مصرف سرانه گوشت

مقدمهاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت پاتولوژی بیماری های پوست رشته دامپزشکی

پاورپوینت پاتولوژی بیماری های پوست رشته دامپزشکی

پاورپوینت پاتولوژی بیماری های پوست رشته دامپزشکی

پاورپوینت پاتولوژی بیماری های پوست رشته دامپزشکی

 

44اسلایدهمراه باتصویر چنداسلایدبه زبان انگلیسی

 

 

پاسخ اپیدرم به آسیبها:

اختلالات رشد و تمایزاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کاربرد بیوتکنولوژی در درمان بیماری مالاریا

پاورپوینت کاربرد بیوتکنولوژی در درمان بیماری مالاریا

پاورپوینت کاربرد بیوتکنولوژی در درمان بیماری مالاریا

پاورپوینت کاربرد بیوتکنولوژی در درمان بیماری مالاریا

 

41اسلایدهمراه باتصویرچنداسلاید به زبان انگلیسی میباشند

 

فهرست:

1 . مالاریا و تاریخچه

و چرخه زندگی  اهمیت . 2

     ماده دارویی آرتمیزینین . 3

  بیوتکنولوژی آرتمیزینین. 4

 

نام بیماری از دو قسمت  mal (بد) و aria (ناحیه) گرفته شده است و بیانگر شیوع این بیماری در مناطقی با آب و هوای  بد است.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت دستگاه گردش خون درس ماهی شناسی

پاورپوینت دستگاه گردش خون درس ماهی شناسی

پاورپوینت دستگاه گردش خون درس ماهی شناسی

پاورپوینت دستگاه گردش خون درس ماهی شناسی

31اسلاید    تعدادی اسلایدها انگلیسی است

 

دستگاه گردش خون

دستگاه گردش خون در ماهی شامل قلب، عروق خونی و خون می باشد.

قلب:

قلب ماهیان در قسمت خلفی قوس های آبششی ودر ناحیه جلویی کمر بند شانه ای درون حفره قلبی(Pericard) قرار دارد. حفره قلبی توسط پرده صفاقی (از جنس بافت پیوندی) از حفره شکمی جدا شده است (ماهیان پرده دیافراگم ندارند). چهره قلب در انواع مختلف ماهیان متفاوت است.

قلب ماهیان در اصل 2 حفره ای بوده و شامل 1 دهلیز و 1 بطن است. اما هنگام بررسی قلب به انضمام بخش های قبل و بعد از آن 4 قسمت قابل تشخیص دارد که به شرح زیر است:

1- سینوس وریدی(sinus venosis)

2- دهلیز(atrium)

3- بطن (ventricle)

4- پیاز شریانی(balbus arteriosus)

بخش های فوق به ترتیب از خلف به قدام واقع شده است. پس از پیاز شریانی،آئورت شکمی قرار گرفته است.

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت اندومتریوز Endometriosis

پاورپوینت اندومتریوز Endometriosis

پاورپوینت اندومتریوز Endometriosis

 

پاورپوینت اندومتریوز Endometriosis

 

15اسلاید

 تصاویر به زبان انگلیسی است

اندومتریوز:

 

وجود بافت اندومتر در مکانهایی غیر از رحم

شایعترین محل اندومتر،تخمدان که اگر به فرم کیستیک باشد آندومتریوما است و در 50%بیماران هر دو تخمدان درگیر می شوند.

محل های دیگر اندومتریوز بترتیب شیوع عبارتند از:

کولدوساک خلفی،پریتوئن یوترووزیکول قدامی،لیگامان پهن خلفی،لیگامان های یوتروساکرال،لوله رحمی ،رحم،سپتوم رکتوواژینال،کولون سیگموئید،سرویکس،ولو،واژن،ناف،روده کوچک.

اندومتریوز در هرجایی از بدن می تواند رخ دهد.

انسیدانس:

اندومتریوز تقریبا بطور انحصاری در زنان سنین باروری یافت می شود.(10% زنان 44-15 سال) و بعد از یائسگی رگرسیون پیدا می کند.

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت هابرونماتیدوزیس درس انگل شناسی رشته دامپزشکی

پاورپوینت هابرونماتیدوزیس درس انگل شناسی رشته دامپزشکی

پاورپوینت هابرونماتیدوزیس درس انگل شناسی رشته دامپزشکی

پاورپوینت هابرونماتیدوزیس درس انگل شناسی  رشته دامپزشکی

 

 

21اسلایدهمراه باتصویر

 

فهرست:

جنس هابرونما اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت هورمون شناسی (اندوکرینولوژی) دکتر جمشید قیاسی قلعه کندی

پاورپوینت هورمون شناسی (اندوکرینولوژی) دکتر جمشید قیاسی قلعه کندی

پاورپوینت هورمون شناسی (اندوکرینولوژی) دکتر جمشید قیاسی قلعه کندی

پاورپوینت هورمون شناسی (اندوکرینولوژی) دکتر جمشید قیاسی قلعه کندی

 

141اسلایدهمراه باتصویر تعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشند

مقدمه

بدن موجودات زنده از میلیون ها سلول زنده تشکیل شده است که در مواجهه با تغییرات داخلی و تحریکات خارجی میبایست هماهنگی بین آن ها حفظ گردد. این وظیفه بر عهده دستگاه عصبی و غدد مترشحه داخلی است.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت پاتولوژی بیماری های مفاصل (رشته دامپزشکی)

پاورپوینت پاتولوژی بیماری های مفاصل (رشته دامپزشکی)

پاورپوینت پاتولوژی بیماری های مفاصل (رشته دامپزشکی)

پاورپوینت پاتولوژی بیماری های مفاصل

 

14اسلایدهمراه باتصویر تعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشند

به نام خدا
 پاتولوژی بیماری های مفاصل

از نظر ساختمانی سه نوع مفصل در بدن داریم شامل:

 

.1مفاصل ثابت :مفاصل فیبروزی یا synarthesis )جمجمه(اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کریپتوکوکوزیس (رشته دامپزشکی)

پاورپوینت کریپتوکوکوزیس (رشته دامپزشکی)

پاورپوینت کریپتوکوکوزیس (رشته دامپزشکی)

پاورپوینت کریپتوکوکوزیس  (رشته دامپزشکی)

 

38اسلاید بیشتراسلایدها به زبان انگلیسی میباشند همراه باتصویر

 

کریپتوکوکوزیس

Cryptococcosis

تورولوزیس

بلاستومایکوز اروپایی

Malade signal

Busse-Buschke’s disease

عفونت قارچی حاد یا مزمن سیستم اعصاب مرکزی، دستگاه تنفسی و چشمها

عامل بیماری جنس قارچی کریپتوکوکوس شامل بیش لز 30 گونه است کریپتوکوکوس نئوفرمنس(در بیماریزایی با اهمیت ترین گونه است)

دارای دو واریته با نامهای:

 1. C. neoformans neoformans (serotype D)
 2. neoformans var. grubii (serotype A)
 3. gattii (serotypes B and C)

Cryptococcus albidus,

Cryptococcus laurentii,

Cryptococcus uniguttulatus,

Cryptococcus luteolus

 

¡کریپتوکوکوس یک مخمر جوانه دار کروی تا بیضی شکل است که اندازه آن متغیر استاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت پاتولوژی بیماری های کبد حیوانات(رشته دامپزشکی)

پاورپوینت پاتولوژی بیماری های کبد حیوانات(رشته دامپزشکی)

پاورپوینت پاتولوژی بیماری های کبد حیوانات(رشته دامپزشکی)

پاورپوینت پاتولوژی بیماری های کبد حیوانات(رشته دامپزشکی)

 

 

19اسلاید

 

پاسخ های بافت کبد به آسیب ها

lRandom hepatocellular degeneration and necrosisاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کاندیدیازیس درحیوانات (رشته دامپزشکی)

پاورپوینت کاندیدیازیس درحیوانات (رشته دامپزشکی)

پاورپوینت کاندیدیازیس درحیوانات (رشته دامپزشکی)

 

پاورپوینت کاندیدیازیس

 

35اسلاید

کاندیدیازیس

بیماری کاندیدیازیس در حیوانات اهلی و خانگی از سال 1858 میلادی شناخته شده است. اطلاعات اندکی در رابطه با عفونت در حیوانات از گذشته وجود دارد اگرچه مواردی از این عفونت در مرغ و خروس گزارش شده بوده است و این اطلاعات نیز اغلب کافی و رضایت بخش نیستند.

 

بیش از 160 گونه کاندیدا شناخته شده است.تعداد کمی از این گونه ها بطور معمول بعنوان همزیست در بافتهای مخاطی انواع حیوانات خونگرم اقامت دارند. البته این مخمرها همچنین از مجاری گوارشی گونه های مختلف خزندگان جدا شده اند

 

در زمانیکه تعادل فلور نرمال میکروبی مختل شود یا دفاع ایمنی حیوان به مخاطره بیافتد برخی از گونه های کاندیدا قادرند بعنوان پاتوژن فرصت طلب در حیوانات حساس عمل کنند. درمان ضد باکتریال، درمانهای سرکوب کننده سیستم ایمنی، بیماریهای سرکوب کننده ایمنی یا بیماریهای ناتوان کننده سیستمیک، سوءتغذیه، مدیریت ضعیف و غیر بهداشتی شرایط نگهداری و استرس اسارت در حیوان مهمترین فاکتورهای مستعد کننده برای ایجاد این بیماری در حیوانات است.


 

هرچند در مقایسه با موارد متعدد و قابل توجه بیماری کاندیدیازیس در انسان (بعنوان شایع ترین عامل ایجاد بیماری های قارچی در انسان)، این بیماری قارچی در دامپزشکی بندرت و با شیوع کمتری گزارش شده است. کاندیدا آلبیکنس مهمترین گونه در ایجاد عفونتهای قارچی مخمری است، اما همیشه شایعترین گونه جدا شده در برخی از اشکال بالینی بیماریزا نیست بعبارت دیگر در برخی از عفونتهای کاندیدایی سایر گونه های کاندیدا شایعترند.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فیزیولوژی گوارش حیوانات(رشته دامپزشکی)

پاورپوینت فیزیولوژی گوارش حیوانات(رشته دامپزشکی)

پاورپوینت فیزیولوژی گوارش حیوانات(رشته دامپزشکی)

پاورپوینت فیزیولوژی گوارش حیوانات(رشته دامپزشکی)

 

 

77اسلایدهمراه باتصویر تعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشند

 

فیزیولوژی گوارش

Digestive Physiology

 

ر

حرکات دستگاه گوارش

اهداف حركات دستگاه گوارش

 - گرفتن مواد غذايي

- خرد كردن مكانيكي مواد غذايي

- مخلوط کردن موادغذايي را با ترشحات دستگاه گوارش

- موجب پيش بردن محتويات لومن

- موجب گسترش مواد غذايي و افزايش سطح تماس كه منجر به افزايش جذب مي‌شود.

- جذب ترشحات داخلي

- دفع مواد غيرقابل هضم ( موادي كه هضم شده ولي جذب نشده‌اند)

 

حرکات دستگاه گوارش در دو حالت

1- مواقعی که غذا در دستگاه گوارش وجود ندارد حرکات به نام M.M.C

2- زمانی که غذا وارد دستگاه گوارش می‌شود ایجاد رفلکس‌های عصبی و هورمونی

حرکات قسمت قدامی دستگاه گوارشی

1- گرفتن آب و غذا از محیط بیرون (Prehensive)

2- جویدن Chewing که هر دو ارادی هستند.

دریافت غذا و آب از محیط بیرون Prehensive

دریافت غذا به وسیله زبان، لب‌ها ، گونه ها، فک پائین و حتی به وسیله دست‌ها انجام می‌گیرد.

 

 

 

 

 

1- نوک زدن Pecking و 2- غذاخوردن Feeding انجام می‌گیرد. طیور جزء دام‌های انتخابگر و selective می‌باشند و نوع غذا را تا حدودی تشخیص می‌دهند

جویدن در نشخوارکنندگان در هنگام خوردن و در مرحله نشخوار انجام می‌گیرد و در سگ و گربه عمل جویدن در هنگام خوردن کم است و در پرندگان جویدن مطرح نمی‌باشد.

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فیزیولوژی تولیدمثل نر(رشته دامپزشکی)

پاورپوینت فیزیولوژی تولیدمثل نر(رشته دامپزشکی)

پاورپوینت فیزیولوژی تولیدمثل نر(رشته دامپزشکی)

 

پاورپوینت فیزیولوژی تولیدمثل نر(رشته دامپزشکی)

55اسلادیهمراه باتصویر

 

فیزیولوژی تولیدمثل نر

Male Reproductive Physiology

 

 

آناتومی تولیدمثل نر در پستانداران

 نقش بیولوژیکی بیضه‌ها:

تولید اسپرماتوزوا ( فرآیند اسپرماتوژنز)

تولید هورمون‌ها‌ي‌ استروییدی به ویژه آندروژن‌ها و در درجه‌ اول تستوسترون

 

سیستم تناسلی:

آلت تناسلی

 کیسه بیضه

یک جفت بیضه­

اپی‌دیدیم

مجرای وابران غده ضمیمه

 

آلت تناسلی:

قوچ و بز، آلت تناسلی دارای یک زایده میله­ای شکل (مجرای پیشابراهی یا زایده شبیه کرم)

آلت تناسلی عروقی نریان (اسب) با زایده پیشابراهی برجسته بیرون‌زده

نوک آلت تناسلی خوک و گاو نر حالت پیچ خورده و آلت تناسلی فیبروالاستیک

گاو، قوچ، گوزن، خوک و لاما دارای خمیدگی سیگموییدی

سگ دارای یک استخوان (باکولوم) در آلت تناسلی برای کمک به ورود آن به واژن

آلت گربه دارای خارهای وابسته به آندروژن در روی آن و خمیدگی به طرف عقب و دارای استخوانی در آلت

 

یک جفت بیضه:

همستر طلایی (همستر)  و خوک نر دارای بزرگ‌ترین بیضه­ها نسبت به وزن بدن

کیسه غلفه‌ایی در خوک نر دارای سلول‌هاي‌ اپی‌تلیال دژنره و ادرار که دارای بوی تند

بیضه­های اسکروتال گربه، خوک و لاما در خلف دام

بیضه­های گاو، بز نر و قوچ موقعیت شکمی

بیضه­های سگ و اسب حالت افقی

 غده ضمیمه:

آمپول­

پروستات

یک جفت کیسه منی (غده وزیکولی)

غده پیشابراهی زوج (کوپر)


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آزمایشگاه مرکز تشخیص (هماتولوژی) رشته دامپزشکی

پاورپوینت آزمایشگاه مرکز تشخیص (هماتولوژی) رشته دامپزشکی

پاورپوینت آزمایشگاه مرکز تشخیص (هماتولوژی) رشته دامپزشکی

پاورپوینت آزمایشگاه مرکز تشخیص (هماتولوژی) رشته دامپزشکی

 

 

142اسلاید همراه باتصویر

 

In the name of God


پاورپوینت آزمایشگاه مرکز تشخیص (هماتولوژی)

 

 

خون بافتی است که از دو قسمت تشکیل شده است:

1-سلول ها: اریتروسیت ها، لکوسیت ها و پلاکت ها

2- مایع: پلاسما (90% آب و 10% مواد جامد محلول)

جمع آوری خون:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فیزیولوژی تولیدمثل ماده(رشته دامپزشکی)

پاورپوینت فیزیولوژی تولیدمثل ماده(رشته دامپزشکی)

پاورپوینت فیزیولوژی تولیدمثل ماده(رشته دامپزشکی)

پاورپوینت فیزیولوژی تولیدمثل ماده(رشته دامپزشکی)

 

104اسلاید همراه باتصاویر تعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشند

 

 

فیزیولوژی تولیدمثل ماده

Female Reproductive Physiology

 

تولیدمثل ماده در پستانداران (بلوغ)

بلوغ یعنی اولین دوره فحلی که با تخمک‌گذاری و تشکیل جسم زرد و فعالیت طبیعی

سن بل.غ:

گونه

ژنوتیپ

سن  : گوساله ماده (تلیسه) در سن 24 ماهگی یک گوساله به دنیا آورد (بلوغ 15-14 ماهگی)

اندازه بدن :گوساله­های ماده زمانی بالغ می‌شوند که به 40 تا 50 درصد اندازه بدن دام‌های بالغ رسیده باشند

 

عواملی موثر بر شروع بلوغ:

تغذیه مناسب برای افزایش چربی بدن

محیط پرورش مناسب (مثل حضور دام نر) است.

تلاقی ‌بین نژادی (دگرگشتی یا آمیخته‌گری) در گاو (گوساله نر یک نژاد با گاوهای نژاد دیگر در هم می­آمیزد)

مکانیسم­های فیزیولوژیکی

مصرف GnRH           :    قبل از زمان بلوغ       :       تحریک طبیعی ترشح LH و FSH      :      رشد فولیکول تخمدانی و ترشح استرویید    :          تخمدان

آزادسازی سریع گنادوتروپین    :                      افزایش فرکانس و دامنه نوسان ضربان‌های ترشحی GnRH             :            چند هفته قبل از شروع بلوغ

اولین تخمک‌گذاری       :         عدم رفتار فحلی        :       تخمک‌گذاری خاموش             جسم زرد        :        عمر کوتاه و غیرعادی

 

تخمک‌گذاری بعد از دومین یا سومین افزایش LH، فعالیت طبیعی جسم زرد و چرخه تخمدانی بعدی (چرخه­های فحلی) صورت می­گیرند


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت عفونتهای قارچی سطحی (رشته دامپزشکی)

پاورپوینت عفونتهای قارچی سطحی (رشته دامپزشکی)

پاورپوینت عفونتهای قارچی سطحی (رشته دامپزشکی)

پاورپوینت عفونتهای قارچی سطحی (رشته دامپزشکی)

 

72اسلادیهمراه باتصویر تعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشند

 عفونتهای قارچی سطحی 

Superficial Fungal infections

lمالاسزیوزیس پیتیریازیس ورسیکالر                 Pityriasis versicolorاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت شمارش افتراقی گلبولهای سفید (رشته دامپزشکی بخش دوم)

پاورپوینت شمارش افتراقی گلبولهای سفید (رشته دامپزشکی بخش دوم)

پاورپوینت شمارش افتراقی گلبولهای سفید (رشته دامپزشکی بخش دوم) پاورپوینت  شمارش افتراقی گلبولهای سفید (رشته دامپزشکی بخش دوم)اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت شمارش افتراقی گلبولهای سفید (رشته دامپزشکی) بخش اول

پاورپوینت شمارش افتراقی گلبولهای سفید (رشته دامپزشکی) بخش اول

پاورپوینت شمارش افتراقی گلبولهای سفید (رشته دامپزشکی) بخش اول

 پاورپوینت  شمارش افتراقی گلبولهای سفید 

 

 

26اسلایدهمراه باتصویر

 

شمارش افتراقی گلبولهای سفید

Differential White Blood Cell Count

 

گویچه های سفید خون ( لکوسیت ها ) leukocytes:

 

گرانولوسیت ها ( نوتروفیل، ائوزینوفیل، بازوفیل ): دارای دانه های اختصاصی در سیتوپلاسم هستند.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت سندروم لارو مهاجر احشایی(VLMS)

پاورپوینت سندروم لارو مهاجر احشایی(VLMS)

پاورپوینت سندروم لارو مهاجر احشایی(VLMS)

پاورپوینت سندروم لارو مهاجر احشایی(VLMS)

 

14اسلایدهمراه باتصویر

 

تعریف


به لارو آن دسته از کرم هایی که قادر به بالغ شدن و تکمیل چرخه زندگی خود در انسان نیستند، لارو مهاجر احشایی گفته می شود.

نام های دیگراین وضعیت:

Larva Migrans Visceralis.
Systemic
Toxocariasis.
VLM (Visceral Larva
Migrans).
عامل:
شایع ترین عامل این بیماری توکسوکارا کنیس است؛ اما ممکن است در اثر آلودگی به توکسوکارا کتی، آسکاریس سووم و... نیز بوجود آید.


سیر تکاملی:

 
تخم انگل از طریق مدفوع یک حیوان آلوده منتقل می شود.
 تخم ها در محيط (خارج از حيوان) جنين مي شوند، در صورتي که شرايط، مانند رطوبت و دما،
 ايده آل باشند
 هنگامی که جنین انداخته می شود، تخم ها عفونی می شوند و زمانی که یک حیوان یا انسان به آن مبتلا می شوند، هضم می شود.
لارو در روده کوچک آزاد شده وموجب مهاجرت لارو به مخاط روده و جریان خون و رسیدن به کبد، ریه ها، برونش ها و نای می گردد.
 کرم بالغ می شود، هنگامی که روده کوچک را آلوده می کند و قادر به تخم گذاری است که از طریق مدفوع منتقل می شود.
 چرخه زمانی تکرار می شود که تخم ها توسط یک حیوان یا میزبان دیگر مصرف می شوند.
 در سگهای بالغ لاروها معمولا چرخه ی رشد خود را کامل نکرده و در بافتهای مختلف به داخل کیست فرو می روند تا بعدها در هنگام آبستنی تحریک شده و با عبور از جفت در توله سگها، بالغ شوند.
 
این عمدتا از طریق آلودگی دست یا غذا (قبل از غذا خوردن) با مدفوع یک حیوان آلوده اتفاق می افتد. این عفونت ممکن است در اثر خوردن گوشت یا مرغ خام یا گوشت خام که آلوده شده است، رخ دهد.
 سن شایع ابتلا در انسان 1 تا4 سالگی می باشد.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت سایه جنگ واقعیت یا جنگ روانی

پاورپوینت سایه جنگ واقعیت یا جنگ روانی

پاورپوینت سایه جنگ واقعیت یا جنگ روانی

پاورپوینت سایه جنگ واقعیت یا جنگ روانی

 

 

50اسلاید

 

بدون تردید تأثیر جنگ اقتصادی – روانی در ملت زمینه‌سازجرئت جنگ نظامی دشمن خواهد بود. روزی که دشمن احساس کند که به هدف خود مبنی بر فاصله مردم – حاکمیت دست یافته است در تند کردن حرکت خود درنگ نخواهد کرد.

برای ایستادن در مقابل آرایش جنگی دشمن شرط اول پذیرش این نکته است که جنگ غیرنظامی را باور کنیم. شرط دوم این است که میدان، روش و ابزار مبارزه را بشناسیم و متناسب با آن به میدان بیاییم. میدان جنگِ دشمن، مردم ایران هستند و روش آن تنگنای اقتصادی و ابزار آن نیز رسانه‌های غرب جهت ادراک‌سازی و تقویت باور ایرانیان به توان دشمن است تا محاسبات ما بر هم بریزد و خود از ترس باران به زیر ناودان فرار کنیم.

شرط سوم شناخت اولویت‌های این جنگ است: مستضعفین اولین تلفات این جنگ هستند. این دسته همان‌هایی هستند که کوله بار مبارزه را در ۴۰ سال گذشته به دوش کشیده‌اند و عجیب است که دولت ما برای حدود ۲۵ قلم کالای اساسی آنان چتر حمایتی ایجاد نمی‌کند. دولت باید سربازان نحیف این جبهه را در اولویت تغذیه قرار دهد تا مقاومت‌شان در این جنگ دوچندان شود.

آرایش جنگی در اقتصاد

 

بازگشت تحریم ها:

 

 

نفت و گاز

ترابری هوایی

ترابری دریایی

شخصیت ها و نهادها

 

رئیس‌جمهور آمریکا در 18 اردیبهشت 98 برای سومین بار در طول یک سال گذشته با صدور یک فرمان اجرایی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران اعمال کرد.

ترامپ در این فرمان اجرایی گفته هدف از صدور این فرمان محروم کردن ایران از صادرات محصولات مربوط به بخش‌های آهن، فولاد، آلومینیوم و مس است.

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تشریح قورباغه Frog Dissection

پاورپوینت تشریح قورباغه Frog Dissection

پاورپوینت تشریح قورباغه Frog Dissection

پاورپوینت تشریح قورباغه Frog Dissection

 

 

24اسلایدهمراه باتصویر چنداسلاید به زبان انگلیسی میباشد

 

ساختار خارجی:

1- فقدان دم و استخوان های مرکزی جمجمه و دنده ها و گردن مشخص

2- سر پهن و دهان بزرگ

3- اندام های حرکتی عقبی قوی تر

4- 2 چشم برجسته و 2 پرده صماخ گرد در پشت چشم ها.

5- معمولا پا 5 انگشتی و دست 4 انگشتی است.

 

برای مشاهده دهان یک برش کوچک با قیچی در هر گوشه دهان ایجاد می کنیم.

 از بخش داخلی دهان شکاف های مربوط به منافذ بینی و منافذ ورودی شیپور استاش و دندانها قابل مشاهده است.در عقب حفره دهانی حلق واقع است که به بینی متصل است. زبان پهن و گوشتی در کف دهان قرار دارد.

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت دستگاه عصبی ماهی

پاورپوینت دستگاه عصبی ماهی

پاورپوینت دستگاه عصبی ماهی

پاورپوینت دستگاه عصبی ماهی

 

 

32اسلایدهمراه باتصویر13اسلاید به زبان انگلیسی میباشند

 

دستگاه عصبي:

مغز ماهيان در داخل حفره جمجمه عصبي (Neurocranium) قرار دارد و توسط غضروف يا استخوان، پرده مننژ اطرافي و مايع مغزي نخاعي و همچنين توسط ماتريكس چربي كه بخش اعظم حفره را پر كرده است، محافظت مي‌شود. اعصاب مغزي توسط منافذي كه در جمجمه قرار دارد، به ساير قسمت‌هاي بدن كشيده مي‌شوند. نخاع كه در ادامه مغز قرار دارد، جمجمه را از طريق foramen magnum به سمت تحت خلفي بدن ترك مي‌كند.

مغز ماهیها از سه قسمت اصلی تشکیل شده است:

1ـ مغز جلویی  Prosen cephalon

2ـ مغز میانی  Mesen cephalon

3ـ مغز خلفی  Rhomben cephalon

مغز جلویی با بلوغ ماهی به 1 بخش پوزه ای بنام تلن سفالون) (Telen cephalon و بخش خلفی تر بنام دین سفالون(Dien cephalon) تقسیم می شود. مغز میانی تقسیم نمی شود و مغز خلفی شامل متن سفالون((Meten cephalon است که پل مغزی(Pons) و مخچه(Cerebellum) را و میلن سفالون(Myelen cephalon) است که بصل النخاع را شامل می شود.

 

 

Telencephalon :

تلن سفال، محل حس بويائي است كه شامل لوب‌هاي بويائي و در جلوي آن يك زوج پياز بويائي است و از آنجا، اعصاب بويائي به اندام بويائي فرستاده مي‌شوند. در برخي گونه‌ها خصوصاً در كوسه‌ها و سپر ماهيان اندازه پيازهاي بويائي، نسبتاً بزرگ مي‌شود و بزرگترین بخش مغز را تشکیل می دهد. در ماهيان اگر چه، قسمت فوقاني تلن سفال توسط بافت غشايي پوشيده شده است اما بطن جانبي وجود ندارد. به نظر مي‌رسد كه تلن سفال علاوه بر مركز بويائي، واجد مراكز هماهنگي و ارتباط نيز هست اما با اين وجود، مخ به همراه قشر مخ كه در مهره‌داران رده‌هاي بالاتر وجود دارد، در ماهيان موجود نيست.

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت داروهاي قلبي عروقي حیوانات (رشته دامپزشکی)

پاورپوینت داروهاي قلبي عروقي حیوانات (رشته دامپزشکی)

پاورپوینت داروهاي قلبي عروقي حیوانات (رشته دامپزشکی)

 

پاورپوینت داروهاي قلبي عروقي حیوانات (رشته دامپزشکی)

 

179اسلاید تعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشد

 

داروهاي مورد استفاده در درمان نارسايي قلب

نارسايي قلبي: اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت داروهاي ضد ميکروب حیوانات (رشته دامپزشکی)

پاورپوینت داروهاي ضد ميکروب حیوانات (رشته دامپزشکی)

پاورپوینت داروهاي ضد ميکروب حیوانات (رشته دامپزشکی)

 

پاورپوینت داروهاي ضد ميکروب حیوانات (رشته دامپزشکی)

 

95اسلاید

انتخاب يک داروي ضد ميکروب

´براساس سميت انتخابي دارو بر ارگانيسم مهاجم است تا سلول هاي پستانداراناینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت علت تناوب ظهور میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در خون سگ

پاورپوینت علت تناوب ظهور میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در خون سگ

پاورپوینت علت تناوب ظهور میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در خون سگ

پاورپوینت علت تناوب ظهور میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در خون سگ

11اسلاید

مقدمه

تناوب داری به چه معناست؟

 

 

 

 

این بیماری انتشار جهانی دارد و در ایران نیز بومی است.

 

حضور کرم بالغ در بطن راست قلب و ابتدای سرخرگ ششی و ندرتا دهلیز راست می تواد منجر به علایم و ضایعات بالینی در سگ مبتلا شود.

مقالات و بررسی ها :

در شهریور سال 1379 و دی ماه سال 1384 در ایران بررسی تناوب داری ظهور میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس انجام شد.

 

 

در این آزمایشات انتخاب سگ ها تصادفی بود و عواملی همچون سن،نژاد،

شرایط محیطی بر روی ظهور میکروفیلر ها بررسی شد .

 

 

در یک آزمایش 110 قلاده سگ و در آزمایش دیگر از قلاده سگ نگهبان مبتلا مورد بررسی قرار گرفتند.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت اندازه گیری فشار خون شریانی Blood pressure measurement

پاورپوینت اندازه گیری فشار خون شریانی Blood pressure measurement

پاورپوینت اندازه گیری فشار خون شریانی Blood pressure measurement

 

پاورپوینت اندازه گیری فشار خون شریانی Blood pressure measurement

 

18اسلایدهمراه باتصویر

 

اندازه گیری فشار خون شریانی

Blood pressure measurement

 

اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تبیین بیانات نوروزی1398 مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)

پاورپوینت تبیین بیانات نوروزی1398 مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)

پاورپوینت تبیین بیانات نوروزی1398 مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)

 

پاورپوینت تبیین بیانات نوروزی1398 مقام معظم رهبری  حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)

 

46اسلاید همراه باتصویر

 

چهار موضوع:

سال ۱۳۹۸

مسائل غرب و مسائل ما با دولتهای غربی

  شعار امسال(اقتصاد ، رونق اقتصادی ، رونق تولید) 

مسائل کشور، مسائل آینده، و مسائل انقلاب

 

مسائل مربوط به سال 1398:

بعضی ها گفته اند که سال 98 سال تهدیدهاست

 من این را مطلقاً قبول ندارم. سال 98 سال فرصت ها و گشایش هاست.

مشکل عمده کشور در حال حاضر اقتصاد است

این مشکل دو دلیل دارد:

درونی: ضعف ها و نقایص مدیریتی

بیرونی: تحریم ها

 

هر دوی این تهدیدها می تواند تبدیل به فرصت شود.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت شیردهی در بیمار های خاص شیرخواران Breast Feeding In Special Diseases

پاورپوینت شیردهی در بیمار های خاص شیرخواران Breast Feeding In Special Diseases

پاورپوینت شیردهی در بیمار های خاص شیرخواران Breast Feeding In Special Diseases

پاورپوینت شیردهی در بیمار های خاص شیرخواران Breast Feeding In Special Diseases

 

18اسلایدبه زبان انگلیسی

I) Asphyxia

1)NPO for 2-7 daysاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت پیش بینی هایپر بیلی روبینمی و پیگیری پس از ترخیص

پاورپوینت پیش بینی هایپر بیلی روبینمی و پیگیری پس از ترخیص

پاورپوینت پیش بینی هایپر بیلی روبینمی و پیگیری پس از ترخیص پاورپوینت پیش بینی هایپر بیلی روبینمی و پیگیری پس از ترخیصاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت عوارض واکسیناسیون BCG

پاورپوینت عوارض واکسیناسیون BCG

پاورپوینت عوارض واکسیناسیون BCG

پاورپوینت عوارض واکسیناسیون BCG

 

 

30اسلایدهمراه باتصویر

 

واکسن  BCG

شامل میکروب ضعیف شده

 1. bovis

 است

 

در مدت 2 تا 3 هفته بعد از واکسیناسیون در محل تزریق واکسن,

 جواب بافتی شروع وبعد اسکارتشکیل و بهبودی حاصل می شود.

بزرگ  شدن غدد لنفاوی در 0.1 تا 1% کودکان دیده می شود.

 

 

اگر فقط بزرگی غده لنفاوی زیر بغلی در همان طرف تلقیح واکسن باشد

   و بزرگی غدد لنفاوی نقاط دیگر  رانداشته باشد
و بزرگی طحال و کبد هم نباشد، فقط بیمار را دنبال می کنیم
شروع این بزرگ شدن از چند ماه تا چند سال می تواند باشد
هیچ درمان خاصی لازم نیست
این بزرگ شدن مدتها طول می کشد وسپس کوچک می شود
و  ممکن است مدتها بعد به صورت کلسیفیکاسیون در عکس سینه خود را نشان دهد

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت ابزار جراحی عمومی Basic Surgical Instruments

پاورپوینت ابزار جراحی عمومی Basic Surgical Instruments

پاورپوینت ابزار جراحی عمومی Basic Surgical Instruments

پاورپوینت ابزار جراحی عمومی Basic Surgical Instruments

 

 

68اسلایدهمراه باتصاویر به زبان انگلیسی میباشد

Basic Surgical Instruments

Scissorsاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت پایگاه ترویج تغذیه با شیر مادر

پاورپوینت پایگاه ترویج تغذیه با شیر مادر

پاورپوینت پایگاه ترویج تغذیه با شیر مادر

پاورپوینت پایگاه ترویج تغذیه با شیر مادر

 

 

 

80اسلاید

 

هدف این دوره آموزشی

هدف این دوره آموزشی عبارت است از اینکه:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بیماری التهابی لگن PID

پاورپوینت بیماری التهابی لگن PID

پاورپوینت بیماری التهابی لگن PID

پاورپوینت بیماری التهابی لگن PID

 

 

14اسلاید

 

ارزيابی فاكتور خطر

—مجرد بودناینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت اختلالات شنوایی و تعادلی

پاورپوینت اختلالات شنوایی و تعادلی

پاورپوینت اختلالات شنوایی و تعادلی

پاورپوینت اختلالات شنوایی و تعادلی

 

 

55اسلاید

 

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی


جمجمه از هشت استخوان شامل یک استخوان پس سری ، یک استخوان پیشانی ، دو استخوان آهیانه ، دو استخوان گیجگاهی ، یک استخوان اسفنوئید و یک استخوان اتموئید تشکیل شده است . بعضی از این استخوانها محتوی سینوس ها هستند که حفرات پوشیده از غشاهای موکوسی بوده و به حفره بینی متصل می شود.گوش ها در دو طرف جمجمه و تقریباً هم سطح چشم ها قرارگرفته اند.                                                           
گوش در ضخامت استخوان تمپورال جمجمه قرار دارد. تمپورال به صورت زوج در طرفین جمجمه قرار دارد. پتروس قسمتی از استخوان تمپورال است که جایگاه کپسول شنوایی است و محکم ترین استخوان بدن است.
ساختمان کانال گوش شبیه به استوانه می باشد که 24
mm طول دارد.

nاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت ارزیابی کودک مبتلا به سرفه یا تنفس مشکل

پاورپوینت ارزیابی کودک مبتلا به سرفه یا تنفس مشکل

پاورپوینت ارزیابی کودک مبتلا به سرفه یا تنفس مشکل

پاورپوینت ارزیابی کودک مبتلا به سرفه یا تنفس مشکل

 

 

25اسلاید

 

آیا کودک سرفه یا تنفس مشکل دارد؟

تنفس مشکل، به هر گونه الگوی غیرطبیعی تنفس گفته می شود. اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت روش های اکسیژن تراپی و تجویز داروهای استنشاقی در کودکان و نوزادان

پاورپوینت روش های اکسیژن تراپی و تجویز داروهای استنشاقی در کودکان و نوزادان

پاورپوینت روش های اکسیژن تراپی و تجویز داروهای استنشاقی در کودکان و نوزادان

پاورپوینت روش های اکسیژن تراپی و تجویز داروهای استنشاقی در کودکان و نوزادان

 

 

46اسلایدهمراه باتصویر

 

هدف از اکسیژن تراپی

—حفظ spo2  در محدوده مطلوب است از طریق فراهم کردن اکسیژن تکمیلی به روش امن و موثر و در محدوده ای که کودکان و نوزادان بتوانند اکسیژن رسانی را با رسیدن به اهداف زیرتحمل کنند:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت انگلها و بیماریزایی آنها

پاورپوینت انگلها و بیماریزایی آنها

پاورپوینت انگلها و بیماریزایی آنها

پاورپوینت انگلها و بیماریزایی آنها

 

 

100اسلایدهمراه باتصویر تعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشند

 

 

عفونتهای کرمی

•عفونت در انسان با خوردن تخم كرمها يا نفوذ لارو به پوست سالم شروع ميشود.درداخل سلول ميزبان كرم بالغ از نظر جنسي تمايز يافته وبا توليد تخم يا لارو سيكل زندگي كامل ميشود.كرم بالغ داخل بدن انسان(بعنوان ميزبان نهايي) قادر به توليد وتكثير نمي باشد وافزايش تماس با مرحله اينفكتيو (تخم يا لارو)منجر به افزايش شدت عفونت ميشود(دو استثنا استرنژيلوئيد استركولاريس واكينوكوكوس گرانولوزوس است)اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت شناخت نوزاد بد حال و بیمار

پاورپوینت شناخت نوزاد بد حال و بیمار

پاورپوینت شناخت نوزاد بد حال و بیمار

 

پاورپوینت شناخت نوزاد بد حال و بیمار

 

50اسلایدهمراه باتصویر

 

نوزاد پرخطر:
نوزادی که بدون در نظر گرفتن سن حاملگی، احتمال بیماری و مرگ و میر بیشتری دارد پر خطر نامیده می شود.
نوزادان در معرض خطر باید تا حد امکان زود شناسایی شوند تا مرگ و میر و بیماری های دوره نوزادی کاهش یابند.معاینه جفت، بند ناف و پرده های جنینی در حالی که تازه هستند، می تواند پزشک و پرسنل بخش نوزادان را نسبت به نوزاد پر خطر آگاه کند و در تأیید تشخیص نوزاد بیمار کمک کننده باشد.


هرچه وزن نوزاد برای یک دوره خاص کمتر باشد، احتمال مرگ و میر بیشتر است.بیشترین مرگ و میر: قبل از هفته 30 حاملگی، وزن کمتر از 1000 گرم.

کمترین مرگ و میر: بین هفته 38-42 حاملگی، وزن 3-4 کیلو گرم.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آنمی فقر آهن

پاورپوینت آنمی فقر آهن

پاورپوینت آنمی فقر آهن

 

پاورپوینت  آنمی فقر آهن

 

12اسلاید

 

آنمی فقر اهن

شایع ترین بیماری خونی کودکی انمی فقر اهن می باشد.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بیماری داخل اپیتلیالی

پاورپوینت بیماری داخل اپیتلیالی

پاورپوینت بیماری داخل اپیتلیالی

پاورپوینت بیماری داخل اپیتلیالی 

 

 

38اسلایدهمراه باتصویربیشتر اسلاید هابه زبان انگلیسی میباشند

Intraepithelial Disease of the Cervix, Vagina, and Vulva

 

سرویکس

اپیتلیوم استوانه ای اندوسرویکس و اپی تلیوم سنگفرشی اگزوسرویکس را می پوشانداینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بیماریهای پستان ( فیزیوپاتولوژی 1 )

پاورپوینت بیماریهای پستان ( فیزیوپاتولوژی 1 )

پاورپوینت بیماریهای پستان ( فیزیوپاتولوژی 1 )

پاورپوینت بیماریهای پستان ( فیزیوپاتولوژی 1 )

 

 

 

18اسلایدهمراه باتصویرچنداسلاید به زبان انگلیسی

 

 

ساختار پستان

توده های پستانی (mammary glands) ساختارهای مشخص کننده همه پستانداران هستند .

پستانهای انسان مخروطی و غالبا از نظر اندازه نامتقارن هستند . پستان از دنده دوم یا سوم تا دنده ششم یا هفتم و از لبه استرنوم تا خط آگزیلاری قدامی گسترده شده است .

دم (tail) پستان تا زیر بغل کشیده شده و معمولا ضخیمتر از بقیه آن است .

ربع فوقانی – خارجی شامل توده بزرگی از بافت پستانی (mammary tissue ) بوده و محل مناسبی برای سوار شدن بدخیمی می باشد .

یک پستان طبیعی شامل بافت غده ای (glandular) ، مجاری ، چربی ، عضلات نگه دارنده ، عروق خونی اعصاب و لنفاتیک است .

بافت غده ای متشکل از 15 تا 25 لوب است که هر کدام به داخل یک مجرای مجزا تخلیه می شوند . این مجاری نهایتا به نوک پستان (nipple) ختم می شوند و تشکیل سینوس شیری را می دهند که در حین شیردهی بعنوان یک مخزن ذخیره عمل می کند . 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بیماری تخریبی یا میلین زدا

پاورپوینت بیماری تخریبی یا میلین زدا

پاورپوینت بیماری تخریبی یا میلین زدا

 

پاورپوینت بیماری تخریبی یا میلین زدا

 

29اسلاید

 

غلاف میلین یک لایه لیپوپروتئینی است که بر روی بسیاری از دندریت های بلند و آکسون ها، تشکیل می‌شود و نورون را سفید رنگ جلوه می دهد

مالتیپل اسکلروسیس

 اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بیماریهای انگلی در کودکان

پاورپوینت بیماریهای انگلی در کودکان

پاورپوینت بیماریهای انگلی در کودکان

 

پاورپوینت بیماریهای انگلی در کودکان

 

 

30اسلایدهمراه باتصویر

 

 

تعریف

 اصولا انگل‌ به‌ موجودی‌ گفته‌می‌شود که‌ در داخل‌ یا خارج‌پیکر موجود زنده‌ دیگری‌ به‌طور موقت‌ به‌ سر می‌برد و ازآن‌ تغذیه‌ می‌کند و کم‌ و بیش‌موجب‌ ضرر و زیان‌ میزبان‌خود می‌شود.

 

 

    انگلها را به‌ دو دسته‌ انگلهای‌خارجی‌ و داخلی‌ تقسیم‌می‌نمایند:


  

  ۱ – انگلهای‌ خارجی‌: به‌انگلهایی‌ گفته‌ می‌شود که‌

درخارج‌ از بدن‌ میزبان‌ و در سطح‌بدن‌ او زندگی‌ می‌کنند، مانند

شپشها.

 


 
۲ – انگلهای‌ داخلی‌: به‌انگلهایی‌ گفته‌ می‌شود که‌ داخل‌بدن‌

 میزبان‌ خود زندگی‌می‌کنند، مانند کرمهای‌روده‌ای‌.
   

    سرایت‌ و انتقال‌بیماریهای‌ انگلی‌ به‌عوامل‌ سه‌ گانه‌ زیربستگی‌ دارد:

 

  ۱ – وجود میزبان‌ حساس
   

 ۲ – وجود منبع‌ آلودگی‌
  

 ۳ – طرق‌ انتقال‌ آلودگی


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تغذیه در دوران بارداری

پاورپوینت تغذیه در دوران بارداری

پاورپوینت تغذیه در دوران بارداری

پاورپوینت تغذیه در دوران بارداری

 

 

37اسلاید

مقدمه

از آنجایی که حرکت در جاده تندرستی مدیون بذل توجه و دقت از همان لحظه های نخستین زندگی انسان یعنی از اوایل دوران جنینی است, اهمیت دوران بارداری بر همگان روشن می گردد.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت اختلالات جفت

پاورپوینت اختلالات جفت

پاورپوینت اختلالات جفت

پاورپوینت اختلالات جفت 

 

 

88اسلایدهمراه باتصاویر

 

جفت طبیعی:

وزن جفت در زمان ترم= 470 گرم

قطر=22 سانتی متر

ضخامت بخش مرکزی=2/5 سانتیمتر

سطح مادری جفت=صفحه قاعده ای

سطح جنینی=صفحه کوریونی

از نظر سونو گرافیک:

جفت طبیعی نمای هوموِژن

ضخامت 2-4 سانتیمتر

فضای پشت جفتی ناحیه ای هیپواکو است که میومتر را از صفحه قاعده ای جدا میکند به اندازه کمتر از 1-2 سانتی متر

 

 

جفت هاي متعدد

جفت هاي دو قسمتي Placenta bi Partita

يا  دولبي Placenta bilobata

 یاعروق قبل از يكي شدن و تشكيل بندناف از يك لوب به لوب ديگر گسترش پيدا كنند.

یا دو سر لوب مجزا به صورت كامل از هم جدامی باشند و عروق به صورت جدا از هم باقي میمانند.                                                                       Placenta duplex

              یا                                                  

   Placenta triplex

 

 

 

جفت هاي دو قسمتي:


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تشخیص و درمان به موقع دیابت بارداری

پاورپوینت تشخیص و درمان به موقع دیابت بارداری

پاورپوینت تشخیص و درمان به موقع دیابت بارداری

 پاورپوینت تشخیص و درمان به موقع دیابت بارداری 

 

23اسلاید

با افزایش دیابت در زنان جوان ، میزان حاملگی های کمپلیکه با عوارض دیابت نیز شیوع بیشتری یافته است . اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تب درکودکان

پاورپوینت تب درکودکان

پاورپوینت تب درکودکان

پاورپوینت تب درکودکان

 

 

31اسلاید

 

تب افزایش کنترل یافته در دمای بدن بالاتر از مقادیر نرمال برای هر فردی می باشد

نورونهای حساس به حرارت تب در ناحیه پره اوپتیک، هیپوتالاموس قدامی وجود دارند.

درجه حرارت در اثر:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت پروفایل ژنی قبل بارداری Preconception Test

پاورپوینت پروفایل ژنی قبل بارداری Preconception Test

پاورپوینت پروفایل ژنی قبل بارداری Preconception Test

پاورپوینت پروفایل ژنی قبل بارداری Preconception Test

 

 

26اسلاید

 

پروفایل ژنی قبل بارداری چیست؟

پروفایل ژنی قبل بارداری نوعی ازمایش ژنتیکی برای تعیین احتمال حامل بودن والدین برای بیماری های قابل توارث قبل از اقدام به بارداری می باشد.

این آزمایش به مشاوران ژنتیک و متخصصان کمک می کند تا میزان ریسک صاحب فرزندی معلول بااختلالات ژنتیکی شدن را برای والدین مشخص کند و با راه حل های منحصر به فردی برای هرکدام از زوجین بر اساس موقعیت خاص ان ها  پیشنهاد کند.

هدف از انجام این آزمایش چیست و به چه کسانی پیشنهاد می شود؟

-تمام زوج هایی که قصد دارند صاحب فرزند شوند و تمایل دارند بدانند که ریسک انتقال اختلالات ژنتیکی( که در پنل ذکر شده )به فرزندشان چقدر می باشد.

-زوجین نابارور که می خواهند از گامت اهدا استفاده کنند (که در این شرایط فرد اهدا کننده با این آزمایشات از نظر ناقل بودن برای نقص ها و بیماری های قابل توارث به  گامت مورد بررسی قرار می گیرد و اگر فرد اهدا کننده نیز دارای بیماری مغلوب باشد ازمایش بر روی والد دیگر باید انجام شود تا ریسک واقعی توارث و انتقال بیماری بررسی گردد.)

 

 

چه بیماری هایی در این پنل بررسی می گردد؟

پنل پروفایل ژنی قبل بارداری شامل:

-345 بیماری ارثی، 318 بیماری اتوزومال مغلوب و 27 بیماری وابسته به کروموزوم جنسی x

-320ژن

-32749 موتاسیون های گاه به گاه

در بیشتر موارد ناقلین بدون علایم می باشند و قشر کثیری نیز از موقعیت ناقلین در خانواده خود آگاه نیستند و زمینه خانوادگی و توارثی خود را برای آن بیماری را نمی دانند.

در مورد بیماری های مغلوب  وابسته به کروموزوم x فقط از طریق زنان قابل انتقال می باشد برای مابقی بیماری های  مغلوب ریسک انتقال بیماری به فرزندان از طریق دو والد پدر و مادر وجود دارد.

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مداخله حرکتی-دهانی نوزادان نارس PIOMI

پاورپوینت مداخله حرکتی-دهانی نوزادان نارس PIOMI

پاورپوینت مداخله حرکتی-دهانی نوزادان نارس PIOMI

 

پاورپوینت مداخله حرکتی-دهانی نوزادان نارس PIOMI

20اسلاید

مداخله حرکتی-دهانی نوزادان نارس

Premature Infant Oral Motor Intervention(PIOMI)

Premature Infant Oral Motor Intervention

—طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO) هر سال ۱۵ میلیون نوزاد نارس متولد می­شود و این آمار درحال افزایش است.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت پروبیوتیک ها و بیماری های عفونی

پاورپوینت پروبیوتیک ها و بیماری های عفونی

پاورپوینت پروبیوتیک ها و بیماری های عفونی

پاورپوینت پروبیوتیک ها و بیماری های عفونی

 

 

18اسلاید به زبان انگلیسی


 
The potential impact of gut microbiota on your health: Current status and future challenges

اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مراقبتهای مرحله دوم زایمان

پاورپوینت مراقبتهای مرحله دوم زایمان

پاورپوینت مراقبتهای مرحله دوم زایمان

پاورپوینت مراقبتهای مرحله دوم زایمان

 

 

26اسلاید

 

مرحله دوم زایمان

¨ تعریف: از اتساع کامل دهانه رحم تا خروج جنین اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مکانیسم زایمان طبیعی در نمایش اکسی پوت

پاورپوینت مکانیسم زایمان طبیعی در نمایش اکسی پوت

پاورپوینت مکانیسم زایمان طبیعی در نمایش اکسی پوت

 

پاورپوینت مکانیسم زایمان طبیعی در نمایش اکسی پوت

 

26اسلایدهمراه باتصویر

96-95٪ موارد نمایش زایمانی اکسی پوت یا ورتکس است.

در اکثریت موارد ورتکس وارد لگن شده و درز ساژیتال در قطر عرضی قرار می گیردتشخیص نمایش جنین

تشخیص نمایش جنین :اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت انواع پیری و علل آن

پاورپوینت انواع پیری و علل آن

پاورپوینت انواع پیری و علل آن

 

انواع پیری

•پیری مولکولی: با بالا رفتن  سن تغییرات در ماکرومولکولهای الیاف کلاژن  به شکل پلهای بین مولکولی – سبب کاهش الاستیسیته تاندونها ،پوست و عروق خونیاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت جزوه درس جنين شناسي برای دانشجویان مامایی

پاورپوینت جزوه درس جنين شناسي برای دانشجویان مامایی

پاورپوینت جزوه درس جنين شناسي برای دانشجویان مامایی

پاورپوینت جزوه درس  جنين شناسي  برای  دانشجویان مامایی

 

329اسلایدهمراه باتصویر تعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشند

 

 

اهميت دانستن علم جنين شناسي:فرجام بهتر فرايند توليدمثل
روشهاي جديد براي تشخيص و درمان پيش از تولد
روشهاي درمان نازايي
روشهايي جهت پيشگيري از نقائص مادرزادي

 

—دوران جنینی از لحظه تشکیل سلول تخم تا لحظه تولداینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آمپول دپو مدروكسي پروژسترون استات مگسترون DMPA

پاورپوینت آمپول دپو مدروكسي پروژسترون استات مگسترون DMPA

پاورپوینت آمپول دپو مدروكسي پروژسترون استات مگسترون DMPA

 

پاورپوینت  آمپول دپو مدروكسي پروژسترون استات مگسترون DMPA

 

35اسلاید

 

آمپول دپو حاوي:

150 ميلي گرم دپو مدروكسي پروژسترون استات (يكي از انواع هورمون پروژسترون(

 

مكانيسم عمل دپو

1- جلوگيري از تخمك گذاري

2-جلوگيري از لقاح: به دليل افزايش غلظت ترشحات دهانه رحم ودشوار نمودن حركت  اسپرم به سمت رحم

3-جلوگيري از لانه گزيني : به دليل تغيير در غلظت ترشحات دهانه رحم

 

 

نحوه مصرف:

    هر(روز14 + 3 ماه )به طور عضلاني وعميق ذر ناحيه باسن يا دلتوئيد با سوزن بلند تزريق مي شود. قبل از مصرف بايد ويال را به شدت تكان داد


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت نظريه هاي انگيزش شغلي و پيشرفتي فصل9کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت نظريه هاي انگيزش شغلي و پيشرفتي فصل9کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت نظريه هاي انگيزش شغلي و پيشرفتي فصل9کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت نظريه هاي انگيزش شغلي و پيشرفتي فصل9کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

 

24اسلاید

 

تعریف انگیزش

انگيزش به مجموعه شرايط و اوضاع و احوالي گفته مي شود كه باعث مي شود فرد از درون به فعاليت درآيد.

 

 

اجزاء انگيزش

انگيزش داراي سه جزء است:

۱ - نيروزايي

۲ - قدرت هدايت كردن

۳ - مداومت بخشيدن به رفتار

اجزاء انگيزش
۱ - نيروزايي

منظور از نيروزايي انگيزش، نيرويي است كه از درون فرد را

وادار به فعاليت مي كند.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مفاهيم و مراحل اجرايي دوره هاي آموزشي فصل8 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت مفاهيم و مراحل اجرايي دوره هاي آموزشي فصل8 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت مفاهيم و مراحل اجرايي دوره هاي آموزشي فصل8 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت مفاهيم و مراحل اجرايي دوره هاي آموزشي فصل8 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

 

 

7اسلاید

نكات مهم در طراحي دوره هاي آموزشي
كاركنان

در طراحي و اجراي برنامه آموزشي كاركنان، نكات زير را اعمال كنيد:

۱ - هدف يا هدفهاي برنامه را تعريف و اعلام كنيد

۲ - تفاوت هاي فردي شركت كنندگان را مورد توجه قرار دهيد

3- در طراحي برنامه، به ديدگاه آموزشي مبتني بر مدل زنده وار-انگارانه اتكا كنيد

4- ابزار و مواد آموزشي و كمك آموزشي را مورد استفاده قراردهيد

5- در طراحي برنامه هاي آموزشي، امكان ارزيابي دوره را پيش بيني كنيد

6- يافته ها و اصول روانشناسي يادگيري، روانشناسي تدريس،روانشناسي بهره وري و روانشناسي كار را به كار بنديد

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت نظريه ها و فنون آموزش كاركنان فصل7 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت نظريه ها و فنون آموزش كاركنان فصل7 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت نظريه ها و فنون آموزش كاركنان فصل7 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت  نظريه ها و فنون آموزش كاركنان فصل7 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

 

 

17اسلاید

تعريف مفاهيم
يادگيري

يادگيري فرآيند تغيير و اصلاح كم و بيش دائمي در رفتار است كه در نتيجه فعاليت يا از طريق مشاهده، ، ايجاد مي شود.

تعريف مفاهيم
آموزش

آموزش فرايندي است كه طي آن فرد مهارتهاي مورد نياز براي انجام دادن يك عمل يا وظيفه شغلي را كسب مي كند يا اين مهارتها در او بيشتر مي شود.

تعريف مفاهيم
نظريه هاي يادگيري

 

نظريه هاي يادگيري در مورد چيستي، چگونگي و چرايي يادگيري بحث مي كند.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مفاهيم و مراحل اجرايي امتحانات استخدامي فصل6 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت مفاهيم و مراحل اجرايي امتحانات استخدامي فصل6 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت مفاهيم و مراحل اجرايي امتحانات استخدامي فصل6 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت مفاهيم و مراحل اجرايي امتحانات استخدامي فصل6 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

 

 

17اسلاید

 

مراحل انتخاب كاركنان

به منظور انتخاب كاركنان مناسب از ميان داوطلبان، مراحل زير راانجام مي دهيم:

۱ - شغل را تجزيه و تحليل مي كنيم

۲ - ارزش شغل را در رابطه با مشاغل ديگرو نيزمشوقهاي مالي به اطلاع داوطلبان مي رسانيم

۳ - آموزشهاي ضروري و اثربخش را پيش بيني مي كنيم

۴ - شيوه ارزيابي عملكرد كاركنان را مشخص مي كنيم

۵ - سبك مديريت و رهبري كاركنان را بر بهتر كار كردن آنان

مشخص مي كنيم

 

6- وضعيت سلامت جسماني و رواني داوطلبان را بررسي مي كنيم

۷ - فرهنگ و جو سازماني محل كارشان را روشن مي سازيم

۸ - آمادگي آنان را براي ملحق شدن به گروه هاي غير رسمي

پيش بيني مي كنيم

۹ - توانايي آنان را در خلاقيت و نوآوري ارزيابي مي كنيم

۱۰ - توانايي آنان را در برقراري ارتباط ثمربخش با ديگران

مي سنجيم


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت ماهيت، ساختار و انواع آزمونهاي استخدامي فصل5 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت ماهيت، ساختار و انواع آزمونهاي استخدامي فصل5 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت ماهيت، ساختار و انواع آزمونهاي استخدامي فصل5 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

 

پاورپوینت ماهيت، ساختار و انواع آزمونهاي استخدامي فصل5 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

 

13اسلاید

 

روش انتخاب كاركنان

مهمترين و با ارزشترين روشهاي انتخاب كاركنان، استفاده از

آزمونها و مصاحبه استخدامي

است.

تعريف آزمون رواني

آزمون رواني، آزمايش مشخصي است كه متضمن انجام دادن فعاليتي بوده، با شيوه اي يكسان در مورد كليه پاسخدهندگان اجرامي شود و هدف آن تعيين ميزان موفقيت و ارزيابي كمي نتيجه فعاليت فرد است.

žآزمون وسيله اي عيني و ميزان شده است كه براي اندازه گيرينمونه اي از حالتها و رفتار معين فرد به كار مي روداینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت روابط فرد با سازمان و شخصیتهاي دشوار فصل 4 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت روابط فرد با سازمان و شخصیتهاي دشوار فصل 4 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت روابط فرد با سازمان و شخصیتهاي دشوار فصل 4 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت روابط فرد با سازمان و شخصیتهاي دشوار فصل 4 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

 

 

31اسلاید

فصل4
روابط فرد با سازمان و شخصیتهاي دشوار

کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

تعریف سازمان و انواع آن:

اثرات روانی سازمان بر افرادي که در سازمانها به کار اشتغال دارند موضوع مهمی میباشد.

 

مجموعه اي از افراد که براي تحقق اهدافی معین همکاري

 می کنند (رضائیان، 1390(

 

گروهی از واحدها و افراد که برای رسيدن به هدفی مشترک با ضوابط و ارتباطهای مشخص با هم همکاری مي نمايند.

درهمه سازمانها از انسانها استفاده می شود وهمه آنها هدفمند بوده، از    « تقسیم کار »بهره می گیرند.

 

یک تقسیم کار خوب، با در نظر گرفتن زنجیره هایی از اهداف، هدفهاي عملکردي هر سطح را به مثابه ابزاري براي دستیابی به هدفهاي عملکردي سطح بالاتر (غایتها) به کار می گیرد.

 

سازمانهاي موفق محصولات یا خدمت با ارزشی را به محیط خارجی خودارائه می کنند. در ازاي آن سعی می کنند با دریافت منابع اولیه مورد نیاز،عملیات خود را استمرار بخشند.

 

بسیاري از مشکلات سازمان ها از عمل متقابل و پیچیده سازمانهاي رسمی وغیررسمی ایجاد می شوند.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فصل1 و2و3 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت فصل1 و2و3 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت فصل1 و2و3 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

 

پاورپوینت فصل1 و2و3 کتاب كاربرد روانشناسي در كار،سازمان و مديريت دكتر محمود ساعتچي

 

59اسلاید (شامل نكات و مطالب مهم درس)

 اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تکنولوژی جراحی گوارش

پاورپوینت تکنولوژی جراحی گوارش

پاورپوینت تکنولوژی جراحی گوارش

 

پاورپوینت تکنولوژی جراحی گوارش

 

 

47اسلاید

 

 

جراحی های کبد:

پیچیدگی آناتومیکی

ذخیره خونی فراوان

عملکرد فیزیولوژیک مهم( ازجمله ترشح صفرا، تبدیل گلوکز به کلیگوژن، متابولیز چربی ها، سنتز کلسترول ، دفع بیلی روبین ، ترشح هورمون ها )

جراحی کبد و کیسه صفرا را حائز اهمیت کرده است

پیچیدگی آناتومیکی

ذخیره خونی فراوان

عملکرد فیزیولوژیک مهم( ازجمله ترشح صفرا، تبدیل گلوکز به کلیگوژن، متابولیز چربی ها، سنتز کلسترول ، دفع بیلی روبین ، ترشح هورمون ها )

جراحی کبد و کیسه صفرا را حائز اهمیت کرده است

بیوپسی کبد

 

علل بیوپسی کبد:

سابقه بدخیمی

سابقه مصرف الکل 

تاریخچه نامعلوم بیماری

بیوپسی یا از طریق لاپاروسکوپی یا روش باز

نمونه برداشته شده به واحد پاتولوژی فرستاده می شود

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت وجود ضرر درس الزامات خارج از قرارداد حقوق مدنی4

پاورپوینت وجود ضرر درس الزامات خارج از قرارداد حقوق مدنی4

پاورپوینت وجود ضرر درس الزامات خارج از قرارداد حقوق مدنی4 پاورپوینت وجود ضرر درس الزامات خارج از قرارداد حقوق مدنی4اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فسخ نکاح درس حقوق خانواده -حقوق مدنی5

پاورپوینت فسخ نکاح درس حقوق خانواده -حقوق مدنی5

پاورپوینت فسخ نکاح درس حقوق خانواده -حقوق مدنی5

پاورپوینت فسخ نکاح درس حقوق خانواده -حقوق مدنی5

 

21اسلاید

فسخ نکاح

به طور کلی برای جلوگیری از ضرر طرفین قانونگذار در برخی از موارد به زیان دیده اختیار فسخ معامله را می دهد. خیار غبن، خیار تدلیس، خیار عیب، خیار شرط و...اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت نفقه درس حقوق مدنی5 حقوق خانواده

پاورپوینت نفقه درس حقوق مدنی5 حقوق خانواده

پاورپوینت نفقه درس حقوق مدنی5 حقوق خانواده

پاورپوینت نفقه درس حقوق مدنی5 حقوق خانواده

 

 

15اسلاید

 

نفقه

—الزام به پرداخت نفقه بر عهده زوج است.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت اقسام طلاق درس حقوق خانواده (حقوق مدنی5)

پاورپوینت اقسام طلاق درس حقوق خانواده (حقوق مدنی5)

پاورپوینت اقسام طلاق درس حقوق خانواده (حقوق مدنی5)

پاورپوینت اقسام طلاق درس حقوق خانواده (حقوق مدنی5)

 

18اسلاید

اقسام طلاق

طلاق به اعتبار آثار آن به دو گروه تقسیم شده است:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت رابطه سببیت درس حقوق خانواده (حقوق مدنی5)

پاورپوینت رابطه سببیت درس حقوق خانواده (حقوق مدنی5)

پاورپوینت رابطه سببیت درس حقوق خانواده (حقوق مدنی5) •پاورپوینت رابطه سببیت درس حقوق خانواده (حقوق مدنی5)اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آثار غیر مالی درس حقوق خانواده (حقوق مدنی5)

پاورپوینت آثار غیر مالی درس حقوق خانواده (حقوق مدنی5)

پاورپوینت آثار غیر مالی درس حقوق خانواده (حقوق مدنی5)

پاورپوینت آثار غیر مالی درس حقوق خانواده -حقوق مدنی5

 

 

16اسلاید

 

آثارغیرمالی:

 الف) حقوق و تکالیف متقابل زن و شوهر

 

.1سکونت مشترک؛اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت اسناد بین المللی در حوزه خانواده- حقوق خانواده (درس حقوق مدنی5 )

پاورپوینت اسناد بین المللی در حوزه خانواده- حقوق خانواده (درس حقوق مدنی5 )

پاورپوینت اسناد بین المللی در حوزه خانواده- حقوق خانواده (درس حقوق مدنی5 )

پاورپوینت اسناد بین المللی در حوزه خانواده- حقوق خانواده (درس حقوق مدنی5 )     

 

 

21اسلاید

 

اسناد بین المللی در حوزه خانواده

کنوانسیون حقوق کودک 1989اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آثار عقد نکاح حقوق خانواده (درس حقوق مدنی5 جلسه چهارم)

پاورپوینت آثار عقد نکاح حقوق خانواده (درس حقوق مدنی5 جلسه چهارم)

پاورپوینت آثار عقد نکاح حقوق خانواده (درس حقوق مدنی5 جلسه چهارم)

پاورپوینت آثار عقد نکاح حقوق خانواده (درس حقوق مدنی5 جلسه چهارم)

 

 

20اسلاید

 

بسمه تعالی
حقوق خانواده
 جلسه چهارم

حقوق مدنی5

آثار عقد نکاح

—اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت موانع نکاح حقوق خانواده(درس حقوق مدنی5 جلسه سوم)

پاورپوینت موانع نکاح حقوق خانواده(درس حقوق مدنی5 جلسه سوم)

پاورپوینت موانع نکاح حقوق خانواده(درس حقوق مدنی5 جلسه سوم)

 

 

 

19اسلاید

 

بسمه تعالی
حقوق مدنی5

حقوق خانواده

جلسه سوم

موانع نکاح

 اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مبانی مسئولیت مدنی درس الزامات خارج از قرارداد( جلسه سوم حقوق مدنی4)

پاورپوینت مبانی مسئولیت مدنی درس الزامات خارج از قرارداد( جلسه سوم حقوق مدنی4)

پاورپوینت مبانی مسئولیت مدنی درس الزامات خارج از قرارداد( جلسه سوم حقوق مدنی4)

پاورپوینت الزامات خارج از قرارداد( جلسه سوم  حقوق مدنی4) 

 

 

20اسلاید

 

مبانی مسئولیت مدنی

قواعد مسئولیت مدنی آمیزه ای از قواعد اسلامی و همچنین قواعد برگرفته از غرب است.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت شرایط مطالبه هدایا درس حقوق خانواده( حقوق مدنی4 جلسه دوم)

پاورپوینت شرایط مطالبه هدایا درس حقوق خانواده( حقوق مدنی4 جلسه دوم)

پاورپوینت شرایط مطالبه هدایا درس حقوق خانواده( حقوق مدنی4 جلسه دوم)

 

پاورپوینت حقوق خانواده(درس  حقوق مدنی4 جلسه دوم) 

16اسلاید

 

ماده 1037

شرایط مطالبه هدایااینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بررسی ماهیت دیه درس حقوق مدنی4 الزامات خارج از قرارداد (جلسه دوم)

پاورپوینت بررسی ماهیت دیه درس حقوق مدنی4 الزامات خارج از قرارداد (جلسه دوم)

پاورپوینت بررسی ماهیت دیه درس حقوق مدنی4 الزامات خارج از قرارداد (جلسه دوم)

 

پاورپوینت مدنی4  الزامات خارج از قرارداد (جلسه دوم)

 

21اسلاید

 

بررسی ماهیت دیه

—آیا دیه کیفر مجازات است یا جبران خسارت زیان دیده؟اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مفهوم خانواده درس حقوق خانواده (حقوق مدنی4 جلسه اول)

پاورپوینت مفهوم خانواده درس حقوق خانواده (حقوق مدنی4 جلسه اول)

پاورپوینت مفهوم خانواده درس حقوق خانواده (حقوق مدنی4 جلسه اول)

پاورپوینت حقوق  خانواده (حقوق مدنی4 جلسه اول)24اسلاید

24اسلاید

 

منابع درس:

—اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت عفونتهای پروتوزئری وتک یاخته ای

پاورپوینت عفونتهای پروتوزئری وتک یاخته ای

پاورپوینت عفونتهای پروتوزئری وتک یاخته ای

پاورپوینت عفونتهای پروتوزئری وتک یاخته ای

 

 

22اسلایدهمراه باتصویر

 

توکسوپلاسما

  - چرخه زندگی آن به سه شکل دیده می شود

    1- تاکی زوئیت که به سلولها حمله کرده و طی دوران عفونت در داخل سلولها

        تکثیر می یابد

    2- برادی زوئیت که طی مرحله نهفته بیماری باعث ایجاد کیستهای بافتی

        می شود

    3- اسپروزووئیت که در اووسیتهایی یافت می شود که در برابر شرایط محیطی

        مقاوم هستند

 

 - پروتوزوآاز طریق خوردن گوشت خام و یا کم پخته شده که کیستهای بافتی در

   آن وجود دارد و یا از طریق تماس با اووسیتهایی که درمدفوع آلوده گربه که

   در زباله،خاک،و یا آب یافت می شود،منتقل میشود

 

 - میزان بروزو شدت عفونت مادرزادی بستگی به سن جنین و زمان بروز عفونت

  در مادر دارد

 

 - خطر ابتلاء جنین از 6درصد در هفته 13به 72درصد در هفته 36می رسد

 

 - در مراحل ابتدائی تر بارداری شدت عفونت جنین بیشتر است

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت عفونتهای اسپیروکتی

پاورپوینت عفونتهای اسپیروکتی

پاورپوینت عفونتهای اسپیروکتی

 پاورپوینت عفونتهای اسپیروکتی     

 

 

20اسلاید

 

چهار جنس از اسپیرو کتها در انسان بیما ریزا هستند

 

 1- گونه های ترپونما عامل مولد سفلیس   

 

 2- گونه های لپتوسپیرا عامل مولد لپتوسپیروز

   

 3- گونه های برولیا عامل مولد بیماری لایم وتب راجعه

   

4- اسپیریلیوم مینوس یکی از عوامل تب ناشی گاز گرفتگی موش  

 

   سیفیلیس

- علی رغم آنکه بیش از 60سال است در مان مناسب در دسترس پزشکان

  قرار دارد ،این بیماری همچنان یکی از مسائل عمده مادر و جنین است

 

-- تعداد موارد سیفیلیس در سال 2000به کمترین میزان خود رسید،اما پس ازاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت ضایعات ناحیه ولو

پاورپوینت ضایعات ناحیه ولو

پاورپوینت ضایعات ناحیه ولو

پاورپوینت ضایعات ناحیه ولو

 

 

38اسلایدهمراه باتصویر

 

زخم دستگاه تناسلی

شیوع نسبی ارگانیسمهاي مولد زخم تناسلی متفاوت است.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت عفونتهای ژنیکولوژیک

پاورپوینت عفونتهای ژنیکولوژیک

پاورپوینت عفونتهای ژنیکولوژیک

پاورپوینت عفونتهای ژنیکولوژیک

 

 

150اسلایدهمراه باتصاویرچنداسلاید به زبان انگلیسی میباشند

 

ترشحات طبیعی واژینال

 

 BVدرمانهای

1-Tab.Metronidazole(250mg) n=28

 هر 12 ساعت 2 قرص به مدت 7 روز

2-vaginal.gel Metronidazole(./75%) n=1

هر شب یک اپلیکاتور داخل واژن به مدت 5 شب

3-Vaginal cap(or ovules)  clindamycin(ovules) (100mg) n=3

هر شب یک بار داخل واژن به مدت 3شب

4-vaginal cream clindamycin (2%) Bioadhesive single dose(100mg)

یک بار داخل واژن استعمال شود

5-vaginal cream clindamycin(2%) 1 eplicator(5gr)

1اپلیکاتور هرشب داخل واژن به مدت 7شب

6-cap clindamycin( 150mg) n=28

هر 12 ساعت 2 عدد به مدت 7 شب

 

 

واژینیت تریکومونایی

Trichomonas vaginalisعامل :  

 

*در زمان پریود PH واژن به 6/2 – 6 رسیده و بیماری تشدید می یابد (تکثیر سریع ترانگل )

نمای توت فرنگی (cx straw berry cervix)

1-6% با چشم غیر مسلح

45-90 % با کولپوسکوپی

اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مدل ها و تئوریهای تغییر رفتار

پاورپوینت مدل ها و تئوریهای تغییر رفتار

پاورپوینت مدل ها و تئوریهای تغییر رفتار

پاورپوینت مدل ها و تئوریهای تغییر رفتار

 

 

18اسلاید

تعاریف

تئوری(گلاتز، لوئیس وریمر2002): یک تئوری، مجموعه ای از مفاهیم، تعاریف و پیشنهاداتی است که یک شکل نظام مند از رویدادها یا موقعیت ها را بوسیله مشخص کردن روابط میان متغیرها به منظور توضیح و پیشگویی این رویدادها یا موقعیت ها ارائه می نمایداینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و برنامه ریزی سلامت

پاورپوینت مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و برنامه ریزی سلامت

پاورپوینت مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و برنامه ریزی سلامت

پاورپوینت مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و برنامه ریزی سلامت

 

 

25اسلاید

مفهوم مدیریت

مديريت به معناي به كارگيري منابع براي دستيابي به اهداف است.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت جزوه درس اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

پاورپوینت جزوه درس اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

پاورپوینت جزوه درس اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

پاوپرپوینت اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

 

 

114اسلاید

 

 

فهرست:

فصل اول

اصول مدیریت اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت ارزیابی درد مزمن شکم دوران کودکی

پاورپوینت ارزیابی درد مزمن شکم دوران کودکی

پاورپوینت ارزیابی درد مزمن شکم دوران کودکی

پاورپوینت ارزیابی درد مزمن شکم دوران کودکی

 

 

35اسلاید بیشتر اسلایدها به زبان انگلیسی میباشند

 

درد مزمن شکم دوران کودکی:

اولین بار در سال 1950 John Apley و Naish ، کودکان در سن مدرسه را از نظر درد شکمی مورد مطالعه قرار دادند.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت جزوه درس روماتولوژی

پاورپوینت جزوه درس روماتولوژی

پاورپوینت جزوه درس روماتولوژی

پاورپوینت جزوه درس روماتولوژی

 

 

48اسلایدهمراه باتصویر

 

آرتريت روماتوييد شايع‌ترين بيماري التهابي سيستميک مفاصل است

بیماری است که سبب درد-تورم-خشکی ومحدودیت حرکت مفاصل شود

. زنان)سه برابر)، سيگاري‌ها و افراد داراي سابقه خانوادگي مثبت بيشتر به اين بيماري مبتلا مي‌شوند

سلولهای t سیتوکین ترشح می کنند که در نهایت باعث بروز التهاب وسمپتوم های سیستمیک می شود

 

از آنجاییکه RA یک بیماري سیستمیک است، می تواند موجب پیدایش بسیاري از تظاهرات خارج مفصلی شود از جمله خستگی، ندول هاي زیر پوستی، درگیري ریه، پریکاردیت، نوروپاتی محیطی، واسکولیت و ناهنجاريهاي خونی

زنان سه برابر مردان مبتلا می شوند شیوع سنی 25 تا 55 سالگی است

شاخصه آن سینویت التهابی است این بیماری سبب تخریب غضروف –فرسایش استخوان ودفورمیتی مفاصل می شود

علائم بیماری های روماتیسمی:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت سدیشن پروسیجر در اطفال Pain Management and Procedural Sedation in Infants and Children

پاورپوینت سدیشن پروسیجر در اطفال Pain Management and Procedural Sedation in Infants and Children

پاورپوینت سدیشن پروسیجر در اطفال Pain Management and Procedural Sedation in Infants and Children

 

پاورپوینت سدیشن پروسیجر در اطفال Pain Management and Procedural Sedation in Infants and Children

 

63اسلاید به زبان انگلیسی میباشد

Pain Management and

Procedural Sedation in

Infants and Children

 

 

Pain and anxiety are very common experiences for patients of all ages in the ED, and both are frequently undertreated.

 This is particularly true for children.

 

NONPHARMACOLOGIC ANXIOLYSIS

—Parental presence اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت سوء رفتار با کودک

پاورپوینت سوء رفتار با کودک

پاورپوینت سوء رفتار با کودک

پاورپوینت سوء رفتار با کودک

 

 

17اسلایدهمراه باتصویر

 

انواع سوء رفتار:

سوء رفتار فیزیکیاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت كودك در معرض خطر

پاورپوینت كودك در معرض خطر

پاورپوینت كودك در معرض خطر

پاورپوینت كودك در معرض خطر

 

 

38اسلاید همراه باتصویر

 

صدمات ( ( Injuries بیشترین علت جهت مرگ و میر دوران کودکی است .

 

 صدمات مهمترین علل قابل پیشگیری مرگ و میر کودکان است .

 

سالانه 78 میلیون نفر دچار حادثه ای می شوند که نیاز به خدمات درمانی دارد. سوانح پنجمین علت مرگ در دنیا و عمده ترین علت مرگ و بستری در بیمارستان ها هستند. حوادث 7درصد از مرگهای جهان را شامل می شوند و سنين 5 تا 14 سال بیشترین میزان مرگ و میر ناشي از سوانح غیر عمدی را داشته اند

-  همه ساله در آمریکا بیش از 1500 کودک زیر 15 سال  جان خود را از دست می دهند.

 -  اطفال زیر 6 ماه بالاترین میزان مرگ و میر را دارند  ( 9 در 100  هزار نفر جمعیت )

 -  مرگ و میر دریک سالگي 18 % و اين ميزان تا سن 6 سالگی کاهش يافته و در سنين 6 تا 12 سالگي ( 3 در 100 هزار نفر جمعیت ) ثابت می ماند .

  

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت طرح ترخیص در بخش ویژه نوزادان

پاورپوینت طرح ترخیص در بخش ویژه نوزادان

پاورپوینت طرح ترخیص در بخش ویژه نوزادان

 

پاورپوینت طرح ترخیص در بخش ویژه نوزادان

 

 

57اسلایدهمراه باتصویر

 

اهداف آموزشی:
(فهرست:

*اهمیت طرح ترخیص و تداوم مراقبتاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت جزوه درس کلیات امور جمعیتی

پاورپوینت جزوه درس کلیات امور جمعیتی

پاورپوینت جزوه درس کلیات امور جمعیتی

پاورپوینت جزوه درس کلیات امور جمعیتی

 

 

90اسلاید

 

 

کلیات امور جمعیتی

•بزرگترین ثروت یک مملکت جمعیت سالم و توسعه یافته استاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت انسفالوپاتی نوزاد نارس

پاورپوینت انسفالوپاتی نوزاد نارس

پاورپوینت انسفالوپاتی نوزاد نارس

 

پاورپوینت انسفالوپاتی نوزاد نارس

 

42اسلاید همراه باتصویر تعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشد

 

Periventricular Leukomalacia(PVL):

 شیوعاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مدیریت زمان در پرستاری

پاورپوینت مدیریت زمان در پرستاری

پاورپوینت مدیریت زمان در پرستاری

 

پاورپوینت مدیریت زمان در پرستاری

 

24اسلایدهمراه باتصویر

 

زمان چیست؟

زمان، با ارزش ترین منبعی است که در اختیار انسان قرار دارد. زیرا تمامی منابع دیگر به شرط وجود زمان ارزش می یابند.

مدیریت زمان را می توان به حساب آوردن هر دقیقه و حذف کارهای غیر ضروری و پرداختن به ماهیت اصلی کار دانست.

مدیریت زمان یعنی زمان خود را در دست گرفتن.

 

قانون مدیریت:

قانون 20 : 80 Pareto Principle ,

 

مطابق این قانون 80% از نتایجی که شما بدست می آورید نتیجه 20% از فعالیت های شما است.

ارزشمندترین کارهایی که می توانید در هر روز انجام دهید اغلب سخت ترین و پیچیده ترین کارها هستند، اما بازده و پاداشی که انجام موفقیت آمیز چنین کارهایی برای شما خواهد داشت می تواند فوق العاده باشد.

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مسمومیت با سرب پاتوفیزیولوژی ، تشخیص و درمان

پاورپوینت مسمومیت با سرب پاتوفیزیولوژی ، تشخیص و درمان

پاورپوینت مسمومیت با سرب پاتوفیزیولوژی ، تشخیص و درمان

پاورپوینت مسمومیت با سرب پاتوفیزیولوژی ، تشخیص و درمان

 

 

47اسلاید چنداسلاید به زبان انگلیسی میباشد

 

مسمومیت با سرب

پاتوفیزیولوژی ، تشخیص و درمان

 

 

منابع

qاز قدیمی ترین سموم شناخته شدهاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت نقايص انعقادي ارثي

پاورپوینت نقايص انعقادي ارثي

پاورپوینت نقايص انعقادي ارثي

پاورپوینت نقايص انعقادي ارثي

 

 

10اسلاید

 

هموفيليها

lهموفيلي A نوعي بيماري.با وراثت وابسته به X مغلوب است كه با كمبود شديد فاكتورهاي ضد هموفيلي (VIII)مشخص مي شوداینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت نقش پروبیوتیکها در پیشگیری از اختلالات گوارشی

پاورپوینت نقش پروبیوتیکها در پیشگیری از اختلالات گوارشی

پاورپوینت نقش پروبیوتیکها در پیشگیری از اختلالات گوارشی

پاورپوینت نقش پروبیوتیکها در پیشگیری از اختلالات گوارشی

 

 

12اسلاید

 


پروبیوتیکها و پیشگیری
IBD:

عواملی چون رژیم غذایی، ژنتیک، مواجهه با آنتی بیوتیکها در اوایل کودکی، کمبود ویتامین D، و میکروبیوم روده ای از جمله عوامل احتمالی دخیل در ایجاد بیماری هستند.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بیماریهای واژن

پاورپوینت بیماریهای واژن

پاورپوینت بیماریهای واژن

پاورپوینت بیماریهای واژن

 

 

54اسلاید

 

فیزیولوژی طبیعی واژن ناشی از :

´وجود استروژناینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت لکنت زبان

پاورپوینت لکنت زبان

پاورپوینت لکنت زبان

 

پاورپوینت لکنت زبان

26اسلاید

 

لکنت زبان:

 

اختلال لکنت     :    ایجاد کننده ی ناروانی در گفتار فرد و بروز در موقعیت های گفتاری بسیار

 

شواهد زیادی مبنی بر    :     موثر بودن درمان های آسیب شناسی گفتار در کودکان دچار لکنت

اما در بزرگسالان دچار لکنت، در اکثر موارد، برطرف نشدن لکنت

 

در تمامی موارد درمان لکنت    :     آموزش شیوه های مختلف برای ایجاد الگوی گفتاری جدید با هدف ایجاد گفتار روان و تا حد امکان طبیعی

در اکثر موارد عدم موفقیت افراد در تثبیت الگوی جدید گفتاری

 

اضطراب در افراد لکنتی:

 

44% از افراد دارای لکنت، دچار social phobia هستند

 

علل بالا رفتن میزان اضطراب اجتماعی :

 

تجارب منفی دوران کودکیاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت پیشگیری از درماتیت آتوپیک Atopic dermatitis prevention

پاورپوینت پیشگیری از درماتیت آتوپیک Atopic dermatitis prevention

پاورپوینت پیشگیری از درماتیت آتوپیک Atopic dermatitis prevention

 

پاورپوینت پیشگیری از درماتیت آتوپیک Atopic dermatitis prevention

 

 

27اسلاید به زبان انگلیسی میباشد

 

What is atopic dermatitis?

Atopic dermatitis (AD) is a chronically relapsing inflammatory

 

skin disease usually associated with respiratory allergy.

 

 

 

 

Also it is the most common chronic skin disease of young child

                               Primary

Primary prevention applies to children in whom no signs of the disease have been observed yet, but who are predisposed to atopic diseases. It aims at activities that will reduce the risk of developing AD in the future.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت نقش فلور روده ها وپروبیوتیک-پروبیوتیک ها در پیشگیری از آلرژی

پاورپوینت نقش فلور روده ها وپروبیوتیک-پروبیوتیک ها در پیشگیری از آلرژی

پاورپوینت نقش فلور روده ها وپروبیوتیک-پروبیوتیک ها در پیشگیری از آلرژی

 

پاورپوینت نقش فلور روده ها وپروبیوتیک-پروبیوتیک ها در پیشگیری از آلرژی

 

45اسلاید به زبان انگلیسی میباشد

 

  Microbiota, Prebiotics & Probiotics
for Allergy Prevention

 

Discovery of Airway Microbiome

•The bronchial tree have at least:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت خود مراقبتی بارداری

پاورپوینت خود مراقبتی بارداری

پاورپوینت خود مراقبتی بارداری

 

پاورپوینت خود مراقبتی بارداری

 

26اسلاید

 

خود مراقبتی در ادم:

فشارخون طبیعی است و پروتئین اوری ندارد و با استراحت بهبود می یابد :اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تجهیزات مورد نیاز و آمادگیهای قبل از مراقبت آغوشی

پاورپوینت تجهیزات مورد نیاز و آمادگیهای قبل از مراقبت آغوشی

پاورپوینت تجهیزات مورد نیاز و آمادگیهای قبل از مراقبت آغوشی

تجهیزات مورد نیاز و آمادگیهای قبل از مراقبت آغوشی:

 1. تسهیلات مورد نیاز جهت اقامت مادر

* بیمارستان موظف است مکانی مناسب را برای اقامت 24 ساعته مادر فراهم کند

 1. تسهیلات مورد نیاز مادر در بخش ویژه نوزادان

* به ازای هر یک انکوباتور یا تخت نوزاد باید یک صندلی راحتی و زیر پایی مناسب وراحت وجود داشته باشد

پاورپوینت تجهیزات مورد نیاز و آمادگیهای قبل از مراقبت آغوشی

15اسلایدهمراه باتصویر

 

تسهیلات مورد نیاز جهت اقامت مادر :

.1امکان اقامت 24 ساعته مادر اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت نقش تغذیه در1000روز نخست بر آلرژ ی ها ونقش فرمولاهای خاص

پاورپوینت نقش تغذیه در1000روز نخست بر آلرژ ی ها ونقش فرمولاهای خاص

پاورپوینت نقش تغذیه در1000روز نخست بر آلرژ ی ها ونقش فرمولاهای خاص

 

پاورپوینت نقش تغذیه در1000روز نخست بر آلرژ ی ها ونقش فرمولاهای خاص

 

 

47اسلاید  به زبان انگلیسی 3 اسلاید به زبان فارسی میباشد

 

گذار اپیدمیولوژیک:

 علت :

تغییر هرم سنی جمعیت جوامع اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت عفونت هاي داخل رحمي TORCH

پاورپوینت عفونت هاي داخل رحمي TORCH

پاورپوینت عفونت هاي داخل رحمي TORCH

پاورپوینت  عفونت هاي داخل رحمي TORCH

 

 

111اسلایدتعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشند تعدادی اسلاید بصورت عکس نوشته میباشند

 

عفونت هاي مادرزادي

 تعريف عفونت مادرزادي چيست ؟اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بررسی و درمان شوک در احیا پیشرفته کودکان (PALS)

پاورپوینت بررسی و درمان شوک در احیا پیشرفته کودکان (PALS)

پاورپوینت بررسی و درمان شوک در احیا پیشرفته کودکان (PALS)

 

پاورپوینت بررسی و درمان شوک در احیا پیشرفته کودکان

 

24اسلاید به زبان انگلیسی میباشد

 

Pediatric Advanced Life Support

(PALS)

DEFINITION

 An acute process characterized by body inability to deliver adequate oxygen to meet the metabolic demands of vital organs that          shift aerobic cellular metabolism to anaerobic and diminished removal of harmful byproducts of metabolism (eg, lactate).

 

Assessment of Circulation

üCardiovascular function: CO = HR x SVاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت متابولیسم اسیدهاي آمینه

پاورپوینت متابولیسم اسیدهاي آمینه

پاورپوینت متابولیسم اسیدهاي آمینه

 

 

پاورپوینت متابولیسم اسیدهاي آمینه

34اسلاید

مقدمه

متابولیسم اسیدهاي آمینه که ترکیبات اصلی سازنده پروتئینها هستند در دو بخش کاتابولیسم و آنابولیسم مورد بحث قرار می گیرد.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مایکوپلاسما

پاورپوینت مایکوپلاسما

پاورپوینت مایکوپلاسما

 

پاورپوینت مایکوپلاسما

 

56اسلایدهمراه باتصویر

 

مایکوپلاسماها اولین بار در سال 1693 ازدام های مبتلا به بیماری پلوروپنومونی مسری گاوی ، جداگردید.

این عوامل باعث مرگ و میر بسیاری از دام هاو در نتیجه واردشدن خسارات مالی زیادی به اقتصاد آلمان شدند.

 

 در سال 1937 اولین مایکوپلاسمای انسانی از آبسه غدد بارتولنBartolin یک بیمار در دانشگاه هاروارد جدا گردید.

Øدر بین 16 گونه جدا شده از انسان فقط مایکوپلاسما پنومونیه Mycoplasma pneumoniae به عنوان پاتوژن واقعی انسان شناخته شده است .این باکتری به عنوان یک عامل مهم و شایع عفونت های تنفسی حادمحسوب می شود و از مجاری اوروژنیتال انسان نیز جداگردیده است. اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس بافت شناسي جانوري رشته زيست شناسي

پاورپوینت درس بافت شناسي جانوري رشته زيست شناسي

پاورپوینت درس بافت شناسي جانوري رشته زيست شناسي

پاورپوینت درس بافت شناسي جانوري  رشته زيست شناسي 

 

 

284اسلاید

 

گفتار اول:  مقدمه

-اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت انجیر در قرآن،روایات و طب

پاورپوینت انجیر در قرآن،روایات و طب

پاورپوینت انجیر در قرآن،روایات و طب

پاورپوینت انجیر در قرآن،روایات و طب

 

 

20اسلایدهمراه باتصویر

 

نام عربی آن"تین" و نام انگلیسی آن "FIG" می باشد.

درخت انجیر بومی آسیای غربی و کشورهای مدیترانه است و از آنجا به عربستان، سوریه و فلسطین اشغالی برده شده است.

انجیر درختی است با برگهای پنجه ای که بلندی آن تا شش متر میرسد و به دلیل عدم مقاومت در مقابل سرمای شدید، در مناطق معتدله و گرمسیر کشت میشود.

درخت انجیر معمولا از سال چهارم شروع به میوه دادن میکند و تا سن بیست سالگی میوه میدهد.

امروزه تحقیقات علمی خواص متعددی را برای این میوه شناسایی کرده‌اند که علاوه بر جنبه خوراکی از دیدگاه دارویی و اثرات درمانی نیز قابل توجه است و بر همین اساس بوده و هست که هم در طب سنتی و هم طب نوین برای درمان بسیاری از عارضه‌ها و بیماری‌ها توصیه شده‌است.

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت سیکلوفم آمپول ترکیبی پیشگیری از بارداری

پاورپوینت سیکلوفم آمپول ترکیبی پیشگیری از بارداری

پاورپوینت سیکلوفم آمپول ترکیبی پیشگیری از بارداری

پاورپوینت سیکلوفم آمپول ترکیبی پیشگیری از بارداری

 

 

24اسلاید

 

(سیکلوفم)
آمپول ترکیبی پیشگیری از بارداری

 

سیکلوفم حاوی :

25 میلی گرم دپو مدروکسی                                 پروژسترون استات            

                  و

5میلی گرم استرادیول سیپیونات است.

 

میزان اثربخشی آن:

 1. 8%
 2. مکانیسم عمل:
 3. 1-جلوگیری از اوولاسیون

  2-تاثیر بر مخاط داخلی رحم ومهار         فازپرولیفراسیون آندومتر      جلوگيري از لانه گزيني

  3-افزایش ضخامت ترشحات دهانه رحم       ایجاد اشکال در ورود اسپرم


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آسیب های ستون فقرات(آسیبهای نخاعی)

پاورپوینت آسیب های ستون فقرات(آسیبهای نخاعی)

پاورپوینت آسیب های ستون فقرات(آسیبهای نخاعی)

پاورپوینت آسیب های ستون فقرات(آسیبهای نخاعی)

 

 

56اسلایدهمراه باتصویر

 

برخي‌ از علل‌ آسيب‌ ستون‌ فقرات‌

سقوط‌ از ارتفاع‌
- سقوط‌ به‌ دليل‌ عدم‌ داشتن‌ مهارت‌ حين‌ ورزش‌هايي‌ مثل‌ ژيمناستيك‌ يا آكروبات‌
- شيرجه‌ زدن‌ به‌ داخل‌ يك‌ استخر كم‌عمق‌ و برخورد با كف‌ آن‌
- پرتاب‌ شدن‌ از روي‌ اسب‌ يا موتورسيكلت‌
- كاهش‌ ناگهاني‌ سرعت‌ در داخل‌ يك‌ وسيله‌ نقليه‌
- افتادن‌ يك‌ جسم‌ سنگين‌ به‌ روي‌ بدن‌
- آسيب‌ به‌ سر يا صورت

 

 آناتومی ستون فقرات

1- ستون مهره ای از قاعده جمجمه شروع می شود و در تمام طول  گردن و تنه امتداد دارد و شامل تعداد 26 قطعه مهره که توسط لیگامانها و دیسکهای غضروفی – لیفی محکم به هم متصلند و یک ستون انعطاف پذیری را برای حمل تنه پدید می آورند.

 

2- به استثنای اولین و دومین مهره گردنی، بقیه مهره ها هر یک شامل یک توده استوانه ای قدامی به نام تنه و یک قوس استخوانی خلفی به نام قوس مهره ای هستند.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت استراتژی های ارتقا مستمر کیفیت FOCUS PDCA

پاورپوینت استراتژی های ارتقا مستمر کیفیت FOCUS PDCA

پاورپوینت استراتژی های ارتقا مستمر کیفیت FOCUS PDCA

پاورپوینت استراتژی های ارتقا مستمر کیفیت  FOCUS PDCA

 

 

36اسلاید

 

روش ارتقاي فرايند:

يك روش علمي است. اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت اختلالات افزایش آندروژنها(اختلالات اندوکرین)

پاورپوینت اختلالات افزایش آندروژنها(اختلالات اندوکرین)

پاورپوینت اختلالات افزایش آندروژنها(اختلالات اندوکرین)

پاورپوینت اختلالات افزایش آندروژنها(اختلالات اندوکرین)

 

 

46اسلایدهمراه باتصویر

 

يك اختلال هتروژن(چند عاملی) شايع در زنان مي باشد

اختلالات همراه با ازدياد آندروژن شامل

 1-PCOS

2-NCAH( Non calssic adrenal hyperplasia) 

3-HAIRAN

4-نئوپلاسم هاي مترشحه آندروژن .

5-ایدیو پاتیک هیرسوتیسم(البته در این مورد آندروژن اضافی

 وجود ندارد)

تظاهرات كلينيكي آن

آكنه،اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت اپیدمیولوژی بیماری سلیاک

پاورپوینت اپیدمیولوژی بیماری سلیاک

پاورپوینت اپیدمیولوژی بیماری سلیاک

پاورپوینت اپیدمیولوژی بیماری سلیاک

 

 

36اسلایدهمراه باتصویر

 

تعریف بیماری سلیاک

بیماری سلیاک‌ یک اختلال خودایمنی روده باریک با زمینه ژنتیکی است. اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت RECORDING PROGRESS OF LABOUR PARTOGRAM

پاورپوینت RECORDING PROGRESS OF LABOUR PARTOGRAM

پاورپوینت RECORDING PROGRESS OF LABOUR PARTOGRAM

پاورپوینت  RECORDING PROGRESS OF LABOUR  PARTOGRAM 

 

 

27اسلاید به زبان انگلیسی

Documentation is important

 اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بافت دستگاه تنفسی Respiratory System

پاورپوینت بافت دستگاه تنفسی Respiratory System

پاورپوینت بافت دستگاه تنفسی Respiratory System

 

پاورپوینت بافت دستگاه تنفسی Respiratory System

 

43اسلایدهمراه باتصویر

 

به طور رایج دستگاه تنفس را به دو قسمت اصلی تقسیم می کنند

 

 1- قسمت هدایتی مشتمل بر حفره ی بینی، حلق بینی، حنجره، نای، نایژه ها ، نایژک ها و نایژکهای انتهایی

 

 2- قسمت تنفسی مشتمل بر برونشیول های تنفسی، مجاری آلوئولار و آلوئول ها

 

بخش هدایتی 2 عمل اصلی بر عهده دارد : فراهم کردن مسیر جهت ورود هوا و برگشت آن و مطبوع کردن هوای دمی

 

اپی تلیوم تنفسی

 

پوشش بخش عمده ی قسمت هدایتی اپی تلیوم استوانه ای مطبق کاذب مژک دار است که غنی از سلول های جامی بوده و اپی تلیوم تنفسی نامیده می شود

 

در اپی تلیوم تنفسی معمولی سلول های استوانه ای مژک دار فراوان ترین نوع سلول می باشند.

سلول های استوانه ای به نام سلول های برسی خوانده می شوند زیرا میکروویلی هایی در سطح فوقانی آن ها وجود دارند.

 

 

کاربرد طبی : سندرم مژده ی بی حرکت اختلالی است که سبب نازایی در مرد و عفونت مزمن مجاری تنفسی در هر دو جنس می شود

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت دستگاه عصبی نشریح عمومی Nervous system

پاورپوینت دستگاه عصبی نشریح عمومی Nervous system

پاورپوینت دستگاه عصبی نشریح عمومی Nervous system

پاورپوینت  دستگاه عصبی نشریح عمومی Nervous system 

 

 

91اسلایدهمراه باتصویر

 

تقسيم بندي سيستم عصبي:

از نظر آناتوميكي سيستم عصبي اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فصل دستگاه عصبی مرکزي درس جنین شناسی

پاورپوینت فصل دستگاه عصبی مرکزي درس جنین شناسی

پاورپوینت فصل دستگاه عصبی مرکزي درس جنین شناسی

 

پاورپوینت فصل دستگاه عصبی مرکزي درس جنین شناسی

 

26اسلایدهمراه باتصویر

 

مروري بر تشکیل دستگاه عصبی

›طی پدیده گاسترولاسیون، جنین از سه لایه اکتودرم، مزودرم و اندروم تشکیل می شود. اکتودرم به نور اکتودرم تبدیل شده و سیستم عصبی را می سازد.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تکامل دستگاه قلب و عروق درس جنین شناسی

پاورپوینت تکامل دستگاه قلب و عروق درس جنین شناسی

پاورپوینت تکامل دستگاه قلب و عروق درس جنین شناسی پاورپوینت تکامل دستگاه قلب و عروق درس جنین شناسیاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تکامل سرو گردن درس جنین شناسی

پاورپوینت تکامل سرو گردن درس جنین شناسی

پاورپوینت تکامل سرو گردن درس جنین شناسی

 

پاورپوینت تکامل سرو گردن درس جنین شناسی 

61اسلایدهمراه باتصویر

 

Morphogenesis

مورفوژنز به معناي شکل گیري اعضاي بدن است. اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت پدر و استرس در حاملگی وچگونگی مشاوره با زن باردار جهت کاهش استرس

پاورپوینت پدر و استرس در حاملگی وچگونگی مشاوره با زن باردار جهت کاهش استرس

پاورپوینت پدر و استرس در حاملگی وچگونگی مشاوره با زن باردار جهت کاهش استرس

پاورپوینت پدر و استرس در حاملگی وچگونگی مشاوره با زن باردار جهت کاهش استرس

 

30اسلایدهمراه باتصویر پاورپوینت پدر و استرس در حاملگی به زبان انگلیسی میباشد وپاورپوینت چگونگی مشاوره با زن باردار جهت کاهش استرس به زبان فارسی میباشد

 

Role of the Family:

Fathers to be who are involved in pregnancy and birth are more likely to be involved in later parentingاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آبله مرغان در حاملگی Chickenpox in pregnancy

پاورپوینت آبله مرغان در حاملگی Chickenpox in pregnancy

پاورپوینت آبله مرغان در حاملگی Chickenpox in pregnancy

پاورپوینت آبله مرغان در حاملگی Chickenpox in pregnancy

 

 

28اسلایدهمراه باتصویر به زبان انگلیسی میباشد

 

agenda

What is chickenpox ?اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت الایزا در بررسی هورمون گونادوتروپین جفتی انسان

پاورپوینت الایزا در بررسی هورمون گونادوتروپین جفتی انسان

پاورپوینت الایزا در بررسی هورمون گونادوتروپین جفتی انسان

پاورپوینت الایزا در بررسی هورمون گونادوتروپین جفتی انسان

23اسلایدچنداسلاید به زبان انگلیسی میباشد

 

 

ELISA  in *HCG  & *β-HCG
( الایزا در بررسی هورمون گونادوتروپین جفتی انسان )

                  بخش اول :  

واکنش های سرولوژیک و الایزا:

1.1. انواع واکنش های سرولوژیک

 اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت سلامت روان در بارداری

پاورپوینت سلامت روان در بارداری

پاورپوینت سلامت روان در بارداری

پاورپوینت سلامت روان در بارداری

 

40اسلاید

 

مقدمه

   بارداری از حساس ترین دوران های زندگی انسان است. صدمات وارده بر جنین در دوران بارداری می تواند زمینه ساز بسیاری از اختلالهای جسمی و روانی در سالهای بعدی زندگی فرد باشد،به طوری که زمینه بسیاری از اختلال های روان پزشکی دوران بزرگسالی را باید در دوران جنینی جستجو کرد.

   بهداشت روانی دوران بارداری از مسایلی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار دارد.ثابت شده که از ابتدای بارداری ، اضطراب و هیجان های زن باردار تاثیر مستقیمی بر روی جنین خواهد داشت.

عوامل استرس زای دوران بارداری

}اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت سلامت روان در بارداری

پاورپوینت سلامت روان در بارداری

پاورپوینت سلامت روان در بارداری

پاورپوینت سلامت روان در بارداری

 

40اسلاید

 

مقدمه

   بارداری از حساس ترین دوران های زندگی انسان است. صدمات وارده بر جنین در دوران بارداری می تواند زمینه ساز بسیاری از اختلالهای جسمی و روانی در سالهای بعدی زندگی فرد باشد،به طوری که زمینه بسیاری از اختلال های روان پزشکی دوران بزرگسالی را باید در دوران جنینی جستجو کرد.

   بهداشت روانی دوران بارداری از مسایلی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار دارد.ثابت شده که از ابتدای بارداری ، اضطراب و هیجان های زن باردار تاثیر مستقیمی بر روی جنین خواهد داشت.

عوامل استرس زای دوران بارداری

}اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مامایی جامعه نگر

پاورپوینت مامایی جامعه نگر

پاورپوینت مامایی جامعه نگر

پاورپوینت مامایی جامعه نگر

 

 

15اسلاید

 

 

تعاریف

ارتقاي کیفیت خدمات از مسایل عمده بحثهاي بین المللی در زمینه مراقبتهاي مامایی و بهداشت باروري میباشد. اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت ارزیابی رشد حرکتی نوزادان کم وزن «VLBW»

پاورپوینت ارزیابی رشد حرکتی نوزادان کم وزن «VLBW»

پاورپوینت ارزیابی رشد حرکتی نوزادان کم وزن «VLBW»

پاورپوینت ارزیابی رشد حرکتی  نوزادان کم وزن  «VLBW»

 

 

20اسلایدهمراه باتصویر

 

نمره آپگار «Apgar score»

 

به محض تولد نوزاد، يك پرستار آموزش ديده و يا يك متخصص اطفال به كمك تست آپگار ، ميزان سلامت كودك را ارزيابي مي كند. اين آزمايش يك تا پنج دقيقه بعد از تولد انجام مي گيرد و هدف آن اطمينان از وضعيت كودك و احتمال نياز وي به كمك هاي ويژه جهت تطابق با محیط جديدش است. براي انجام اين آزمون ، معيارهاي زير اندازه گيري مي شوند:

 تعداد ضربان قلب اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت ابتلا به بیماریهای مزمن و مصرف دارو و مواد مخدر و روابط جنسی

پاورپوینت ابتلا به بیماریهای مزمن و مصرف دارو و مواد مخدر و روابط جنسی

پاورپوینت ابتلا به بیماریهای مزمن و مصرف دارو و مواد مخدر و روابط جنسی

 

پاورپوینت ابتلا به بیماریهای مزمن و مصرف دارو و مواد مخدر و روابط جنسی

 

19اسلاید

 

اختلال عملکرد جنسی ناشی از اختلال طبی عمومی

در 50 -20% مردان مبتلا به اختلال نعوظی یک علت عضوی برای اختلال وجود دارد. علل عضوی اختلال نعوظی مرد شامل:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت داروهای محرک

پاورپوینت داروهای محرک

پاورپوینت داروهای محرک

 

پاورپوینت داروهای محرک

 

59اسلاید

 

آمفتامین‌ و آمفتامین‌ها

•از دسته فنیل اتیل آمین‌هااینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کودکان کار

پاورپوینت کودکان کار

پاورپوینت کودکان کار

پاورپوینت  کودکان کار

 

27اسلایدهمراه باتصویر

 

کودکان کار و خیابان؛ پدیده ای عادی یا معضلی پرچالش

90 درصد کودکان کار با خانواده هایشان

زندگی می کنند.

عقیده باندی بودن کودکان کار وظیفه حل این معضل را فقط بر عهده دولت می نهد. و باورغلط  سلب مسئولیت از دیگر اقشار جامعه را سبب می شود.

 خرید کردن یا نکردن؟

« خرید نکنیم تا دیگه نفروشن» تفکر غلطیه چون کار دیگه‌ای نمی‌تونن بکنن

در واقع این‌جا مساله خریدن یا نخریدن نیست بلکه مساله چگونه خریدنه و بهترین روش اینه که مثل یک فروشنده‌ی واقعی باهاشون برخورد بشه     

فروشنده‌ای که داره چیزی رو به شما ارائه می‌ده و شما اگر می‌خواید اون رو می‌خرید و اگه نمی‌خواید هم نمی‌خرید. ولی یک رابطه‌ی برابر با کودکی که داره به شما چیزی ارائه می‌ده برقرار کنید                                       


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت جایگاه مامایی در سایر کشورها

پاورپوینت جایگاه مامایی در سایر کشورها

پاورپوینت جایگاه مامایی در سایر کشورها

پاورپوینت جایگاه مامایی در سایر کشورها

 

 

40اسلاید

 

درسال 2008 مطالعه ای سیستماتیک تحت عنوان مقایسه مدل مراقبتهای مداوم مامایی با سایر مدلهای مراقبتی دوران بارداری توسط کوکران منتشر شد (sandle J 2008) که نشان داد مراقبتهای مامایی دوران بارداری و زایمان توسط ماما می تواند مداخلات کمتر و حفظ سلامت بیشتر مادر و نوزاد را به همراه داشته باشد بطوریکه  زنانی که از مدل مراقبتی مداوم توسط ماما در دوران بارداری و زایمان برخوردار بودند ،

 

—نیاز به استفاده از بی حسی رژیونال وزایمان بی درد دارویی کمتر و همچنین میزان زایمان زودرس(پس از 24 هفته)  ،میزان زایمان باوسیله،اپی زیاتومی و سزارین کمتر از سایر مدل ها بود و در مقابل در این گروه از مادران میزان زایمان طبیعی،تغذیه نوزاد با شیر مادر ،و احساس برخورداری از حمایت کافی و رضایتمندی در آنان بیشتر بوده است.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت ایدز در کودکان

پاورپوینت ایدز در کودکان

پاورپوینت ایدز در کودکان

 

پاورپوینت ایدز در کودکان

 

20اسلایدهمراه باتصویر

 

مقدمه

  AIDS  یک بیماری نوپدید!

 

   بیماریهای نوپدید :   ایدز

   بیماریهای بازپدید  :  سل ، سوزاک و سیفلیس

   در قرن اخیر تعدادی بیماری های عفونی بروزکرده اند که قبلا               وجود نداشتند مثل بیماری ایدز ...  

   این بیماریها را بیماری های نوپدید گویند . بیماریهای نوپدید باعث       شیوع یکسری بیماریهای دیگری شدند که قبلا وجودداشتند و توسط بشر کنترل شده بودند ولی با پیدایش بیماری های  نوپدید مثل ایدز آن بیماریها دوباره عود کرده اند و میزان آنها در جوامع بشری بیشتر شده است(منظورهمان بیماریهای بازپدید است)

 

   پس ایدز یک بیماری نوپدید محسوب می شود که بیش از 30 ســـال از عمــر آن نمی گذرد، ولی در این مدت کوتاه رشد بسیار زیادی خصوصا در آفریقا و جمعیت جوان کشورهای درحال توسعه داشته است .

 

 جهل وانکار دوعلت عمده گسترش ایدزدرجهان!  

 

  جهل نقص در دانش و آگاهی عمومی است .

  انکار نقص در نگرش صحیح و مثبتی است

  که باید وجود داشته باشد.  

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مقررات مامایی(جنبه قانونی کار ماما)

پاورپوینت مقررات مامایی(جنبه قانونی کار ماما)

پاورپوینت مقررات مامایی(جنبه قانونی کار ماما)

پاورپوینت مقررات مامایی(جنبه قانونی کار ماما)

 

 

33اسلاید

 

تعریف ماما

این تعریف توسط سازمان جهانی بهداشت در سال 1992 تصویب شد:

ماما فردی است که در یک برنامه تعلیماتی شناخته شده در کشوری که در ان قرار گرفته پذیرفته شده و با موفقیت سلسله درسهای تعیین شده مربوط به مامایی را تکمیل نموده و صلاحیت لازم را کسب کرده و به طور قانونی پروانه انجام کار مامایی را کسب کرده است.

 اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت صدا در بخش مراقبت ویژه نوزادان

پاورپوینت صدا در بخش مراقبت ویژه نوزادان

پاورپوینت صدا در بخش مراقبت ویژه نوزادان

پاورپوینت صدا در بخش مراقبت ویژه نوزادان

 

 

22اسلایدهمراه باتصویر

تعریف صدا

صدا عملکردی است که با شدت و فرکانس تعریف می‌شوداینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت همه تکنیک های رادیوگرافی مربوط به لگن The Pelvis Technique

پاورپوینت همه تکنیک های رادیوگرافی مربوط به لگن The Pelvis Technique

پاورپوینت همه تکنیک های رادیوگرافی مربوط به لگن The Pelvis Technique

 

پاورپوینت همه تکنیک های رادیوگرافی مربوط به لگن The Pelvis Technique

 

30اسلایدهمراه باتصویر به زبان انگلیسی میباشد

 

Learning Objectives

Pelvisاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت ويژگي هاي نوزاد سالم به همراه نمره آپگار

پاورپوینت ويژگي هاي نوزاد سالم به همراه نمره آپگار

پاورپوینت ويژگي هاي نوزاد سالم به همراه نمره آپگار

پاورپوینت ويژگي هاي نوزاد سالم به همراه نمره آپگار

 

 

80اسلاید

 

نوزادان طبیعی

l95ـ90% نوزادان با سن جنيني 42ـ37 هفته متولد مي شوند اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت جزوه درس مقدمات و تهیه لام بافتی

پاورپوینت جزوه درس مقدمات و تهیه لام بافتی

پاورپوینت جزوه درس مقدمات و تهیه لام بافتی

پاورپوینت جزوه درس مقدمات و تهیه لام بافتی

 

 

119اسلایدهمراه باتصویر

 

Histology: بافت شناسی

—بافت شناسی مطالعه ی ساختارهای سلولی بافت ها و ارگانهای بدن می باشد.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت نسخه و اصول نسخه نویسی

پاورپوینت نسخه و اصول نسخه نویسی

پاورپوینت نسخه و اصول نسخه نویسی

پاورپوینت نسخه و اصول نسخه نویسی

 

 

21اسلاید

 

موضوع کنفرانس:نسخه و اصول نسخه نویسی

 

نسخه

„نسخه ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮاي ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ و اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺟﺰاﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف اﯾﻦ  دارو ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر را ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد..اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کارگاه آموزشی نرمشهای خطرناک و روشهای صحیح اجرا

پاورپوینت کارگاه آموزشی نرمشهای خطرناک و روشهای صحیح اجرا

پاورپوینت کارگاه آموزشی نرمشهای خطرناک و روشهای صحیح اجرا

پاورپوینت کارگاه آموزشی نرمشهای خطرناک و روشهای صحیح اجرا

 

35اسلایدهمراه باتصویر

اهداف:

آشنایی بافعالیتهای بدنی ونرمشهای نادرست   اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت حرکات اصلاحی برای انواع عارضه ها واهمیت آن

پاورپوینت حرکات اصلاحی برای انواع عارضه ها واهمیت آن

پاورپوینت حرکات اصلاحی برای انواع عارضه ها واهمیت آن

پاورپوینت حرکات اصلاحی برای انواع عارضه ها واهمیت آن

 

 

65اسلاید همراه باتصویر

 

بهداشت حرکتی

 

تحقیقات حاکی از این است که اکثر افراد وضعیت بدنی

مطلوب ندارند

 

  این موضوع به سبب ماشيني شدن زندگي ،و استفادة    

کمتر از بدن ،آثار مخرب ناشی از بی حرکتی در وضعيت بدن می باشد.

 

 

وضعیت بدن

نمیتوان وضعيت بدني مشخصي  برای تمامي افراد به صورت يكسان درنظر گرفت زيرا اين موضوع در ارتباط با مكانيك بدن افراد ،تحت تأثير عملكرد دستگاههاي مختلف بدن از جمله اسكلت و عضلات است.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت برنامه ها وتمرینات اصلاحی برای آسیب ها واختلالات زانو

پاورپوینت برنامه ها وتمرینات اصلاحی برای آسیب ها واختلالات زانو

پاورپوینت برنامه ها وتمرینات اصلاحی برای آسیب ها واختلالات زانو

پاورپوینت برنامه ها وتمرینات اصلاحی برای  آسیب ها واختلالات زانو 

 

22اسلایدهمراه باتصویر به زبان انگلیسی

Chapter 13
 
Corrective Strategies for Knee Impairments

Purpose

To provide the health and fitness professional with the knowledge and skills to effectively develop and implement corrective exercise strategies for knee impairments.

Objectives

 

 

Understand the basic functional anatomy of the knee complex.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت صاعقه و برخورد باآن (ازآسیبهای محیطی شایع در مناطق خاصی از کشور)

پاورپوینت صاعقه و برخورد باآن (ازآسیبهای محیطی شایع در مناطق خاصی از کشور)

پاورپوینت صاعقه و برخورد باآن (ازآسیبهای محیطی شایع در مناطق خاصی از کشور)

پاورپوینت صاعقه و برخورد باآن (ازآسیبهای محیطی شایع در مناطق خاصی از کشور)

 

 

38اسلاید همراه باتصویر

 

انواع صاعقه ها:

¡Direct strikeاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت امیدهایی جهت درمان بیماری SMA بادارویSpinraza و ژن تراپی بااستفاده از آدنوویروس

پاورپوینت امیدهایی جهت درمان بیماری SMA بادارویSpinraza و ژن تراپی بااستفاده از آدنوویروس

پاورپوینت امیدهایی جهت درمان بیماری SMA بادارویSpinraza و ژن تراپی بااستفاده از آدنوویروس

پاورپوینت امیدهایی جهت درمان بیماری SMA بادارویSpinraza و  ژن تراپی بااستفاده از آدنوویروس

15اسلایدبه زبان انگلیسی

 

 

Single-Dose Gene-Replacement Therapy for Spinal Muscular Atrophy

Introduction

 

Spinal muscular atrophy (SMA) is a severe childhood monogenic disease resulting from loss or dysfunction of the gene encoding survival motor neuron 1 (SMN1)اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت جزوه درس استخوان شناسي سر وصورت دكتر سليمان نژاد

پاورپوینت جزوه درس استخوان شناسي سر وصورت دكتر سليمان نژاد

پاورپوینت جزوه درس استخوان شناسي سر وصورت دكتر سليمان نژاد

پاورپوینت جزوه درس استخوان شناسي سروصورت دكتر سليمان نژاد

 

 

92اسلایدهمراه باتصاویر انگلیسی

 

فهرست:

استخوان فرونتال

استخوان هاي تشكيل دهنده ي كاسه چشم

استخوان اتموييد

استخوان اسفنوييد

استخوان نازال

استخوان لاكريمال= اشكي

استخوان ماگزيلا= فك بالا

استخوان منديبولار= فك پايين

استخوان زيگوماتيك= گونه

استخوان ومر= خيش بيني

شاخك هاي بيني

استخوان پالاتين= كامي

استخوان پاريتال

استخوان تمپورال

استخوان اكسي پيتال

بررسي جمجمه از نماي فوقاني

بررسي جمجمه از نماي قدامي

بررسي جمجمه از نماي خلفي

بررسي جمجمه از نماي طرفي

حفره كرانيال خلفي

 

نكات كليدي استخوان فرونتال

 

 

•بخش صدفياینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کنفرانس IUGR

پاورپوینت کنفرانس IUGR

پاورپوینت کنفرانس IUGR

 

پاورپوینت کنفرانس  IUGR 

 

21اسلاید

 

تعریف

 

 :LBW

 

وزن هنگام تولد نوزاد کمتر از 2500گرم باشد که این اصطلاح ارتباطی به سن بارداری ندارد.

 

 :SGA

 

وزن هنگام تولد نوزاد کمتر از میزان مورد انتظار برای سن بارداری است.

 

 


IUGR:

    یعنی وزن تخمینی جنین کمتر از منحنی 10% است.(معادل SGA

 

    دردوران داخل رحمی است.)

 

    نارسایی جفت شایعترین علت IUGR است.

    

     وزن طبیعی زمان تولد:

 

                     g3200-3400 که با سطح ارتفاع ارتباط دارد.

 

¨اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آشنایی با آسانسور

پاورپوینت آشنایی با آسانسور

پاورپوینت آشنایی با آسانسور

پاورپوینت آشنایی با آسانسور

 

315اسلایدهمراه باتصاویر

بیشتر اسلایدها تصویر میباشند

 

 

150سال با آسانسور ايمن 

®در سال 1852 مهندس اوتيس سيستم بالابر ايمن را انتخاب كرد و دو سال بعد در نمايشگاه كريستال پالاس نيويورك سيستم بالابر ايمن را به نمايش گذارد . در 23 مارس 1857 اولين آسانسور مسافربر در فروشگاه زنجيره ای نيويورك راه اندازی شد . پس از آن آسانسور های برج ايفل در سال 1889 و       سن پترزبورگ و قصر باكينگهام  در سال 1893 آغاز بكار نمودند . از ورود اولين دستگاه آسانسور به ايران حدود 70 سال می گذرد. هم اكنون آسانسور يكی از پر استفاده ترين وسايل جابجائی درجهان می باشد .اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بهداشت پیش از ازدواج

پاورپوینت بهداشت پیش از ازدواج

پاورپوینت بهداشت پیش از ازدواج

 پاورپوینت بهداشت پیش از ازدواج

 

37اسلاید

   خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است و منشا تشکیل خانواده ، ازدواج است.سلامت اساسی و بهبود وضعیت جوامع به خوشبختی در ازدواج و تشکیل خانواده ای سالم بستگی دارد.لازمه ازدواج ،بلوغ جسمانی ،روانی و اجتماعی است.

 

طرح آموزش هاي قبل از ازدواج در سال1370 در كشور به تصويب رسيده و به استان ها ابلاغ شد. صیغه عقد و ازدواج تنها درصورت داشتن گواهی تندرستی طرفین جاری می گردد.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تاریخ ، اخلاق و مقررات مامایی

پاورپوینت تاریخ ، اخلاق و مقررات مامایی

پاورپوینت تاریخ ، اخلاق و مقررات مامایی

پاورپوینت تاریخ ، اخلاق و مقررات مامایی

 

 

28اسلاید

 

اولین ها در مامایی

دکتر ویلیام اسمیلی برای ایجاد هنر وعلم مامایی به آن صورتی که امروز میشناسید کمک فراوانی کرد. وی در مورد زایمان طبیعی و عدم پیشرفت در زایمان مطالعات گسترده ای انجام داد. او اولین فردی بود که برای انواع استخوان های سر جنین و لگن مادر و مکانیسم زایمان ، الگوهایی را ارایه داد.

 

همچنین نحوه تشخیص وضعیت سر را به وسیله درزها و ملاجهای سر جنین مورد بحث قرار داد. دکتر اسمیلی دارای دانشی عمیق در علم مامایی و زایمان بود و کتابهای زیادی در مورد مامایی نوشت و برای مدت 10 سال هزاران دکتر در کلاسهای تعلیماتی او که در مورد مامایی بود شرکت میکردند. او را معمولا پدر طب مامایی در انگلستان می نامند.

کشف کلروفرم

پزشکی به نام دکتر سیمپسون مرد روشنفکر و نوطلبی بود که چند ماه بعد از کشف اتر در بوستون آن را به اسکاتلند وارد کرد و از آن برای اولین بار در 19 ژانویه 1847 استفاده نمود ولی چون از بوی آن خوشش نمی آمد استعمال آن را تحریم کرد.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت راهنمای شیر دهی وبهداشت شیردهی

پاورپوینت راهنمای شیر دهی وبهداشت شیردهی

پاورپوینت راهنمای شیر دهی وبهداشت شیردهی

پاورپوینت راهنمای شیر دهی وبهداشت شیردهی

 

 

108اسلایدهمراه باتصویر

 

آناتومی پستان:

•قبل از بلوغ سینه ها دارای بخش تیره ای به نام هاله( (areoleهستند ودر مرکز آن نوک برجسته ای به نام ( (nippleوجود دارد.در زیر آن مجاری شیری وجود دارد.و توسط بافت نگه دارنده ای به نام stroma حمایت می شود.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت حقوق و قوانين مربوط به زنان در ايران

پاورپوینت حقوق و قوانين مربوط به زنان در ايران

پاورپوینت حقوق و قوانين مربوط به زنان در ايران

 

پاورپوینت حقوق و قوانين مربوط به زنان در ايران

 

31اسلاید

 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

 اصل 21: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
1- ايجاد زمينه‏هاي مساعد براي
رشد شخصيت زن و احيا حقوق مادي و معنوي او.
2-
حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي‏سرپرست.
3- ايجاد
دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.
4- ايجاد
بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‏سرپرست.
5-
اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت شرح وظایف ماما مسئول

پاورپوینت شرح وظایف ماما مسئول

پاورپوینت شرح وظایف ماما مسئول

پاورپوینت شرح وظایف ماما مسئول

57اسلاید

تعریف جهانی ماما

بر طبق نظر کنفدراسیون بین المللی ماماها (ICM)، سازمان جهانی بهداشت (WHO) و فدراسیون بین المللی متخصصین زنان و مامایی (FIGO) ماما شخصی است که بر طبق ضوابط در رشته مامایی پذیرفته شده و دوره آموزش مامایی کشور خود را به پایان رسانیده و موفق به اخذ مدرک و پروانه قانونی اشتغال به کار مامایی شده باشد.

 او باید قادر به نظارت، مراقبت و توصیه به زنان در طی دوران حاملگی، زایمان و دوره بعد از زایمان، هدایت زایمان ها به مسئولیت خود و مراقبت از نوزاد و شیر خوار و کودک زیر شش سال باشد.

 این مراقبت شامل پیشگیری، کشف حالات غیر طبیعی در مادر و کودک، فراهم ساختن کمک های پزشکی و اجرای اقدامات اورژانس در نبود کمک پزشکی می باشد.

او وظیفه مهمی در مشاوره و آموزش بهداشت نه تنها برای زنان بلکه برای خانواده و جامعه دارد. کار ماما باید شامل آموزش دوران بارداری، آماده کردن والدین برای پذیرش وظایف پدری و مادری بوده و به تنظیم خانواده و مراقبت های کودک و بعضی از موارد بیماری های زنان گسترش یابد.

 وی می تواند در بیمارستان ها، درمانگاهها، واحدهای بهداشتی، منازل (مشاوره مامایی و زایمان در منزل) و در هر شکل دیگری از ارائه خدمات مامایی کار کند.

—اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت شرح وظایف ماما در دفاتر کار

پاورپوینت شرح وظایف ماما در دفاتر کار

پاورپوینت شرح وظایف ماما در دفاتر کار

 

پاورپوینت شرح وظایف ماما در دفاتر کار

 

 

17اسلاید

 

 

1.اموزش بهداشت و ارائه خدمات بهداشتی به جامعه زنان

 1. مشاوره و راهنمایی در زمینه بهداشت و آموزش شیر دهی
 2. انجام کلیه مراقبت های دوران بارداری و زایمان و پس از ان
 3. تشخیص زود رس بیماری های دوران بارداری و زایمان و پس از ان
 4. انجام اقدامات اولیه در فوریت های مامایی در صورت عدم دسترسی به پزشک
 5. شروع درد زایمانی بطور مصنوعی با استفاده از سرم سنتو سینون
 6. انجام زایمان طبیعی با پرزانتاسیون سفالیک و معرفی زائو در هر گونه نمای غیر طبیعی به پزشک متخصص
 7. انجام اپی زیاتومی
 1. انجام اقدامات اولیه در مورد فوریت های نوزاد مثل ساکشن ،دادن اکسیژن
 2. گرفتن پاپ اسمیرومعاینه پستان
 3. انجام معاینه زنان و بیماری یابی
 4. درخواست یا انجام ازمایش گراویندکس و در خواست BHCGبه منظور تشخیص حاملگی
 5. در خواست ازمایشات معمولی حین حاملگی شامل کامل ادرار و کشت ان و ازمایش خون

 HBSAg-VDRL-FBS-HB-HCT-BG-RH-CBC-DIFF

 1. در خواست سونو گرافی
 2. گذاشتن IUD

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت جزوه درس اخلاق و مقررات مامایی(کدهای اخلاق مامایی)

پاورپوینت جزوه درس اخلاق و مقررات مامایی(کدهای اخلاق مامایی)

پاورپوینت جزوه درس اخلاق و مقررات مامایی(کدهای اخلاق مامایی)

پاورپوینت جزوه درس اخلاق و مقررات مامایی(کدهای اخلاق مامایی)

 

 

66اسلاید

 

دروس پیش نیاز:

بارداری و زایمان1و2، بیماری های زنان و ناباروری،بیماری های کودکان،کارآموزی زایمان طبیعی

اهداف کلی درس

 1- اشنایی با تاریخ مامایی در جهان وایران و سیر تحولات  حرفه مامایی درچند قرن اخیر

2-آشنایی با   معیارهای اخلاقی و معنویی و کاربرد  آن در زندگی شخصی و حرفه ای

3- آشنایی با مقررات و قوانین  مامایی (ایران و جهان)و  سازمان های قانونی مربوطه

 

 

4-آشنایی با مسئولیت های قانونی یک ماما

5- آشنایی با قوانین مجازات اسلامی در زمینه تخلفات مامایی

6-آشنایی با سازمان ها،جمعیت ها و انجمن های مامایی (ایران و جهان)

7- آشنایی با حقوق سلامت باروری

nاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مسایل جنسی کودکان و نوجوانان

پاورپوینت مسایل جنسی کودکان و نوجوانان

پاورپوینت مسایل جنسی کودکان و نوجوانان

پاورپوینت مسایل جنسی کودکان و نوجوانان

 

30اسلایدهمراه باتصویر

 

نوزادی و شیر خوارگی:

تمایلات جنسی از بدو تولد شروع می شود

زاییده شدن و مکیدن پستان از اولین تجارب جنسی

پیش از تولد جنینهای پسر دارای قابلیت نعوظ

مراحل ارگاسم در نوزاد پسر مانند مردان بالغ است جز اینکه توانایی انزال ندارند

به حداقل رساندن تماس دست با اندام تناسلی نوزاد و شیرخوار

پرهیز و اجتناب از لمس و نوازش اندام تناسلی

پرهیز از روابط جنسی حین بیداری نوزاد و شیرخوار

 

 

 

نوپایی و شیرخوارگی:

تفاوتهای جنسیتی در بازیهای کودکانه دیده می شود

ضمن کشف نقاط مختلف بدن با اعضای تناسلی آشنا می شوند

وحس لذت درلمس اعضا

خودارضایی از مشکلات شایع

سایر علل تحریک دستگاه تناسلی مثل عفونت ادراری و قارچی در نظر گرفته شود

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت روماتیسمی Rheumatic CVD

پاورپوینت روماتیسمی Rheumatic CVD

پاورپوینت روماتیسمی Rheumatic  CVD

پاورپوینت روماتیسمی Rheumatic   CVD

 

 

 

41اسلاید به زبان انگلیسی میباشدهمراه باتصویر

 

فهرست:

فیزیوپاتولوزی بیماریهای روماتیسمی

-تشخیص/درمان و توانبخشی بیماریهای مفصلی

بیماریهای شایع بافت همبند

- حاملگی و بیماریهای روماتولوژیک

 

Definition of Rheumatic diseases

u Rheumatism refers to various painful medical conditions which affect joints, bones, cartilage, tendons, ligaments and muscles; • Rheumatic diseases, also called musculoskeletal diseases, are characterized by pain and a consequent reduction in the range of motion and function in one or more areas of the musculoskeletal system; in some diseases there are signs of inflammation: swelling, redness, warmth in the affected areas. Rheumatic diseases can also affect internal organsاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فلج اعصاب محیطی

پاورپوینت فلج اعصاب محیطی

پاورپوینت فلج اعصاب محیطی

پاورپوینت فلج اعصاب محیطی

19اسلایدهمراه باتصویر

فلج براکیال:

شایع است.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت برنامه ایمن سازی

پاورپوینت برنامه ایمن سازی

پاورپوینت برنامه ایمن سازی

پاورپوینت برنامه ایمن سازی

 

 

19اسلاید

 

فهرست:

ایمن سازی درافراد مبتلا به هموفیلی و اختلالات خونریزی دهنده

 

واکسیناسیون پرسنل بهداشتی ودرمانی

نکات درباره واکسن ها

واکسن آبله مرغان

واکسن ویروس آنفلونزا

واکسن سل

واکسن پنوموکوک

واکسن های سه گانه چهارگانه پنج گانه

واکسن فلج اطفال

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت علل ایجاد کننده اختلالات روانی رفتاری

پاورپوینت علل ایجاد کننده اختلالات روانی رفتاری

پاورپوینت علل ایجاد کننده اختلالات روانی رفتاری

 

پاورپوینت علل ایجاد کننده اختلالات روانی رفتاری

 

14اسلاید

 

 

مقدمه

·برای بیماری های روانی یک علت واحد نمی توان ذکر کرد و نیز طیف مشکلات روانی همانند اختلالات جسمی ممکن است از ضربه های روانی ناچیز و زود گذر گرفته تا بیماری های ناتوان کننده و مخاطره امیز برای ادامه حیات در نوسان باشند.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت علایم حیاتی Vital Signs

پاورپوینت علایم حیاتی Vital Signs

پاورپوینت علایم حیاتی Vital Signs

 

پاورپوینت علایم حیاتی Vital Signs

 

52اسلایدهمراه باتصویر

 

علائم حیاتی، نشانگر های اولیه ای را که به وسیله آن ها می توان وضعیت سلامت فرد را بررسی کرد.

این نشانگرها شامل: تنفس، نبض، درجه حررات و فشار خون.

 

 

درجه حررات        T: Temperature

نبض                    PR: Pulse rate

فشار خون     BP: Blood pressure

تعداد تنفس   RR: R: Respiratory 

 

درجه حرارات:

-اختلاف سردی و گرمی جسم درجه حرارت آن جسم نامیده می شود.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت عوارض نفاسی

پاورپوینت عوارض نفاسی

پاورپوینت عوارض نفاسی

پاورپوینت عوارض نفاسی

 

 

18اسلاید

 

عفونت های بعد از زایمان ( عفونت های نفاسی)

-تعریفاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت شانکروئید کلامیدیا هرپس گرانولوم

پاورپوینت شانکروئید کلامیدیا هرپس گرانولوم

پاورپوینت شانکروئید کلامیدیا هرپس گرانولوم

پاورپوینت شانکروئید کلامیدیا هرپس گرانولوم

 

 

76اسلایدهمراه باتصویر

 

خانواده کلامیدیا Chlamydia

گونه‌های کلامیدیا :

کلامیدیا سوئیس Chlamydia suis

کلامیدیا موریداروم Chlamydia muridarum

 کلامیدیا تراکوماتیس

 

گونه‌ای باکتری اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت سمیولوژِی پوست

پاورپوینت سمیولوژِی پوست

پاورپوینت سمیولوژِی پوست

پاورپوینت سمیولوژِی پوست

 

 

66اسلاید همراه باتصویر

اعمال پوست:

 1-سد دفاعی بدن به دلیل دارا بودن لایه شاخی

2-کنترل دمای بدن از طریق تعریق و شبکه عروقی

3-ایفای نقش حس لامسه از طریق حسگر های پوستی

4-دخالت در سیستم ایمنی بدن بواسطه دارا بودن سلولهای لانگرهانس

5-نقش پوست در روابط بین فردی و جنسی

6-نقش آن در شناسایی افراد از طریق خطوط نوک انگشتان

7- زیبایی

.........

 

ضایعات پوستی:

 

1-ضایعات اولیه

2—ضایعات ثانویه

3-ضایعات اختصاصی

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بهداشت جنسی

پاورپوینت بهداشت جنسی

پاورپوینت بهداشت جنسی

پاورپوینت بهداشت جنسی

 

 

22اسلاید

 

بعضی از تعاریف پایه در زمینه  امور جنسی

vجنس(sex):خصوصیات زیست شناختی افراد شامل آناتومی، فیزیولوژی وژنتیک به عنوان مرد یا زناینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تکنیک های تنفس در لیبر

پاورپوینت تکنیک های تنفس در لیبر

پاورپوینت تکنیک های تنفس در لیبر

پاورپوینت تکنیک های تنفس در لیبر

 

31اسلاید

مقدمه

¨تنفس ساده ترین فعالیت غیرارادی است که با کنترل آگاهانه تغییر میکند.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بیماریهای پوستی نوزادان(تشخیص و درمان بیماریهای پوستی)

پاورپوینت بیماریهای پوستی نوزادان(تشخیص و درمان بیماریهای پوستی)

پاورپوینت بیماریهای پوستی نوزادان(تشخیص و درمان بیماریهای پوستی) پاورپوینت بیماریهای پوستی نوزادان(تشخیص و درمان بیماریهای پوستی)اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت عفونت های باکتریایی(تشخیص و درمان بیماریهای پوست)

پاورپوینت عفونت های باکتریایی(تشخیص و درمان بیماریهای پوست)

پاورپوینت عفونت های باکتریایی(تشخیص و درمان بیماریهای پوست)

 

پاورپوینت عفونت های باکتریایی(تشخیص و درمان بیماریهای پوست)

56اسلایدهمراه باتصویر

 

عفونتهای باکتریایی

زرد زخم :اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تن آرامی هنگام لیبر وزایمان

پاورپوینت تن آرامی هنگام لیبر وزایمان

پاورپوینت تن آرامی هنگام لیبر وزایمان

 

پاورپوینت تن آرامی هنگام لیبر وزایمان

 

21اسلاید

 

تعریف


یکی از روش های بسیار مفید در برخورد با درد تن آرامی است. تن آرامی یعنی هماهنگی واکنش های روانی_فیزیولوژیکی که در هیپوتالاموس اتفاق می افتد و منجر به کاهش عمومی تحریک سیستم اعصاب مرکزی می شود.
هربرت
بنسن پزشک دانشگاه هاروارد در مقاله ای ارتباط روح و جسم و تاثیر آن در کاهش استرس ها و بهبود وضعیت فیزیکی بدن را بیان میکند.در مواقع استرس و نگرانی سطح ادرنالین درخون بالا می رود. تن ارامی با این افزایش مقابله کرده و باعث تنظیم تنفس ،ضربان قلب، فشارخون و متابولیسم بدن از طریق جلوگیری از عمل فعال کننده های سیستم عصبی خودکار می شود.تن ارامی بدن را در وضعیتی ارام قرار می دهد.

تاثیر تن آرامی بر بدن

کمک می کند تا مغز در حالت الفا قرار بگیرد. حالت الفا حالتی ست که در آن کارایی و توانایی ذهن به مراتب افزایش یافته و بدن میتواند شرایط دلخواه را در خود ایجاد کند.پرتوی الفا قوی و ئمربوط به سسطح نیمه خوداگاه مغز است و در حالتهای نیمه هشیاری ، آرامش، استراحت ، و تن آرامی تابیده میشود.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تجدید وترمیم بافتTissue Repair: Cell Regeneration and Fibrosis

پاورپوینت تجدید وترمیم بافتTissue Repair: Cell Regeneration and Fibrosis

پاورپوینت تجدید وترمیم بافتTissue Repair: Cell Regeneration and Fibrosis

پاورپوینت تجدید وترمیم بافتTissue Repair: Cell Regeneration  and Fibrosis

 

34اسلایدهمراه باتصویر چنداسلاید بصورت عکس تصویری میباشند

تعاریف

—ترمیم بافت صدمه دیده از برش جراحی ٬زخم ها وانواع مختلف اسیب مزمن را می توان در دو فرایند عمده از هم جدا نمود:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بیماری پنجم B19 پاروویروس

پاورپوینت بیماری پنجم B19 پاروویروس

پاورپوینت بیماری پنجم B19 پاروویروس

 

پاورپوینت بیماری پنجم B19 پاروویروس 

 

12اسلاید

 

بیماری پنجم))B19 پاروویروس

  - عامل بیماری پنجم یا اریتم انفکتیوزوم

 

  - درگیری پیش سازهای اریترو بلاستیک و ایجاد آنمی

 

 روی اریتروسیتهاP - درگیری افراد دارای آنتی ژن سطحی

 

دار تک رشته ایDNA  -

  - ایجاد بحران آناپلاستیک در بیماران با آنمی آپلاستیک

    شدید مثل بیماری سلول داسی شکل

  - انتقال با تنفس و تماسی

  - افزایش در فصل بهار

  - شیوع بیشتر در مادران دارای بچه مدرسه یا کار در

    مهد کودکها و مدارس

  - دوره نهفته 14-4روز

  - 40درصد زنان بزرگسال مستعد به آن


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بافتهای سیستم ایمنی(لنفاوی)

پاورپوینت بافتهای سیستم ایمنی(لنفاوی)

پاورپوینت بافتهای سیستم ایمنی(لنفاوی)

پاورپوینت بافتهای سیستم ایمنی(لنفاوی)

 

 

32اسلایدهمراه باتصویر(تصاویر انگلیسی میباشند)

 

اعضای لنفاوی

žاعضایی که در آنها بلوغ، تمایز سلولی و تکثیر لنفوسیت ها اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تغذيه كودكان 2 تا 5 سال (24 تا 60 ماهه)

پاورپوینت تغذيه كودكان 2 تا 5 سال (24 تا 60 ماهه)

پاورپوینت تغذيه كودكان 2 تا 5 سال (24 تا 60 ماهه)

پاورپوینت تغذيه كودكان 2 تا 5 سال (24 تا 60 ماهه)

 

 

19اسلاید

 

تعاریف:

ازتولد تا 12 ماهگي        شيرخوارگي Infancyاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت خطاها، قصور، تخلفات انتظامی و جرایم پزشکی

پاورپوینت خطاها، قصور، تخلفات انتظامی و جرایم پزشکی

پاورپوینت خطاها، قصور، تخلفات انتظامی و جرایم پزشکی

 

پاورپوینت خطاها، قصور، تخلفات انتظامی و جرایم پزشکی

 

33اسلاید

 

خطاهای پزشکی(Medical Errors) :

هیچکس منکر این موضوع نیست که پزشکان هم خطا میکنند اما عموما باور عمومی بر آن است که پزشکان یا خطا نمی کنند یا کمتر خطا می کنند.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آسیب شناسی عمومی نئوپلازی

پاورپوینت آسیب شناسی عمومی نئوپلازی

پاورپوینت آسیب شناسی عمومی نئوپلازی

پاورپوینت آسیب شناسی عمومی نئوپلازی

 

37اسلاید همراه باتصویر چنداسلاید به زبان انگلیسی میباشد

کلیات

نئوپلازی= رشد جدید=توموراینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کچلی ناخن Tinea unguium

پاورپوینت کچلی ناخن Tinea unguium

پاورپوینت کچلی ناخن Tinea unguium

پاورپوینت  کچلی ناخن Tinea unguium

 

 

11اسلایدهمراه باتصویر

 

وجود ناخنهايی سالم با رنگ طبيعی علاوه بر داشتن زيبايی تا حدودی از سلامت اعضای داخلی بدن منشاء می‌گيرد. وجود برخی بيماريهای داخلی از جمله بيماريهای قلبی و عروقي، بيماريهای كبد، غدد داخلی و ... در بروز عوارض جلدی (پوست، ناخن، مو) نقش مهمی ايفا می‌كند. اما گاهی وجود ناخن های غير طبيعی از نظر موروفولوژی و علائم التهابی ناشی از عوامل عفونی بخصوص تهاجم قارچ ها می‌باشد.

از نظر قارچ‌شناسان قارچهايی كه ناخن ما را گرفتار می‌كنند به دو دسته تقسيم می‌شوند:
 

۱- درماتوفيت‌ها ( Dernatophyt): اين دسته از قارچها خطرناك بوده و هر قسمت از بدن را آلوده كنند منجر به كچلی كشاله‌ران، كچلی ناخن...

۲- مخمرها و قارچهای ساپروفيت: كه علائم آنها بسيار خفيف‌تر از دسته اول بوده و با التهاب و خارش و سرخی نسخ اطراف ناخن بروز می‌كند بيماری اين دسته را اصطلاحا انيكومايكوزيس می‌نامند.

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت ماساژدرمانی طی بارداری و زایمان

پاورپوینت ماساژدرمانی طی بارداری و زایمان

پاورپوینت ماساژدرمانی طی بارداری و زایمان

 

پاورپوینت ماساژدرمانی طی بارداری و زایمان

 

 

18اسلاید

 

مکانیسم عمل ماساژتراپی

žاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت اعتیاد دربارداری

پاورپوینت اعتیاد دربارداری

پاورپوینت اعتیاد دربارداری

پاورپوینت اعتیاد دربارداری

 

 

42اسلاید

 

ملاحظات بالینی در مادران وابسته به مواد مخدر:

 

 

تاثیر گروههای مختلف مواد مخدر بر بارداری و زایمان:

اعتياد به مواد مخدر به عنوان پديده اي، زيستي- اجتماعي- رواني يكي از غم انگيزترين تراژدي هاي انسان معاصر است اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت زایمان در منزل

پاورپوینت زایمان در منزل

پاورپوینت زایمان در منزل

 

پاورپوینت زایمان در منزل

 

25اسلاید

 

تولد از وقایع بسیار مهم زندگی خانوادگی است. انتخاب محلّ تولد مهم ترین موضوع در مباحث پزشکی است. ولی اغلب زنان در مورد انتخاب محل تولد اطّلاعاتی ندارد. زایمان انتخابی در منزل یکی ازمهم ترین روش های مراقبت از حاملگی و زایمان در سراسرجهان است. سازمان جهانی بهداشت بیان می کند؛ که خانه مناسب ترین محل تولد برای اغلب زنان باردار است.

زایمان در منزل باعث کاهش بسیاری از عوارض ناشي از مداخلات بیمارستاني مي شود.

هنگامی که عبارت زایمان در خانه را می شنویم، اولین سوالی که به ذهنمان می رسد این است که آیا این نوع زایمان خطری را برای مادر و نوزاد به همراه ندارد؟

زایمان در منزل به نوعی از زایمان گفته می شود که یک مامای با تجربه (و کمتر توسط متخصص ) در داخل خانه و طی زایمان طبیعی، نوزاد را به دنیا می آورد.

 

اگرچه به نظر می‌رسد زایمان در منزل منسوخ شده است و از آن استقبالی نمی‌شود اما این روش 90 درصد زایمان‌ها را در دنیا شامل می‌شود.

 

امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته زنان ترجیح می دهند که در منزل نوزاد خود را به دنیا بیاورند، ولی این نوع زایمان در ایران کاربرد زیادی ندارد.

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آنالژزی و بیهوشی در زایمان (درس بارداری و زایمان1)

پاورپوینت آنالژزی و بیهوشی در زایمان (درس بارداری و زایمان1)

پاورپوینت آنالژزی و بیهوشی در زایمان (درس بارداری و زایمان1)

 

پاورپوینت آنالژزی و بیهوشی در زایمان (درس بارداری و زایمان1)

 

24اسلاید

 

 

آنالژزی و بیهوشی در زایمان

 

آنالژزی اپیدورال

 

¢با تزریق داروی بی حسی موضعی به داخل فضای اپیدورال یا پری دورال میتوان درد ناشی از لیبر ووضع حمل از جمله زایمان سزارین را تسکین بخشید. این فضای بالقوه حاوی بافت آرئولی چربی مجاری لنفاتیک و شبکه وریدی مهره ای داخلی است. این شبکه وریدی در دوران حاملگی به حدی پرخون میشود که حجم فضای اپیدورال به طور قابل توجهی کاهش میابد. ورود برای آنالژزی زایمانی معمولا یکی از فضاهای بین مهره ای کمری صورت میگیرد. اگرچه میتوان از یکبار تزریق استفاده کرد معمولا کاتتر ثابتی تعبیه میشود تا تزریقات بعدی ویا انفوزیون مداوم امکان پذیر شود انفوزیون ها با استفاده از پمپ ولومتریک تحت کنترل بیمار یا یکی از مراقبان طبی صورت میگیرند. اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینتت استفراغ شدید حاملگی

پاورپوینتت استفراغ شدید حاملگی

پاورپوینتت استفراغ شدید حاملگی

 

پاورپوینتت استفراغ شدید حاملگی

 

13اسلاید

 

درجات خفیف تا متوسط تهوع و استفراغ تقریبا تا هفته 16بسیار شایع هستند و
درتعدادی از زنان شدید است و به تغییرساده رژیم غذایی و داروهای ضد تهوع پاسخ نمی دهند.

žتعریف استفراغ شدید حاملگی:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت استفاده از آب هنگام زایمان

پاورپوینت استفاده از آب هنگام زایمان

پاورپوینت استفاده از آب هنگام زایمان

پاورپوینت استفاده از آب هنگام زایمان

 

 

22اسلاید

 

از گذشته های دور آب همواره سمبل انرژی با تاثیرات روحی و فیزیکی بوده است

حمام کردن برای اولین بار به عنوان یک وسیله درمانی مطرح شده است

در واقع حمام نقش مهمی در طب گذشتگان داشته است

بسیاری از بومیان امریکایی عقیده داشتند که چشمه های آب گرم در درمان بیماری های جسمی مفید است

¢اولین زایمان در اب در سال 1803 در فرانسه انجام گرفت در حالی که 48 ساعت از درد زایمان میگذشت مادر را درون محفظه اب گرم قرار دادند که باعث پیشرفت سریع زایمان و تولد نوزاد شد اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آزمايش هاي روتين پيش از ازدواج

پاورپوینت آزمايش هاي روتين پيش از ازدواج

پاورپوینت آزمايش هاي روتين پيش از ازدواج

پاورپوینت آزمايش هاي روتين پيش از ازدواج

 

 

22اسلاید

 

آزمایشات مربوطه شامل:

.1  آزمایش عدم اعتیاد از هر دو نفر?؛ اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت برخی درمانهای طبی در اختلالات جنسی با علل طبی یا عضوی

پاورپوینت برخی درمانهای طبی در اختلالات جنسی با علل طبی یا عضوی

پاورپوینت برخی درمانهای طبی در اختلالات جنسی با علل طبی یا عضوی

پاورپوینت برخی درمانهای طبی در اختلالات جنسی با علل طبی یا عضوی

 

26اسلایدهمراه باتصاویر

 

اکثر درمانهای طبی مربوط به اختلالات جنسی بسته به مشکل مورد نظر باید توسط متخصص مربوطه صورت بگیرد.

   ولی نکته مهم در قدم اول افتراق علل طبی از علل سایکولوژیک با یک شرح حال جامع میباشد و پس از آن ارجاع مناسب مدد جو به متخصص مربوطه.

 در موارد اختلالات روانی عمیق و شدید ارجاع به روانشناس یا روانپزشک یا سکسولوژیست ضرورت دارد.

     برخی درمانهای طبی معمول به شرح زیر است

درمان اختلال میل جنسی در مردان

   مصرف تستوسترون در مردان به صورت تزریق هر 2-3 هفته یکبار است.

  عوارض تستوسترون در مرد:

هایپر پلازی خوش خیم پروستاتاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت زایمان ابزاری

پاورپوینت زایمان ابزاری

پاورپوینت زایمان ابزاری

پاورپوینت زایمان ابزاری

 

 

15اسلاید

 

نیروهای خارج کننده جنین:

انقباضات  رحم در مرحله اول و دوم

انقباض عضلات دیواره شکم (زورزدن= pushing)

 

 

اختلال عملکرد رحم:

Øاختلال هیپرتونیک عملکرد رحم : اختلال عملکرد رحم ناشی از ناهناهنگی انقباضاتاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت برنامه ریزی شهری در ایران

پاورپوینت برنامه ریزی شهری در ایران

پاورپوینت برنامه ریزی شهری در ایران

پاورپوینت برنامه ریزی شهری در ایران

 

 

70اسلاید

 فهرست مطالب:
قاجار
شهر نشینی در دوره جدید 
شهرنشینی بطئی 
شهرنشینی از سال 1320 تا 1340 
شهرنشینی سریع 
شهرنشینی از سال1340 تا 1375 
شهرنشینی از سال1375 تا امروز 
برنامه عمرانی اول (1332 - 1334) 
برنامه عمرانی دوم (1334 ـ 1341 ) 
برنامه عمرانی سوم ( 1342 – 1346 ) 
برنامه عمرانی چهارم ( 1347 – 1351 ) 
برنامه عمرانی پنجم (1352 – 1356 ) 
برنامه عمرانی اول پس از انقلاب (1362 – 1366 ) 
حاشیه نشینی در ایران 
ویژگیها،خصوصیات و شرایط زیست حاشیه نشینان 
نمونه هایی از خصوصیات مناطق حاشیه نشین شهرهای ایران 
چگونگی مسکن حاشیه نشینان 
شهروبرنامه ریزی شهری درایران؛دوره باستان ودوره پس ازوروداسلام 
شهروبرنامه ریزی شهری در دوره باستان 
پایه گذاری وایجاداولین هسته های شهری در زمان مادها وهخامنشیان 
دوره تحولات جدید برنامه ریزی شهری در زمان سلوکیان و اشکانیان 
ادامه و تکامل روند برنامه ریزی شهری دوره باستان  در زمان ساسانیان 
اجزای سه گانه ساخت شهر ها در زمان ساسانیان 
-نظام طبقاتی موجود درشهرهای زمان ساسانیان 
جهت یابی چهار گانه در شهر های زمان ساسانی 
شهرو برنامه ریزی شهری در دوره پس از ورود اسلام 
سیر تحول تاریخی شهر و برنامه ریزی شهری در دوره ی پس از ورود اسلام به ایران 
قرون اولیه اسلامی 
قرون میانی اسلامی 
قرون متاخر اسلامی 
شناخت و بررسی ویژگیهای کالبدی شهرهای ایرانی در دوره پس از ورود اسلام به ایران 
ویژگیهای ساخت کالبدی شهرهای ایرانی_اسلامی 
ویژگی های سیمای کالبدی شهرهای ایرانی_اسلامی 
ویژگی های بافت کالبدی شهرهای ایرانسلامی 
فضاها و عناصر اصلی_کالبدی شهرهای ایرانی_اسلامی 
ارگ و بارو 
مراحل رشد وتوسعه فضایی شهرهای ایران 
بافت تاریخی؛ایجاد وگسترش هسته اولیه شهرها 
بافت قدیمی؛شکل گیری شهرهای ایرانی-اسلامی 
بافت میانی؛رشدآرام شهرها وشروع تغییرات کالبدی درانها 
بافت جدید؛رشد شتابان شهرسازی وگسترش بی رویه شهرها 
بافت پیرامونی؛گسترش شهرک سازی 
بافت اقماری؛گسترش ناپیوسته شهر 
خلاصه و نتیجه 

 قاجار

 

žضعف در اداره حکومتاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بیماری های آمیزشی

پاورپوینت بیماری های آمیزشی

پاورپوینت بیماری های آمیزشی

پاورپوینت بیماری های آمیزشی

 

 

73اسلاید

 

سیفیلیس

™ عامل ایجاد کننده: تریپونما پالیدوماینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تغییرات پوستی در بارداری

پاورپوینت تغییرات پوستی در بارداری

پاورپوینت تغییرات پوستی در بارداری

 

پاورپوینت تغییرات پوستی در بارداری

 

111اسلایدهمراه باتصاویرچنداسلاید به زبان انگلیسیس

 

در حاملگی استروژن ها ٬پروژسترون و برخی آندروژنها ٬استروئید های آدرنال  (کورتیزول ٬آلدوسترون و دکسی کورتیکوسترون) بیشتر در دسترس هستند.
 
و سطح پلاسمایی هورمون محرک ملانوسیت (MSH)از هفته ۸ حاملگی احتمالا به علت بزرگی لوب میانی هیپوفیز بالا میرود .
تولید
پرواوپیوملانوکورتین در عصاره های جفتی نشان داده شده که خود منبع آلفا و بتا  MSH است .
 
رشد موها نیز طبق بررسی های انجام شده تحت تاثیر استروژن ٬آندروژن ٬هورمونهای تیروئیدی ٬گلوکوکورتیکوئیدها و پرولاکتین است

 

 

افزایش پیگمانتاسیون ها(هیپرپیگمانتاسیون)

درجاتی از تیرگی پوست در ۹۰% تمام خانم های حامله مشاهده شده است که ناشی از رسوب ملانین در ماکروفاژهای درم و اپی درم (لایه های پوست) است .اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بیماریهای ریه

پاورپوینت بیماریهای ریه

پاورپوینت بیماریهای ریه

 

پاورپوینت بیماریهای ریه

 

25اسلاید

 

روش برخورد با بیماریهای ریوی :

´شرح حال :اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بیماریهای داخلی بافت همبند 2

پاورپوینت بیماریهای داخلی بافت همبند 2

پاورپوینت بیماریهای داخلی بافت همبند 2

پاورپوینت بیماریهای داخلی بافت همبند 2

 

 

10اسلاید

 

آرتریت سپتیک

از آنجایی که عفونت باکتریایی حاد میتواند به سرعت غضروف مفصلی را تخریب کند ، تمامی مفاصل ملتهب به منظور رد فرآیندهای غیرعفونی ، تعیین درمان آنتی بیوتیک مناسب و نیاز به درناژ ، بدون تاخیر باید بررسی شوند

آرتریت باکتریایی حاد :

باکتریها از طریق جریان خون ، مجاورتی و یا از طریق تلقیح مستقیم در هنگامی جراحی ، تزریق ، گزش حیوانات یا انسان و یا تروما وارد مفصل میگردند.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بیماریهای استخوانی و مفصلی کودکان

پاورپوینت بیماریهای استخوانی و مفصلی کودکان

پاورپوینت بیماریهای استخوانی و مفصلی کودکان

پاورپوینت بیماریهای استخوانی و مفصلی کودکان

 

 

22اسلاید

شرح حال: 

      جزئیات دوران قبل از تولد

      جزئیات حول و حوش تولد

      جزئیات پس از تول

 

معاینه بالینی:

      نگاه

      لمس

      اندازه گیری دامنه حرکت

      ارزیابی راه رفتن

تالیپس اکوئینوواروس(کلاب فوت یا پاچنبری)

 _ دفورمینی کمپکس کالکانئوس تالوس _ ناویکولا

                CAVE: کاووس، اداکتوس، واروس، اکوئینوس

    _ انواع: مادرزادی و همراه بیماری زمینه ای(عصبی عضلانی یا سندرم ها)

    _ شیوع          

    _ در پسران 2 برابر شایعتر

    _ 50% موارد دو طرفه

    _ همراهی با سایر ناهنجاری های مادرزادی از جمله ناهنجاری ستون فقرات

    _ درمان: هر چه زودتر بعد از تولد در همه شیرخواران درمان های غیر جراحی

        جراحی در 3 تا 12 ماهگی

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت ایمنی در برابر تومورها

پاورپوینت ایمنی در برابر تومورها

پاورپوینت ایمنی در برابر تومورها

 

پاورپوینت ایمنی در برابر تومورها

 

 

15اسلاید

مروری بر گذشته ایمنولوژی تومور

—ارلیش: اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت ایمنولوژی پیوند

پاورپوینت ایمنولوژی پیوند

پاورپوینت ایمنولوژی پیوند

پاورپوینت ایمنولوژی پیوند

21اسلاید

 

واژه های مرتبط با پیوند:

پیوند عضو ارتوتوپیکاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آنتی بیوتیک‏های بتالاکتام (پنی‏سیلین‏ها و سفالوسپورین‏ها)

پاورپوینت آنتی بیوتیک‏های بتالاکتام (پنی‏سیلین‏ها و سفالوسپورین‏ها)

پاورپوینت آنتی بیوتیک‏های بتالاکتام (پنی‏سیلین‏ها و سفالوسپورین‏ها)

 

پاورپوینت آنتی بیوتیک‏های بتالاکتام (پنی‏سیلین‏ها و سفالوسپورین‏ها)

 

34اسلاید

 

از قارچ پنی‏سیلیوم گرفته میشوند.

دارای حلقه بتا لاکتام و یک حلقه تیازولیدین‏اند. میکروبهای مولد پنی‏سیلیناز حلقه بتالاکتام را باز میکنند.

مکانیزم: هر دو از طریق وقفه سنتز دیواره سلولی

اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت علم تمرین کار با وزنه

پاورپوینت علم تمرین کار با وزنه

پاورپوینت علم تمرین کار با وزنه

پاورپوینت علم تمرین کار با وزنه

 

103اسلایدهمراه باتصاویرچنداسلاید به زبان انگلیسی

 

 

تنوع فیبرهای عضلانی:

فیبرهای مختلط

هوازی

 میزان خستگی متوسط

تحمل تنش متوسط

 تمرین با حجم متوسط

استفاده در تمرینات قدرتی  

60 الی 90 ثانیه تحمل تنش

فیبرهای کند انقباض

همیشه هوازی

استقامت بالا

تحمل تنش طولانی

عکس العمل کند

خستگی پایین و مقاوم در برابر تمرین

دوندگان ماراتن و سه گانه

120 ثانیه تحمل تنش

فیبرهای تند انقباض

غیر هوازی

فعالیت کوتاه مدت

تحمل کوتاه تنش

کراتین فسفات و کربوهیدرات

فعالیت با شدت بالا

خستگی سریع و مقاومت کم در برابر تمرین

استفاده در تمرینات قدرتی

کمتر از 60 ثانیه تحمل تنش


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت برنامه PMTCT (پیشگیری از انتقال اچ آی وی از مادر به کودک)

پاورپوینت برنامه PMTCT (پیشگیری از انتقال اچ آی وی از مادر به کودک)

پاورپوینت برنامه PMTCT (پیشگیری از انتقال اچ آی وی از مادر به کودک)

پاورپوینت برنامه PMTCT (پیشگیری از انتقال اچ آی وی از مادر به کودک)

 

21اسلاید

به نام خدا

معرفی برنامه PMTCT

PMTCT

P= Prevention

M= Mother

T= To

C= Child

T= Transmission

پیشگیری از انتقال اچ آی وی از مادر به کودک

 

 

تأکید بر توجه به:

 

 اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت زنبورداری به روش نوین

پاورپوینت زنبورداری به روش نوین

پاورپوینت زنبورداری به روش نوین

 

پاورپوینت زنبورداری به روش نوین

 

220اسلاید همراه باتصاویر

 

کندوی زنبورعسل ازسه زنبورتشکیل میشود.

ملکه

نر

کارگر

—زنبورملکهاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت عفونت مثانه و گلومرولونفریتکلیه

پاورپوینت عفونت مثانه و گلومرولونفریتکلیه

پاورپوینت عفونت مثانه و گلومرولونفریتکلیه

 

پاورپوینت عفونت مثانه و گلومرولونفریتکلیه

 

51اسلایدهمراه باتصویرچنداسلاید به زبان انگلیسی میباشند

 

عفونت دستگاه ادراري

( UTIs)

Inflammatory response  of urothelium to bacterial invasion

Bacteriuria : bacteria in urine

Asymptomatic or symptomatic

Bacteriuria + pyuria= infection

Bacteriuria  NO  pyuria = Colonization

تعداد میکروارگانیسم :ml105

 

تحتاني

 ( سيستيت، يورتريت، پروستاتيت)

 

         فوقاني  كمتر:

كليه و حالب ( پيلونفريت) نفريت

باکتریمی - سپتی سمی- مرگ

بدون عارضه: اکتسابی از جامعه، زنان، عود نادر 

 structurally &  functionally normal  urinary tract، پاسخ به درمان کوتاه آنتی

 .

عارضه د ار: بیمارستانی،  ابزار گذاری، انسداد، سرکوب ایمنی، بارداری،  ناهنجاری اورولوژیک ، دیابت، عود کننده

Anatomical or functional abnormality،  پاسخ طولانی

 

Isolated UTI:

6 months between infections

 

Recurrent UTI:>2 infections in 6 months

3 UTI in 12 months                                     

 

Reinfection  different B                  Bacterial persistence same B

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فیزیولوژی انسان

پاورپوینت فیزیولوژی انسان

پاورپوینت فیزیولوژی انسان

پاورپوینت فیزیولوژی انسان

 

 

73اسلایدهمراه باتصویر

 

فیزیولوژی سلول

بخش1- ساختمان سلول و اعمال آن

سلول از دو بخش اصلی سیتوپلاسم و هسته تشکیل شده است .

مواد مختلفی که سلول را تشکیل می دهند روی هم پروتوپلاسم نامیده میشوند.

پروتوپلاسم بیشتر از پنج ماده پایه ای ، آب ، الکترولیتها ، پروتئینها ، لیپیدها و کربوهیدراتها تشکیل شده است .

سیتوپلاسم


قسمت اعظم هر سلول را سیتوپلاسم تشکیل می دهد که محتوای مقداری زیادی اندامک و انکلوزیون است .

شبکه آندوپلاسمی

   مجموعه ای از حفره ها و مجراهایی است که فضای سلولی را درنقاط مختلف اشغال می کند و با غشای هسته و محیط خارجی سلول نیز ارتباط دارد . این شبکه توری مانند وظیفه انتقال مواد و انتشار تحریک را در داخل سیتوپلاسم عهده دار است.

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت فیزیولوژی تولید مثل

پاورپوینت فیزیولوژی تولید مثل

پاورپوینت فیزیولوژی تولید مثل

پاورپوینت فیزیولوژی تولید مثل

 

 

84اسلایدهمراه باتصویر

 

ساختار و فیزیولوژی دستگاه تولید مثل ماده

کار دستگاه تولید مثل ماده:اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مسمومیت در کودکان

پاورپوینت مسمومیت در کودکان

پاورپوینت مسمومیت در کودکان

پاورپوینت مسمومیت در کودکان

 

 

21اسلاید

 

آلاینده های شیمیایی

کودکان نسبت به آلاینده های شیمیایی حساس ترند:

1- کودکان نسبت به هر کیلوگرم وزن بدنشان آب و غذا بیشتری مصرف می نمایند. هوای بیشتری تنفس می نمایند. بیشتر دستشان به دهان خود می برند.

2- کودکان کمتر قادر به سم زدایی و دفع سموم هستند.

3- کودکان به علت آن که سالهای زندگی زیادی در پیش رو دارند، فرصت کافی برای ایجاد بیماری های چند مرحله ای مزمن دارند.

 

آلاینده های شیمیایی عمده

1-آلاینده های موجود در هوا:

ازن، اکسید نیتروژن، ذرات کوچک معلق، اکسید گوگرد،منوکسید کربن. اتومبیل ها منبع اصلی آلودگی هوا در سراسر جهان.

2- سرب

3-جیوه

4- آزبستوز

5- دود تنباکو

6-آفت کش ها

 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود خلاصه کتاب چالش‌های مدیریت دولتی در ایران

دانلود خلاصه کتاب چالش‌های مدیریت دولتی در ایران

دانلود خلاصه کتاب چالش‌های مدیریت دولتی در ایران

دانلود خلاصه کتاب چالش‌های مدیریت دولتی در ایران

 

 

39صفحه

 فرمت ووردdoc

 

 word

 

فهرست:

آشنايي با جوهره مديريت دولتي : (فصل اول)

چالشهاي مديريت دولتي در ايران  فصل دوم :

چالشهای مدیریت دولتی در ایران  فصل سوم :

چالشهای مدیریت دولتی در ایران  فصل سوم :

كنترل فساد اداري در بخش دولتي : (فصل چهارم)

چالشهاي مديريت دولتي در ايران  فصل پنجم :

فصل ششم : دانش محوري اقتصاد و بخش دولتي :

چالشهای مدیریت دولتی در ایران  فصل هفتم :

چالشهاي مديريت دولتي در ايران  فصل هشتم :

 

 

 

آشنايي با جوهره مديريت دولتي : (فصل اول)

مديريت دولتي :

دو تعريف ويلسون از مديريت دولتي :در ابتدا وي مديريت دولتي را اجراي نظام مند قانون عمومي مي دانست . در دهه 1940 موضع ويلسون كاملا برعكس شد و قائل به جدائي سياست و اداره بود .وي در اين دهه سياست و خط مشي را عناصري جدائي ناپذير از اداره عمومي تشخيص داد. ويلسون اظهار داشت كه اجراي قانون نسبت به تدوين قانون دشوارتر است و سياست را از اداره جدا كرد و گفت كه مسائل سياسي \ مسايل اداري نيستند.

اپل باي مي گويد :

مديريت دولتي خط مشي گذاري است اما خط مشي گذاري مستقل\ انحصاري يا جداي ازساير بازيگران نيست. خط مشي گذاري در حوزه اي صورت مي پذيرد كه نيروهاي قدرتمند در آن با هم رقابت مي كنند و جامعه نيز درآن دخالت دارد ( نوعي خط مشي گذاري كه تابع خط مشي گذاران ديگر است ). مديريت دولتي يكي از فرايندهاي سياسي است كه از آن طريق مردم حاكميت خود را محقق مي سازند.

قلمرو اداره امور عمومي ( مديريت دولتي ) :

حوزه مديريت دولتي بين چند رشته اصلي سياست ، مديريت، حقوق ، علوم اجتماعي ، اخلاق، دين و......... يك رشته ميان رشته اي است . با توجه به وسعت آن يك تعريف منحصر از مديريت دولتي مشكل است .

 تفاوت اداره و مديريت :

 • ريشه لاتين اداره administrate به معناي خدمت كردن ولي مديريت manus به معناي كنترل با دست است .
 • اداره ، فعاليتهاي مربوط به حفظ اسناد ، پردازش اطلاعات ، كار با كاغذ وبه كار گيري قواعد، ورويه هاو خط مشيهايي كه ديگران تعيين وتدوين كرده اند است اما مديريت ، وظايفي كه سازمان را در جهت تحقق اهدافش پيش مي برد . اداره در دل مديريت است .
 • اداره بر فرايند استوار است ، زيرا مستلزم استفاده از اسناد و مدارك ، قوانين و مقررات ، و دستورالعملها و آيين نامه هاي متعددي است. هر اقدامي در اداره نيازمند مجوز است اما مديريت معطوف به نتيجه است.

اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تغذيه در روزه داري(تغذيه در ماه رمضان)

پاورپوینت تغذيه در روزه داري(تغذيه در ماه رمضان)

پاورپوینت تغذيه در روزه داري(تغذيه در ماه رمضان)

 

پاورپوینت تغذيه در روزه داري(تغذيه در ماه رمضان)

 

21اسلاید

به نام خدا

 

معده مركز و خانه هر دردي است و پرهيز و اجتناب از غذاهاي نامناسب و زياد خوردن اساس و رأس هر داروي شفابخش است                      رسول اكرم(ص)

 

مروري اجمالي بر نقش روزه داري در سلامت جسمي:

-استراحت دستگاه گوارش

-جلوگيري از فرسودگي دستگاه گوارش

-تحليل و كاسته شدن ذخاير چربي

-فرستاده شدن خون كافي به سراسر بدن بالاخص سيستم اعصاب

 

داشتن تغذيه اي صحيح در دوران ماه رمضان باعث مي شود تا روزه داران بتوانند با سلامتي اين دوره را به پايان برسانند

روزه داری با استراحت دادن به سلولها بر وضعیت سوخت و ساز بدن و غلظت هورمونها تاثیر میگذارد و اجازه میدهد که بدن به کمک کلیه ها و کبد ،سموم زاید را دفع نماید. روزه داری همچنین با تقویت جنبه روانی در فرد، سبب كاهش افسردگی شده و عزت نفس را افزایش می دهد.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت هورمونهای لوزالمعده و دیابت

پاورپوینت هورمونهای لوزالمعده و دیابت

پاورپوینت هورمونهای لوزالمعده و دیابت

 

پاورپوینت هورمونهای لوزالمعده و دیابت

 

16اسلایدچنداسلاید به زبان انگلیسی میباشد

 

اختلال متابولیزم گلوکز ناشی از کمبود انسولین یا کاهش فعالیت آن

 

دیابت نوع 1 (Insulin Dependent Diabetes Mellitus) یا IDDM:

بیشتر در جوانان؛ بعلت عدم وجود انسولین کافی

ورود انسولین از طریق خارجی

دیابت نوع 2 (Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus) یا NIDDM:

کمبود انسولین یا عدم حساسیت بافتها

بیماران غیر چاق: سلولهای بتا انسولین کمتر از حد نرمال تولید می‏کنند. معمولاً

ارثی‏ست.

بیماران چاق: انسولین خون بالاتر از حد طبیعی ست اما بافتها به ان حساسیت ندارند.

چاقی ناشی از پرخوری‏ست.

علایم :

3Poly: Polydipsia, polyphagia, polyurea

شب ادراری در کودکان وخارش واژن در زنان ممکنست علامت اولیه بیماری باشد.

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت هورمونهای قشر آدرنال

پاورپوینت هورمونهای قشر آدرنال

پاورپوینت هورمونهای قشر آدرنال

پاورپوینت هورمونهای قشر آدرنال

 

14اسلاید

 

مرکزی: اپی‏نفرین و نوراپی‏نفرین

  مینرالوکورتیکوئیدها (آلدوسترون)

 

 

 

کورتیکوتروپین (ACTH )

تحریک قشر آدرنال و ترشح کورتیزول، آلدوسترون و...اینجا هم مشاهده کنید

دانلود مقاله درمورد پایداری کف milk foam

دانلود مقاله درمورد پایداری کف milk foam

دانلود مقاله درمورد پایداری کف milk foam

دانلود مقاله درمورد پایداری کف milk foam

 

 

10صفحه 

 فرمت ووردdoc

 

 word

 

پایداری کف

 

کلیاتی از پایداری کف

 

مقدمه

کف سیستمی است از یک فاز گازی پراکنده در مایع که پدیده های فیزیکی نقش عمده ای را در تشکیل آن ایفا می کنند. بسته به میزان حجم گاز نسبت به مایع عمدتاً دو نوع کف خواهیم داشت یکی ک؟؟ پلی هیدرویکس(Poluhedric farn) و دیگری کف حبابی آبکی(dilate bubbly foml). در کف پی هیدریکی حجم گاز خیلی زیاد است به طوریکه جوابها به علت فشاری که به همدیگر وارد می سازند تغییر شکل داردو یک نوع ساختمان شبیه لانه زنبور ایجاد می کنند. در صورتیکه در کف های حبابی میزان گاز کم بوده بطوریکه حباب ها می توانند به شکل کروی خود را حفظ کند.

وجه مشترکی ک کف با سایر امولسیفایرها دارد این است که هر دو امولسیفایرهایی از یک سیال در دیگری هستند ولی از دیدگاه فیزیکی چندین اختلاف دارند.

کف هی شیر و فرآورده های آن

کف شیری بصورت ساختمانی که فاز گازی در یک شبکه که قسمت عمده ای از ترکیبات آن را منشأ شیری دارند تعریف می شود. بستنی و ماوس(mouse) را شامل گردند. دامنه این غذاها یک محدود وسیعی از مواد با صفر درصدچربی در شیر پس چرخ(skim milk) تا حدود80% چربی در کره را شامل می شود.


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود گزارش بازدید از کارخانه قند چهارمحال

دانلود گزارش بازدید از کارخانه قند چهارمحال

دانلود گزارش بازدید از کارخانه قند چهارمحال

 

دانلود گزارش بازدید از کارخانه قند چهارمحال

 

54صفحه 

 فرمت ووردdoc

 

 word

 

 

گزارش بازدید از کارخانه قند چهارمحال

 

نام کارخانه: قند چهار محال بختياري

 

سال تاسيس:1351

 

فاصله تا نزديکترين شهر:3کيلومتري شهر شهرکرد 

 

ظرفيت اسمي کارخانه:1000 تن در 24 ساعت

 

ظرفيت عملي کارخانه:1300تن در روز

 

شرکت و کشور سازنده کارخانه:آلمان-بلژيك

 

منابع تامين آب:حلقه چاه عميق

 

تعداد دستگاه ديفوزيون:يک دستگاه

 

نوع دستگاه ديفوزيون:RT

 

ظرفيت دستگاه:1500 تن بر ساعت

 

تعداد دستگاه پرس:4 دستگاه

 

نوع دستگاه پرس:3 دستگاه عمودي-1 دستگاه افقي

 

ظرفيت اسمي تفاله خشک کن:75 تن در روز

 

نوع تفاله خشک توليدي:فشنگي

 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود مقاله درمورد زنجیره حرکتی(پاتولوژی عضلانی اسکلتی)

دانلود مقاله درمورد زنجیره حرکتی(پاتولوژی عضلانی اسکلتی)

دانلود مقاله درمورد زنجیره حرکتی(پاتولوژی عضلانی اسکلتی)

دانلود مقاله درمورد زنجیره حرکتی(پاتولوژی عضلانی اسکلتی)

 

 

24صفحه همراه باتصویر

 فرمت ووردdoc

 

 word

 

زنجیره حرکتی

در بیماران با درد عضلانی اسکلتی مزمن، به ندرت منبع درد دلیل واقعی درد است. در حقیقت، کارل بیان می‌کند «کسی که محل درد را درمان می‌کند درمان را به خوبی انجام نداده است». جاندا پاتولوژی عضلانی اسکلتی را به عنوان زنجیره حرکتی بیان می‌کند. او طرفدار جست و جوی علت درد ارجایی دور تر از محل سندرم درد بود و اغلب علائم را دورتر از محل شکایت اصلی درد جست و جو می‌کرد.

 جاندا بیان کرد که به علت تعامل سیستم عصبی، عضلانی و اسکلتی اختلال هر یک از مفاصل یا عضلات در کیفیت عملکرد سایر سیستم‌ها منعکس می‌شود و این فقط به صورت موضعی نیست بلکه بصورت کلی است. جاندا بیان کرد که عضلات و فاشیا بر روی چندین بخش قرار دارند.: بنابراین ، پاتولوژی عضلانی اسکلتی و حرکتی ایزوله نیستند. او همچنین از زنجیره های عضلانی صحبت کرد، گروه های از عضلات که بصورت عملکردی با هم مرتبط هستند. به دلیل اینکه عضلات بار را از طریق مفاصل پخش می‌کنند و پایداری پروگزیمال برای حرکات دیستال فراهم می‌کند و در واقع حرکات ایزوله نیستند. برای مثال، پایدار کننده های عضلانی تنه قبل از شروع حرکت اندام‌های فوقانی و تحتانی فعال می‌شود. بنابراین، ممکن است که پاتولوژی شانه به پایداری تنه یا پاتولوژی تنه به حرکات شانه مربوط باشد.

 بدن انسان ویژگی‌های بیومکانیکی چسبندگی را دارا می‌باشد که به عنوان پایداری ذاتی ساختارها بر پایه سینرژی بین نیروهای فشاری کشش و تعریف می‌شود. این به این معنا است که ساختار بدن پایداری ذاتی را فراهم می‌کند که خودش را در پاسخ به تغییرات بار دوباره تنظیم می‌کند. تنش افزایش یافته در یک ناحیه بوسیله تغییر در تنش ناحیه دیگر جبران می‌شود که اجازه پایداری دایمی را با تغییر ساختار  می‌دهد. برای مثال، بدن می‌تواند از حالت ایستاده به حالت اسکات تغییر کند در حالی که پایداری ناحیه کمری را با افزایش تنش در تنه حفظ کند


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود جزوه درس بنگاه دیجیتالی : کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک

دانلود جزوه درس بنگاه دیجیتالی : کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک

دانلود جزوه درس بنگاه دیجیتالی : کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک

دانلود جزوه درس بنگاه دیجیتالی : کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک

 

 

22صفحه فرمت وودdoc

 

بنگاه دیجیتالی : کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک

 

کسب و کار الکترونیک , تجارت الکترونیک و ظهور بنگاه دیجیتالی

ایجاد یک زیر ساخت فناوری اطلاعات در جایی که اطلاعات بدون وقفه از یک بخش سازمان به بخش دیگر و از سازمان به سوی مشتریان تامین کنندگان و شرکای بازرگانی خود جریان می یابد لازم می نماید.

 

فن اوری اینترنت و بنگاه دیجیتالی

اینترنت به سرعت در حال تبدیل شدن به زیر ساخت اصلی تجارت الکترونیک است زیرا به موسسات بازرگانی راه اسان تر و کم هزینه تری را برای پیوند با افراد و موسسات دیگر پیشنهاد می کند. اینترنت بدون توجه به اینکه سازمان ها از چه سیستم رایانه ای یا سکوی فن اوری اطلاعاتی استفاده می کنند مجوعه ای جهانی و با کاربری اسان از فن اوری ها و استاندارها ی فن اوری برای همه سازمان ها فرهم می کند.

وب سایت ها در تمام 24 ساعت شبانه روز در دسترس مشتریان و مصرف کنندگان هستند.

اینترنت می تواند می تواند کانال های توزیع موجود را جایگزین کند یا ان ها را گسترش دهد و برای جذب مشتریان و ارائه خدمات بیشتر " نمایندگی های فروش " ایجاد کند.

فن اوری اطلاعات به شرکت ها کمک می کند تا هزینه های مبادله خود را به طور چشمگیری کاهش دهند.

انجام مبادلات به صورت الکترونیکی هزینه های مبادله و زمان تحویل را برای برخی کالاها به ویژه ان هایی که صرفا دیجیتالی هستند (مانند نرم افزار ، محصولات نوشتاری ، تصاویر ، یا فیلم های ویدیویی ) کاهش می دهد زیرا این محصولات را می توان از طریق اینترنت به صورت نسخه های الکترونیکی توزیع کرد.

فن اوری اینترنت برای فعالیت های هماهنگی راهی کم هزینه تر و اسان تر از شبکه های اختصاصی فراهم می کند.

استاندار های اینترنتی می تواند سیستم های ناهمگون مانند پردازش سفارش و ردیابی تدارکات را پیوند دهد که پیش از ان حتی نمی توانستند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

ارتباطات کم هزینه و استاندارهای جهانیدر فن اوری اینترنت نیروی پیش برنده ای است که برنبال کسب و کار الکترونیک و ظهور بنگاه دیجیتالی به وجود می اید.

 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود جزوه درس قطغات موبایل وعیب یابی

دانلود جزوه درس قطغات موبایل وعیب یابی

دانلود جزوه درس قطغات موبایل وعیب یابی

 

دانلود جزوه درس قطغات موبایل وتعمیرات آن

 

146صفحه 

 فرمت ووردdoc

 

 word

 

فهرست:

معرفی قطعات الکترونیکی موبایل

شبکه ها

قفل ها

معرفی بخشهای مختلف موبایل

پیغامهای

نرم افزاری

عیب یابی

 سطح 1

عیب یابی

سطح 2

کدهای مخفی

 

 

مقاومت (RESISTOR)

مقاومت به قطعه ای گفته می شود که در مقابل عبور جریان و ولتاژ از خود مقاومت نشان میدهد و بصورت LMD (LEAD MONT DEVICE) (قطعات نصب عمقی) و SMD (SURFACE MONT DEVICE) (قطعات نصب سطحی) دیده می شود و در بردهای موبایل تمامی قطعات بصورت SMD موجود بوده و دیده میشود . تمامی قطعات موجود در بردهای موبایل بصورت SMD می باشد ، مقاومتها در روی بردهای تلفن همراه دارای کوتاهترین ارتفاع و کوچکترین قطعات روی برد هستند .

نماد مقاومت در نقشه های موبایل بصورت روبرو می باشد .

انواع مقاومت در بردهای موبایل :

1- مقاومت سرامیکی

که تعداد این مقاومتها در بردهای موبایل بیشترین مقدار میباشد و به رنگ مشکی براق میباشد .

2- مقاومت فیوزی

این مقاومتها بدلیل مقدار مقاومت کمی که دارند در مدار نقش فیوز را بازی می کنند و به رنگهای مشکی مات ، سبز ، آبی ، شیری یا کرم رنگ و یا نوشته (K) و یا (...) روی بردها مشخص می گردد . معمولاً ایرادات این نوع مقاومتها بصورت فیزیکی بوده که بصورت دود زدگی ، سوختن برد ، شکستگی و ایراداتی از این نوع میباشد .

تست مقاومتهای سرامیکی :

تست این مقاومتها به این صورت می باشد که سلکتور مولتی متر را بر روی تست بیزر ( ((( ه ) قرار داده و دو سر سیمهای مولتی متر را به دو سر مقاومت میزنیم در این وضعیت نباید صدای بوق مولتی متر به صدا درآید اگر بوق زد مقاومت سیم شده است .

تست مقاومتهای فیوزی و سبیل گربه ای :


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود کتاب تئوری اثباتی حسابداری واتز و زیمرمن

دانلود کتاب تئوری اثباتی حسابداری واتز و زیمرمن

دانلود کتاب تئوری اثباتی حسابداری واتز و زیمرمن

 

دانلود کتاب تئوری اثباتی حسابداری واتز و زیمرمن

 

140صفحه 

  فرمت وورد word

 

 

 

کتاب تئوری اثباتی حسابداری، واتز و زیمرمن، 1986، در واقع تاریخ تکامل این تئوری را تا زمان نوشتن کتاب، بیان می‌کند.

در انتهای کتاب، به یکی از اشکالات روش تحقیق در آن زمان اشاره شده است. این اشکال این است که در آن زمان، برای شناساییِ رابطه‌ی انتخاب روش‌های حسابداری با سایر ویژگی‌های شرکت مانند اندازه و اهرم مالی، و سنجش فرضیه‌های برآمده از تئوری اثباتی، معمولاً تنها یک روش حسابداری خاص را انتخاب می‌کردند و اثر آن روش بر سود را با ویژگی‌های دیگر شرکت می‌سنجیدند. گاهی روش حسابداری موجودی کالا (فایفو و لایفو)، گاهی روش استهلاک، و روش‌های دیگر، هدف تحقیق قرار می‌گرفت.

ایرادی که در اینجا وارد می‌آمد این بود که سنجشِ اثرِ تنها یک روش حسابداری بر سود، و آزمون رابطه‌ی آن با دیگر متغیرها، نمی‌تواند همه‌ی گزینه‌های در اختیار مدیر برای تغییر روش‌های حسابداری را نشان دهد. مدیر تنها بر یک روش حسابداری خاص، کنترل ندارد، بلکه بر کل سیستم حسابداری شرکت، کنترل دارد. لذا، در تحقیقات هم باید برآیند کلی اثر همه‌ی انتخاب روش‌های مدیر بر سود سنجیده شود نه اثر یک روش خاص. ممکن است اتفاقاً آن یک روش خاصی که هدف تحقیق قرار گرفته در کنترل مدیر نباشد و نتواند رفتار گزینشی مدیر در تغییر روش‌های حسابداری برای اثرگذاری بر سود را نشان دهد. پس باید روشی باشد برای سنجش اثر کلیه‌ی اقدامات گزینشیِ مدیر برای اثرگذاری بر سود. واتز و زیمرمن، این را می‌دانستند، اما روشی برای دستیابی به آن نداشتند. این روش در سال‌های 1990 (دهه‌ی آخر قرن بیستم) و 2000 تکامل یافت.

در همه‌ی مدل‌های ایجاد شده برای اندازه‌گیری اقلام تعهدی اختیاری، هدف، اندازه‌گیریِ اثر کلّیِ اقدامات گزینشیِ مدیر برای اثرگذاری بر سود است. سپس برای آزمون فرضیه‌های برآمده از تئوری اثباتی، رابطه‌ی عدد محاسبه شده که نماینده‌ی تغییر روش‌های حسابداری است، با دیگر متغیرها، به ویژه، ویژگی‌های شرکت، سنجیده می‌شود. امروزه اگر کسی بخواهد، سیر تکاملی تئوری اثباتیِ حسابداری را بنویسد، قطعاً یکی از بخش‌های مهم این تاریخچه، داستان این مدل هاست.

پیش نیازهای لازم برای درک این کتاب:

1)   مباحث مربوط به فلسفه‌ی علم یا همان روش‌شناسی کسب معرفت علمی

2)   مباحث اقتصادسنجی مقدماتی مانند کتاب اقتصادسنجی مقدماتی از وولدریج (2005)

3)   مباحث ریسک و بازده، و بحث بازار کارا از کتاب‌های مدیریت مالی

 

اینجا هم مشاهده کنید

دانلود مقاله درمورد روش تحقیق آزمایشی

دانلود مقاله درمورد روش تحقیق آزمایشی

دانلود مقاله درمورد روش تحقیق آزمایشی

دانلود مقاله درمورد روش تحقیق آزمایشی

 

 

24صفحه

  فرمت word ووردdoc

 

 

روش تحقیق آزمایشی

 مقدمه              

آزمایش دقیق ترین و در عین حال پیچیده ترین شکل پژوهش علمی است.یکی از ویژگیهای عمده این روش کنترل است وبا عنایت به این ویژگی است که پژوهشگر توانایی تعیین روابط علت ومعلولی بین متغیرهای مورد پژوهش رادارد.به عبارت دیگر هدف آزمایش استنباط روابط علت ومعلولی بین پدیده هایی است که مورد کنترل قرارگرفته اند.به همین دلیل بحث ازعلیت وویژگی های روابط علی بین متغیرها ازمباحث عمده درتحقیق آزمایشی می باشد.مقاله حاضربراساس کنفرانس ارائه شده درکلاس روش های تحقیق کمی وکیفی استاد محترم سرکارخانم دکترترکمان تهیه وتنظیم شده است .مداخلات وسوالاتی که استاد در حین کنفرانس داشتند از نکات عمده ای است که درتنظیم نهایی مقاله مدنظر قرار گرفته است. درتهیه مقاله به منابع مختلف و متعدد مراجعه گردیده ؛بخصوص دواثرمستقل روش شناسی آزمایشی,اثر"لاربی کریستینسن "و طرح آزمایشی در تحقیق روانی؛ اثر"آلن.ادواردز" مورد استفاده قرار گرفته است.

ماهیت آزمایش

 روش آزمایش اولین بار توسط گالیله در سال 1589ودر مورد سقوط اجسام انجام شد. آزمایشهای اولیه ای نیز در بیولوژی توسط پاستور ودیگران صورت گرفت.امروزه آزمایش در علوم پزشکی معمول وعادی است و به همین دلیل مردم عادی اغلب فکر می کنند که آزمایش مساوی است با علم فیزیک .در علوم انسانی که مسائل پیچیده ترند،کمتر از روشهای آزمایشی استفاده می شود.در این حوزه از علم مسائلی وجود دارد که یک طرح آزمایشی ساده نمی تواند به آنها پاسخگو باشد.هدف آزمایش تعیین شرایطی است که در آن شرایط پدیده معینی اتفاق می افتد.از نقطه نظر عملیاتی  آزمایش عبارت است از مطالعه متغیر مستقل بر متغیر وابسته .در واقع آزمایش به ما کمک می کند تا شرایطی را که از طریق آن عمل مشاهده انجام می شود ،اصلاح کنیم ودر نهایت به یک نتیجه دقیق برسیم.پژوهش آزمایشی روشی است که به منظور بررسی روابط علت ومعلولی طراحی شده است.این روش ماراقادربه شناسایی روابط علی می سازد,زیرابه ما امکان می دهدتحت شرلیط کنترل شده,اثرات تغییرنظامداربک یا چندمتغیررا مشاهده کنیم.روش آزمایشی به سبب توانایی درشناسایی علیت,روشی علمی درحل مسئله بشمارمی آید.(کریستینس,1387)

مفهوم علیت


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود تحقیق درباره رویکردهای برنامه ریزی آموزشی در سطح کلان

دانلود تحقیق درباره رویکردهای برنامه ریزی آموزشی در سطح کلان

دانلود تحقیق درباره رویکردهای برنامه ریزی آموزشی در سطح کلان

دانلود تحقیق درباره رویکردهای برنامه ریزی آموزشی در سطح کلان

 

 

23صفحه 

  فرمت word ووردdoc

 

 

رویکردهای برنامه ریزی آموزشی در سطح کلان

مقدمه

جرج ساخاروپولس در مقاله ای راجع به برنامه ریزی آموزشی کلان می نویسد: برنامه ریزی کلان به تصمیماتی که در سطوح وسیع اتخاذ می شود، گفته می شود و برای رسیدن به مرحله تصمیم گیری در آموزش و پرورش سه روش وجود دارد که عبارتند از:

 1. روش غیر فعال، یعنی پیروی از روند گذشته و تصمیم گیری های پیشین.
 2. روش سیاسی، یعنی تبعیت از یک تصمیم سیاسی برای دوری گرفتن از روند گذشته.
 3. روش به کارگیری یکی از چند الگوی تکنوکراتیک، یعنی استفاده از روشهای برنامه ریزی آموزشی کلان.

طبق نظر ساخاروپولس، رویکردهای برنامه ریزی آموزشی کلان و ارتباط آنها با روشهای تصمیم گیری را می توان به صورت ذیل نشان داد:

 

روشهای تصمیم گیری: 1. غیر فعال 2. سیاسی  3. تکنوکراتیک

تقاضای اجتماعی- برنامه ریزی نیروی انسانی

نیازمندیهای نیروی انسانی    ه زینه- فایده    ترکیبی

رویکرد برنامه ریزی نیروی انسانی: پیشینه

 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود جزوه درس رادیولوژی زنان ومامایی

دانلود جزوه درس رادیولوژی زنان ومامایی

دانلود جزوه درس رادیولوژی زنان ومامایی

 

دانلود جزوه درس رادیولوژی زنان ومامایی

 

 

19صفحه همراه باتصویر

  فرمت word ووردdoc

 

 

در فیلد OB GYN(Obstetrics & gynaecology)  مدالیته های مختلفی درپاراکلینیک داریم که نقش سونوگرافی خیلی پررنگ است.

سونوگرافی خیلی پیشرفت کرده از 2Dبه سمت 3D و حتی 4D به فرم های ترانس ابدامینال،ترانس واژینال و Hysterosonography (که در واقع همان هیستروسالپنگوگرافی است که با USانجام می شود)

مدالیته دوم MRI هست که کنتراست خوبی برای بافت نرم ایجاد می کند.MRI  ساختارهای خیلی کوچکی که با سونو و CT نمی توان دید را نشان می دهد.

CT و PET/CT در این قسمت نقش محدودتری دارند زیرا با CT نمی توانیم assessment خوبی از اندومتر داشته باشیم و یکسری ساختارهای لگنی مثل تخمدان ها،لوله های فالوپ و Broad ligament با CT قابل بررسی نیستند. CT و PET/CT زمانی کاربرد دارند که malignancy شناخته شده ای داشته باشیم و بخواهیم ارزیابی کنیم که ارگان های دیگر(مثل پریتوئن) درگیر شده اند یا خیر.

OB:

سه ماهه ی اول:

اولین چیزی که با سونوگرافی می بینیم و با آن confirm می کنیم که حاملگی داخل رحمی (IUP) اتفاق افتاده ساختاری به نام Gestational sac می باشد.این ساختار در سونوگرافی (همانطور که در تصویر مشاهده می کنید) یه ساختار آن اکو(anechoic) یا اکولوسنتی (ناحیه کاملا سیاه) است که دورش یک ring اکوژن دارد که این رینگ اکوژن بعلت واکنش decidual دور ساک حاملگی ایجاد می شود.


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود مقاله سن هاي زيان آور پسته

دانلود مقاله سن هاي زيان آور پسته

دانلود مقاله سن هاي زيان آور پسته

 

دانلود مقاله سن هاي زيان آور پسته

 

 

16صفحه

  فرمت word ووردdoc

 

 

سن هاي زيان آور پسته

 

 

مقدمه:

    در باغهاي پسته كشور آفات متنوعي از گروهاي مختلف جانوران و بويژه حشرات نظير سوسك ها، پروانه ها، زنبور ها و آفات مكنده (نظير پسيل ها، زنجره ها، شته ها، كنه هاي آزاد و اريوفيد، انواع شپشك ها، سن ها و سنك ها) به قسمتهاي مختلف درخت پسته حمله مي كنند. تعدادي از حشرات آفت بطور عمده از ميوه و مغز پسته تغذيه مي نمايند كه به اين گروه از آفات در اصطلاح ميوه خوار يا مغز خوار مي گويند. سن هاي‌ زيان‌آور پسته‌ از جمله آفاتي هستند كه با تغذيه از ميوه و مغز ميوه پسته در مراحل مختلف رشدي آن ايجاد خسارت نموده،

 همچنين قادر به انتقال قارچهاي بيماريزا نظير عامل بيماري ماسوي پسته نيز مي باشند. سن هاي زيان آوري كه تاكنون‌ در مناطق‌ پسته‌ كاري‌ كشور شناسايي‌ شده اند، به طور عمده متعلق‌ به خانواده‌هاي ‌Pentatomidae (سن هاي‌ بدبوLygeidae  (سن هاي‌ بذرخوار) و Miridae (سن هاي گياهي) مي باشند.

الف- سن هاي پنتاتوميد پسته در ايران:


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود جزوه درس انواع پست های برق درس آشنايي با تجهيزات پست هاي فشارقوی

دانلود جزوه درس انواع پست های برق درس آشنايي با تجهيزات پست هاي فشارقوی

دانلود جزوه درس انواع پست های برق درس آشنايي با تجهيزات پست هاي فشارقوی

دانلود جزوه درس انواع پست ها درس آشنايي با تجهيزات پست هاي فشارقوی

 

18صفحه 

  فرمت word ووردdoc

 

 

 

انواع پست ها

 

 

الف) انواع پست ها از نظر وظيفه اي كه در شبكه به عهده دارند:

1- پست هاي تبديل:             Transformer  Substation

در اين گونه پست ها عمل تبديل ولتاژ توسط ترانسفورماتورهاي قدرت صورت مي پذيرد. اين گونه پستها به دو دسته تقسيم مي شوند:

 

 • پست هاي نيروگاهي(افزاينده):

 ولتاژ توليدي ژنراتورها به علت محدوديت هايي كه در ساخت آنها وجود دارد پايين مي باشد، جهت انتقال اقتصادي قدرت لازم است ولتاژ آنها افزايش يابد. بنابراين به اين گونه از پست ها پست هاي بالابرنده يا نيروگاهي گفته مي شود.

 

 • پست هاي كاهنده ولتاژ و يا توزيع: Distribution (Stepdown) Substation

ولتاژ الكتريكي مصرف كنندگان بايستي در حد مطلوبي كاهش داده شود تا قابل استفاده باشد كاهش ولتاژ از مقدار خيلي زياد به مقدار خيلي كم از طريق پست هاي توزيع با قدرت كم، اقتصادي نبوده و لازم است در چند مرحله كاهش انجام شود.


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود آزمایش تولید کمپوت سیب ودوغ(درس عملیات صنایع غذایی)

دانلود آزمایش تولید کمپوت سیب ودوغ(درس عملیات صنایع غذایی)

دانلود آزمایش تولید کمپوت سیب ودوغ(درس عملیات صنایع غذایی)

دانلود آزمایش تولید کمپوت سیب  ودوغ(درس عملیات صنایع غذایی)

 

10صفحه 

  فرمت وورد word

 

 

مقدمه :

بشر از دیرباز در آرزوی این بوده که مواد غذایی حیوانی و گیاهی اضافی خود را برای مواقع نیاز نگهداری کند ولی در موارد بسیاری این امکان وجود نداشت و ماده غذایی پس از مدتی فاسد و غیر قابل مصرف می گردید، به تدریج روشهای مختلفی برای نگهداری برخی از مواد پیدا شد.

در اوایل قرن 19 میلادی یک قناد فرانسوی از راه تجربه به شیوه ای دست یافت که مبنای رشته مهمی از صنایع غذایی گردید . وی در سال 1810 میلادی تجربیات خود را در کتابی تشریح نمود و توضیح داد که مواد غذایی  حیوانی و گیاهی را اگر در ظروف شیشه ای که درآن زمان متداول بود  قرار دهند و در آن ها را به ترتیبی که هوا در آن نفوذ ننماید ببندند و سپس ظرف را مدتی در میان آب جوش حرارت دهند,  مواد غذایی داخل ظرف تا هر زمانی که به صورت بسته بندی نگهداری شود  سالم باقی می ماند. وی توجیه علمی برای این امر را, تأثیر هوابندی در ظرف و حرارت دادن مواد غذایی نمی دانست . این موضوع تقریبا 50 سال بعد وقتی لویی پاستور نظریه ی  خود را درباره ی میکروب و راه های مختلف از بین بردن و جلوگیری از رشد آن اعلام داشت روشن شد، که امروز از آن مطلعیم.پاستوریزاسیون در کمپوت و کنسروسازی با انتشار کتاب این قناد فرانسوی به سرعت در دنیای صنعتی آن روز منتشر گردید و روش های جدیدی به دنبال آن ابداع گردید به طوری که چند سال بعد از انتشار کتاب یک نفر صنعتکار حلبی ساز قوطی فلزی برای کمپوت و کنسرو پیشنهاد نمود.


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود جزوه درس مدیریت منابع انسانی دکتر سارو خانی

دانلود جزوه درس مدیریت منابع انسانی دکتر سارو خانی

دانلود جزوه درس مدیریت منابع انسانی دکتر سارو خانی

دانلود جزوه درس مدیریت منابع انسانی دکتر سارو خانی

 

 

21صفحه 

  فرمت وورد word

 

 

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

 • فصل اول
 • کلیات
 • روند تاریخی نگرش ها به قلمرو مدیریت منابع انسانی

1) در ابتدا منحصرا به استخدام، اخراج ویا کنترل کارکنان می پرداخت.

2) جنبش رفاه در اواخرسال 1800 منجر به توجه به مسائل رفاهی و فرهنگی کارکنان مطرح شد و در نتیجه شغلی تحت عنوان مسئول رفاهی سازمان به وجود آمد.

3) از اوائل سال 1925 مدیریت نیروی انسانی به عنوان یک تخصص حرفه ای مطرح شد.

 • جایگاه منابع انسانی در مکاتب مدیریت

کلاسیک ها:

1)توجه به کارایی، تهیه وظایفی تکراری وساده

2)آموزش افراد برای انجام وظایف ساده و تکراری

3)عدم توجه به عامل انسانی در بهره وری سازمان

نئو کلاسیک ها:

1) یک فرد خوشحال، یک فرد مولد وسازنده است.

2) تاکیید بر روابط انسانی وسازمان های غیر رسمی

3) عدم توجه به ابعاد سازمان وتعامل بین آنها

رویکرد سیستمی:

1) توجه به نگرش های ترکیبی وتعاملی

2) در مدیریت منابع انسانی هم باید به درون سازمان توجه کرد وهم به بیرون آن

نگرش اقتضایی ( Contigency  view )

در هر شرایط خاص اعمال شیوه ی مقتضی آن شرایط، کار ساز تر است.

قانون اگر (IF) ، آنگاه (Then)

 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود گزارش آزمایش بررسی مدارهای شامل سلف و خازن ( آزمایشگاه فیزیک 2 مهندسی)

دانلود گزارش آزمایش بررسی مدارهای شامل سلف و خازن ( آزمایشگاه فیزیک 2 مهندسی)

دانلود گزارش آزمایش بررسی مدارهای شامل سلف و خازن ( آزمایشگاه فیزیک 2 مهندسی)

 

دانلود گزارش آزمایش بررسی مدارهای شامل سلف و خازن

 

10صفحه 

  فرمت وورد word

 

 

هدف آزمایش:

بررسی مدارهای شامل سلف خازن،محاسبه ضریب خودالقا،بررسی اثر هسته بر شدت جریان،محاسبه ظرفیت خازن و تعیین فرکانس تشدید.

 

ﺗﺌﻮری خازن:

آشنايي با مدارهاي مرتبه دوم RLC

مدار RLC سري:

با توجه به اينکه در کارکرد يک مدار RLC سري ابتدا سلف تاثيرات عميقي در پاسخ مدار ايجاد مي کند و سپس خازن اثرات خود را در انتها ظاهر مي سازد، انتظار مي رود مداري شامل هر دوي اين عناصر مضاف بر مقاومت که عامل ميرايي است، رفتاري ارائه کند که در يک محدوده زماني شبيه رفتار يک مدار RL و در محدوده زماني ديگري رفتاري شبيه به مدار RC داشته باشد. اين رفتار در نمودارهايي که خواهيم ديد بنا به مقادير R، L و C مشهود است. در تمامي اين نمودارهاي که ولتاژ دو سر مقاومت خروجي مدار در نظر گرفته شده است، مشاهده مي شود که ابتداي مدار يک نمايي افزايشي يعني مبتدا به صفر و انتهاي آن يک نمايي منتهي به صفر است زيرا در ابتدا سلف شديدا اثر خود را اعمال و خازن تقريبا اتصال کوتاه است و بنا براين يک مدار RL (پايين گذر) داريم که شکل ولتاژ خروجي نمايي صعودي خواهد بود. پس از مدتي اثر سلفي نامحسوس و سلف مثل اتصال کوتاه عمل مي کند و خازن که تقريبا شارژ شده خواص خازني خود را شديدا ظاهر مي سازد و يک مدار RC (بالاگذر) خواهيم داشت که قاعدتا ولتاژ دو سر مقاومت بايد در آن نزولي باشد.


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود تحقیق درمورد کف پای صاف

دانلود تحقیق درمورد کف پای صاف

دانلود تحقیق درمورد کف پای صاف

دانلود تحقیق درمورد کف پای صاف

 

 

15صفحه 

  فرمت وورد word

 

 

کف پای صاف 

از جمله بیماریهای شایع پا، صافی کف پا می باشد. در این بیماری، قوس کف پا صاف می شود. به کاهش ارتفاع قوس طول داخلی،صافی کف پا می گویند. این اختلال معمولاً مشکل ساز نیست ولی گاهی اوقات می تواند برای پاها، مچ و زانو مشکل آفرین باشد. در حال حاضر وسایل ساده ای وجود دارد که کمک می کند این مشکلات کمتر ایجاد شوند .  پای ما دارای ساختمان بسیار پیچیده ای است.  هر دو پا از ۲۶ استخوان تشکیل یافته است که توسط ۳۳ مفصل و بیش از ۱۰۰ عضله، رباط و زردپی به هم متصل می شوند. نحوه قرارگیری صحیح این اجزاء منجر به ایجاد حالت قوس طبیعی در کف پا می شود.         

 در هنگام  راه رفتن این ساختمان قوسی شکل منجر به پخش نیروی وزن بدن شما در کل سطح پاها می شود. بعلاوه این قوس در نحوه راه رفتن نقش اساسی ایفا می کند. این قوس باید هم محکم باشد تا بتواند وزن بدن را تحمل کند و هم انعطاف پذیر باشد تا بتواند خود را با سطوح مختلف وفق دهد.

کف پای صاف گاهی به دلایل فوق است و قاعدتا” قابل درمان است ولی گاهی این وضعیت ثابت شده و با حرکات درمانی قابل درمان نیست . اگر از پشت به پای فرد در حال ایستاده نگاه کنیم فردی که کف پایش صاف است پاشنه پایش بصورت پیچ خورده دیده می شود .                  

 

اگر فرد با پای برهنه بر روی سطحی صاف مثل موزائیک راه برود  بعد از چند قدم راه رفتن با نگاه کردن به کف پا میتوان فهمید که فرد کف پای صاف دارد یا نه . به این شکل که اگر تمام سطح کف پا بازمین تماس داشته باشد تمامی آن خاکی می شود و این پا دچار کف پای صاف است و لی اگر قسمت قوس کف پا خاکی نشده باشد به این معنی است که کف پا صاف نیست .


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود مقاله استفاده از كودهاي آلي در مناطق پسته كاري كشور

دانلود مقاله استفاده از كودهاي آلي در مناطق پسته كاري كشور

دانلود مقاله استفاده از كودهاي آلي در مناطق پسته كاري كشور

دانلود مقاله استفاده از كودهاي آلي در مناطق پسته كاري كشور

 

 

 

8صفحه 

  فرمت وورد word

 

 

مديريت خاك و تغذيه در باغهاي پسته (3)

 

استفاده از كودهاي آلي در مناطق پسته كاري كشور (قسمت اول: اثرات استفاده و شيوه كاربرد)

 

مقدمه

در مناطق خشك و نيمه خشك كشور كه مناطق پسته كاري را نيز شامل مي شود از يك طرف به دليل بالا بودن درجه حرارت و كمبود رطوبت، سرعت تجزيه مواد آلي بالاست و اگر رطوبت هم كافي باشد تجزيه مواد آلي تشديد مي گردد و از طرف ديگر بازگشت مواد آلي يا بقاياي گياهي به خاك كم مي باشد (مخصوصا در مورد درختان ميوه كه پسته نيز يكي از آنهاست)، اين دلايل باعث مي شود خاكهاي مناطق خشك و نيمه خشك كشور ما ذاتا از نظر مواد آلي فقير باشند. بنابراين بايد موادآلي به صورت كود به خاك اين مناطق اضافه شود.

   كودهاي آلي عمدتا شامل كودهاي دامي و طيور، كمپوست، لجن فاضلاب و كودهاي سبز مي باشد كه از بين آنها كودهاي دامي و مرغي در مناطق پسته كاري مصرف بيشتري دارد.

   در مورد اثرات كودهاي آلي يا به طور كلي مواد آلي در خاك، اين تفكر كه اين گونه كودها فقط تامين كننده عناصر غذايي براي گياه هستند يك ساده انگاري بيش نيست چرا كه اين كودها علاوه بر تاثير بر خصوصيات حاصلخيزي خاك، خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي خاك را نيزتحت تاثير خود قرار مي دهند.

 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود مقاله درمورد روش تحقیق آزمایشی

دانلود مقاله درمورد روش تحقیق آزمایشی

دانلود مقاله درمورد روش تحقیق آزمایشی

دانلود مقاله درمورد روش تحقیق آزمایشی

 

 

24صفحه

  فرمت word ووردdoc

 

 

روش تحقیق آزمایشی

 مقدمه              

آزمایش دقیق ترین و در عین حال پیچیده ترین شکل پژوهش علمی است.یکی از ویژگیهای عمده این روش کنترل است وبا عنایت به این ویژگی است که پژوهشگر توانایی تعیین روابط علت ومعلولی بین متغیرهای مورد پژوهش رادارد.به عبارت دیگر هدف آزمایش استنباط روابط علت ومعلولی بین پدیده هایی است که مورد کنترل قرارگرفته اند.به همین دلیل بحث ازعلیت وویژگی های روابط علی بین متغیرها ازمباحث عمده درتحقیق آزمایشی می باشد.مقاله حاضربراساس کنفرانس ارائه شده درکلاس روش های تحقیق کمی وکیفی استاد محترم سرکارخانم دکترترکمان تهیه وتنظیم شده است .مداخلات وسوالاتی که استاد در حین کنفرانس داشتند از نکات عمده ای است که درتنظیم نهایی مقاله مدنظر قرار گرفته است. درتهیه مقاله به منابع مختلف و متعدد مراجعه گردیده ؛بخصوص دواثرمستقل روش شناسی آزمایشی,اثر"لاربی کریستینسن "و طرح آزمایشی در تحقیق روانی؛ اثر"آلن.ادواردز" مورد استفاده قرار گرفته است.

ماهیت آزمایش

 روش آزمایش اولین بار توسط گالیله در سال 1589ودر مورد سقوط اجسام انجام شد. آزمایشهای اولیه ای نیز در بیولوژی توسط پاستور ودیگران صورت گرفت.امروزه آزمایش در علوم پزشکی معمول وعادی است و به همین دلیل مردم عادی اغلب فکر می کنند که آزمایش مساوی است با علم فیزیک .در علوم انسانی که مسائل پیچیده ترند،کمتر از روشهای آزمایشی استفاده می شود.در این حوزه از علم مسائلی وجود دارد که یک طرح آزمایشی ساده نمی تواند به آنها پاسخگو باشد.هدف آزمایش تعیین شرایطی است که در آن شرایط پدیده معینی اتفاق می افتد.از نقطه نظر عملیاتی  آزمایش عبارت است از مطالعه متغیر مستقل بر متغیر وابسته .در واقع آزمایش به ما کمک می کند تا شرایطی را که از طریق آن عمل مشاهده انجام می شود ،اصلاح کنیم ودر نهایت به یک نتیجه دقیق برسیم.پژوهش آزمایشی روشی است که به منظور بررسی روابط علت ومعلولی طراحی شده است.این روش ماراقادربه شناسایی روابط علی می سازد,زیرابه ما امکان می دهدتحت شرلیط کنترل شده,اثرات تغییرنظامداربک یا چندمتغیررا مشاهده کنیم.روش آزمایشی به سبب توانایی درشناسایی علیت,روشی علمی درحل مسئله بشمارمی آید.(کریستینس,1387)

مفهوم علیت


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود تحقیق درباره رویکردهای برنامه ریزی آموزشی در سطح کلان

دانلود تحقیق درباره رویکردهای برنامه ریزی آموزشی در سطح کلان

دانلود تحقیق درباره رویکردهای برنامه ریزی آموزشی در سطح کلان

دانلود تحقیق درباره رویکردهای برنامه ریزی آموزشی در سطح کلان

 

 

23صفحه 

  فرمت word ووردdoc

 

 

رویکردهای برنامه ریزی آموزشی در سطح کلان

مقدمه

جرج ساخاروپولس در مقاله ای راجع به برنامه ریزی آموزشی کلان می نویسد: برنامه ریزی کلان به تصمیماتی که در سطوح وسیع اتخاذ می شود، گفته می شود و برای رسیدن به مرحله تصمیم گیری در آموزش و پرورش سه روش وجود دارد که عبارتند از:

 1. روش غیر فعال، یعنی پیروی از روند گذشته و تصمیم گیری های پیشین.
 2. روش سیاسی، یعنی تبعیت از یک تصمیم سیاسی برای دوری گرفتن از روند گذشته.
 3. روش به کارگیری یکی از چند الگوی تکنوکراتیک، یعنی استفاده از روشهای برنامه ریزی آموزشی کلان.

طبق نظر ساخاروپولس، رویکردهای برنامه ریزی آموزشی کلان و ارتباط آنها با روشهای تصمیم گیری را می توان به صورت ذیل نشان داد:

 

روشهای تصمیم گیری: 1. غیر فعال 2. سیاسی  3. تکنوکراتیک

تقاضای اجتماعی- برنامه ریزی نیروی انسانی

نیازمندیهای نیروی انسانی    ه زینه- فایده    ترکیبی

رویکرد برنامه ریزی نیروی انسانی: پیشینه

 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود جزوه درس رادیولوژی زنان ومامایی

دانلود جزوه درس رادیولوژی زنان ومامایی

دانلود جزوه درس رادیولوژی زنان ومامایی

 

دانلود جزوه درس رادیولوژی زنان ومامایی

 

 

19صفحه همراه باتصویر

  فرمت word ووردdoc

 

 

در فیلد OB GYN(Obstetrics & gynaecology)  مدالیته های مختلفی درپاراکلینیک داریم که نقش سونوگرافی خیلی پررنگ است.

سونوگرافی خیلی پیشرفت کرده از 2Dبه سمت 3D و حتی 4D به فرم های ترانس ابدامینال،ترانس واژینال و Hysterosonography (که در واقع همان هیستروسالپنگوگرافی است که با USانجام می شود)

مدالیته دوم MRI هست که کنتراست خوبی برای بافت نرم ایجاد می کند.MRI  ساختارهای خیلی کوچکی که با سونو و CT نمی توان دید را نشان می دهد.

CT و PET/CT در این قسمت نقش محدودتری دارند زیرا با CT نمی توانیم assessment خوبی از اندومتر داشته باشیم و یکسری ساختارهای لگنی مثل تخمدان ها،لوله های فالوپ و Broad ligament با CT قابل بررسی نیستند. CT و PET/CT زمانی کاربرد دارند که malignancy شناخته شده ای داشته باشیم و بخواهیم ارزیابی کنیم که ارگان های دیگر(مثل پریتوئن) درگیر شده اند یا خیر.

OB:

سه ماهه ی اول:

اولین چیزی که با سونوگرافی می بینیم و با آن confirm می کنیم که حاملگی داخل رحمی (IUP) اتفاق افتاده ساختاری به نام Gestational sac می باشد.این ساختار در سونوگرافی (همانطور که در تصویر مشاهده می کنید) یه ساختار آن اکو(anechoic) یا اکولوسنتی (ناحیه کاملا سیاه) است که دورش یک ring اکوژن دارد که این رینگ اکوژن بعلت واکنش decidual دور ساک حاملگی ایجاد می شود.


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود مقاله سن هاي زيان آور پسته

دانلود مقاله سن هاي زيان آور پسته

دانلود مقاله سن هاي زيان آور پسته

 

دانلود مقاله سن هاي زيان آور پسته

 

 

16صفحه

  فرمت word ووردdoc

 

 

سن هاي زيان آور پسته

 

 

مقدمه:

    در باغهاي پسته كشور آفات متنوعي از گروهاي مختلف جانوران و بويژه حشرات نظير سوسك ها، پروانه ها، زنبور ها و آفات مكنده (نظير پسيل ها، زنجره ها، شته ها، كنه هاي آزاد و اريوفيد، انواع شپشك ها، سن ها و سنك ها) به قسمتهاي مختلف درخت پسته حمله مي كنند. تعدادي از حشرات آفت بطور عمده از ميوه و مغز پسته تغذيه مي نمايند كه به اين گروه از آفات در اصطلاح ميوه خوار يا مغز خوار مي گويند. سن هاي‌ زيان‌آور پسته‌ از جمله آفاتي هستند كه با تغذيه از ميوه و مغز ميوه پسته در مراحل مختلف رشدي آن ايجاد خسارت نموده،

 همچنين قادر به انتقال قارچهاي بيماريزا نظير عامل بيماري ماسوي پسته نيز مي باشند. سن هاي زيان آوري كه تاكنون‌ در مناطق‌ پسته‌ كاري‌ كشور شناسايي‌ شده اند، به طور عمده متعلق‌ به خانواده‌هاي ‌Pentatomidae (سن هاي‌ بدبوLygeidae  (سن هاي‌ بذرخوار) و Miridae (سن هاي گياهي) مي باشند.

الف- سن هاي پنتاتوميد پسته در ايران:


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود آزمایش تولید کمپوت سیب ودوغ(درس عملیات صنایع غذایی)

دانلود آزمایش تولید کمپوت سیب ودوغ(درس عملیات صنایع غذایی)

دانلود آزمایش تولید کمپوت سیب ودوغ(درس عملیات صنایع غذایی)

دانلود آزمایش تولید کمپوت سیب  ودوغ(درس عملیات صنایع غذایی)

 

10صفحه 

  فرمت وورد word

 

 

مقدمه :

بشر از دیرباز در آرزوی این بوده که مواد غذایی حیوانی و گیاهی اضافی خود را برای مواقع نیاز نگهداری کند ولی در موارد بسیاری این امکان وجود نداشت و ماده غذایی پس از مدتی فاسد و غیر قابل مصرف می گردید، به تدریج روشهای مختلفی برای نگهداری برخی از مواد پیدا شد.

در اوایل قرن 19 میلادی یک قناد فرانسوی از راه تجربه به شیوه ای دست یافت که مبنای رشته مهمی از صنایع غذایی گردید . وی در سال 1810 میلادی تجربیات خود را در کتابی تشریح نمود و توضیح داد که مواد غذایی  حیوانی و گیاهی را اگر در ظروف شیشه ای که درآن زمان متداول بود  قرار دهند و در آن ها را به ترتیبی که هوا در آن نفوذ ننماید ببندند و سپس ظرف را مدتی در میان آب جوش حرارت دهند,  مواد غذایی داخل ظرف تا هر زمانی که به صورت بسته بندی نگهداری شود  سالم باقی می ماند. وی توجیه علمی برای این امر را, تأثیر هوابندی در ظرف و حرارت دادن مواد غذایی نمی دانست . این موضوع تقریبا 50 سال بعد وقتی لویی پاستور نظریه ی  خود را درباره ی میکروب و راه های مختلف از بین بردن و جلوگیری از رشد آن اعلام داشت روشن شد، که امروز از آن مطلعیم.پاستوریزاسیون در کمپوت و کنسروسازی با انتشار کتاب این قناد فرانسوی به سرعت در دنیای صنعتی آن روز منتشر گردید و روش های جدیدی به دنبال آن ابداع گردید به طوری که چند سال بعد از انتشار کتاب یک نفر صنعتکار حلبی ساز قوطی فلزی برای کمپوت و کنسرو پیشنهاد نمود.


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود جزوه درس مدیریت منابع انسانی دکتر سارو خانی

دانلود جزوه درس مدیریت منابع انسانی دکتر سارو خانی

دانلود جزوه درس مدیریت منابع انسانی دکتر سارو خانی

دانلود جزوه درس مدیریت منابع انسانی دکتر سارو خانی

 

 

21صفحه 

  فرمت وورد word

 

 

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

 • فصل اول
 • کلیات
 • روند تاریخی نگرش ها به قلمرو مدیریت منابع انسانی

1) در ابتدا منحصرا به استخدام، اخراج ویا کنترل کارکنان می پرداخت.

2) جنبش رفاه در اواخرسال 1800 منجر به توجه به مسائل رفاهی و فرهنگی کارکنان مطرح شد و در نتیجه شغلی تحت عنوان مسئول رفاهی سازمان به وجود آمد.

3) از اوائل سال 1925 مدیریت نیروی انسانی به عنوان یک تخصص حرفه ای مطرح شد.

 • جایگاه منابع انسانی در مکاتب مدیریت

کلاسیک ها:

1)توجه به کارایی، تهیه وظایفی تکراری وساده

2)آموزش افراد برای انجام وظایف ساده و تکراری

3)عدم توجه به عامل انسانی در بهره وری سازمان

نئو کلاسیک ها:

1) یک فرد خوشحال، یک فرد مولد وسازنده است.

2) تاکیید بر روابط انسانی وسازمان های غیر رسمی

3) عدم توجه به ابعاد سازمان وتعامل بین آنها

رویکرد سیستمی:

1) توجه به نگرش های ترکیبی وتعاملی

2) در مدیریت منابع انسانی هم باید به درون سازمان توجه کرد وهم به بیرون آن

نگرش اقتضایی ( Contigency  view )

در هر شرایط خاص اعمال شیوه ی مقتضی آن شرایط، کار ساز تر است.

قانون اگر (IF) ، آنگاه (Then)

 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود گزارش آزمایش بررسی مدارهای شامل سلف و خازن ( آزمایشگاه فیزیک 2 مهندسی)

دانلود گزارش آزمایش بررسی مدارهای شامل سلف و خازن ( آزمایشگاه فیزیک 2 مهندسی)

دانلود گزارش آزمایش بررسی مدارهای شامل سلف و خازن ( آزمایشگاه فیزیک 2 مهندسی)

 

دانلود گزارش آزمایش بررسی مدارهای شامل سلف و خازن

 

10صفحه 

  فرمت وورد word

 

 

هدف آزمایش:

بررسی مدارهای شامل سلف خازن،محاسبه ضریب خودالقا،بررسی اثر هسته بر شدت جریان،محاسبه ظرفیت خازن و تعیین فرکانس تشدید.

 

ﺗﺌﻮری خازن:

آشنايي با مدارهاي مرتبه دوم RLC

مدار RLC سري:

با توجه به اينکه در کارکرد يک مدار RLC سري ابتدا سلف تاثيرات عميقي در پاسخ مدار ايجاد مي کند و سپس خازن اثرات خود را در انتها ظاهر مي سازد، انتظار مي رود مداري شامل هر دوي اين عناصر مضاف بر مقاومت که عامل ميرايي است، رفتاري ارائه کند که در يک محدوده زماني شبيه رفتار يک مدار RL و در محدوده زماني ديگري رفتاري شبيه به مدار RC داشته باشد. اين رفتار در نمودارهايي که خواهيم ديد بنا به مقادير R، L و C مشهود است. در تمامي اين نمودارهاي که ولتاژ دو سر مقاومت خروجي مدار در نظر گرفته شده است، مشاهده مي شود که ابتداي مدار يک نمايي افزايشي يعني مبتدا به صفر و انتهاي آن يک نمايي منتهي به صفر است زيرا در ابتدا سلف شديدا اثر خود را اعمال و خازن تقريبا اتصال کوتاه است و بنا براين يک مدار RL (پايين گذر) داريم که شکل ولتاژ خروجي نمايي صعودي خواهد بود. پس از مدتي اثر سلفي نامحسوس و سلف مثل اتصال کوتاه عمل مي کند و خازن که تقريبا شارژ شده خواص خازني خود را شديدا ظاهر مي سازد و يک مدار RC (بالاگذر) خواهيم داشت که قاعدتا ولتاژ دو سر مقاومت بايد در آن نزولي باشد.


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود تحقیق درمورد کف پای صاف

دانلود تحقیق درمورد کف پای صاف

دانلود تحقیق درمورد کف پای صاف

دانلود تحقیق درمورد کف پای صاف

 

 

15صفحه 

  فرمت وورد word

 

 

کف پای صاف 

از جمله بیماریهای شایع پا، صافی کف پا می باشد. در این بیماری، قوس کف پا صاف می شود. به کاهش ارتفاع قوس طول داخلی،صافی کف پا می گویند. این اختلال معمولاً مشکل ساز نیست ولی گاهی اوقات می تواند برای پاها، مچ و زانو مشکل آفرین باشد. در حال حاضر وسایل ساده ای وجود دارد که کمک می کند این مشکلات کمتر ایجاد شوند .  پای ما دارای ساختمان بسیار پیچیده ای است.  هر دو پا از ۲۶ استخوان تشکیل یافته است که توسط ۳۳ مفصل و بیش از ۱۰۰ عضله، رباط و زردپی به هم متصل می شوند. نحوه قرارگیری صحیح این اجزاء منجر به ایجاد حالت قوس طبیعی در کف پا می شود.         

 در هنگام  راه رفتن این ساختمان قوسی شکل منجر به پخش نیروی وزن بدن شما در کل سطح پاها می شود. بعلاوه این قوس در نحوه راه رفتن نقش اساسی ایفا می کند. این قوس باید هم محکم باشد تا بتواند وزن بدن را تحمل کند و هم انعطاف پذیر باشد تا بتواند خود را با سطوح مختلف وفق دهد.

کف پای صاف گاهی به دلایل فوق است و قاعدتا” قابل درمان است ولی گاهی این وضعیت ثابت شده و با حرکات درمانی قابل درمان نیست . اگر از پشت به پای فرد در حال ایستاده نگاه کنیم فردی که کف پایش صاف است پاشنه پایش بصورت پیچ خورده دیده می شود .                  

 

اگر فرد با پای برهنه بر روی سطحی صاف مثل موزائیک راه برود  بعد از چند قدم راه رفتن با نگاه کردن به کف پا میتوان فهمید که فرد کف پای صاف دارد یا نه . به این شکل که اگر تمام سطح کف پا بازمین تماس داشته باشد تمامی آن خاکی می شود و این پا دچار کف پای صاف است و لی اگر قسمت قوس کف پا خاکی نشده باشد به این معنی است که کف پا صاف نیست .


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود مقاله استفاده از كودهاي آلي در مناطق پسته كاري كشور

دانلود مقاله استفاده از كودهاي آلي در مناطق پسته كاري كشور

دانلود مقاله استفاده از كودهاي آلي در مناطق پسته كاري كشور

دانلود مقاله استفاده از كودهاي آلي در مناطق پسته كاري كشور

 

 

 

8صفحه 

  فرمت وورد word

 

 

مديريت خاك و تغذيه در باغهاي پسته (3)

 

استفاده از كودهاي آلي در مناطق پسته كاري كشور (قسمت اول: اثرات استفاده و شيوه كاربرد)

 

مقدمه

در مناطق خشك و نيمه خشك كشور كه مناطق پسته كاري را نيز شامل مي شود از يك طرف به دليل بالا بودن درجه حرارت و كمبود رطوبت، سرعت تجزيه مواد آلي بالاست و اگر رطوبت هم كافي باشد تجزيه مواد آلي تشديد مي گردد و از طرف ديگر بازگشت مواد آلي يا بقاياي گياهي به خاك كم مي باشد (مخصوصا در مورد درختان ميوه كه پسته نيز يكي از آنهاست)، اين دلايل باعث مي شود خاكهاي مناطق خشك و نيمه خشك كشور ما ذاتا از نظر مواد آلي فقير باشند. بنابراين بايد موادآلي به صورت كود به خاك اين مناطق اضافه شود.

   كودهاي آلي عمدتا شامل كودهاي دامي و طيور، كمپوست، لجن فاضلاب و كودهاي سبز مي باشد كه از بين آنها كودهاي دامي و مرغي در مناطق پسته كاري مصرف بيشتري دارد.

   در مورد اثرات كودهاي آلي يا به طور كلي مواد آلي در خاك، اين تفكر كه اين گونه كودها فقط تامين كننده عناصر غذايي براي گياه هستند يك ساده انگاري بيش نيست چرا كه اين كودها علاوه بر تاثير بر خصوصيات حاصلخيزي خاك، خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي خاك را نيزتحت تاثير خود قرار مي دهند.

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت روانشناسی ورزش کودکان

پاورپوینت روانشناسی ورزش کودکان

پاورپوینت روانشناسی ورزش کودکان

پاورپوینت روانشناسی ورزش کودکان

39اسلاید 

تعريف و مفهوم دانش روان شناسي ورزشي:

اگر روان شناسي را علم مطالعه رفتارها و حالت هاي رواني انسان و ساير موجودات زنده بدانيم و بپذيريم كه ورزش يك رفتار است. و طبيعا داراي ابعاد روان شناختي مي باشد

بنابراين مي توانيم روان شناسي ورزشي را:

دانش مطالعه ، شناخت و توسعه رفتارها و حالتهاي رواني ورزشكاران و ساير افرادي قلمداد كنيم كه به نوعي در محيط ورزش درگير مي باشند.

 هدف روانشناسی ورزش چیست ؟

روان‌شناسی ورزش کمک می کند هر ورزشکار بتواند در بالاترین حد توانایی خود به رقابت بپردازد

کاربرد روانشناسی

žروان شناسان ورزشي با كاربرد اين دانش سعي دارند تا :اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت راهنماي تعميرات ماشينهاي ظرفشويي دوو

پاورپوینت راهنماي تعميرات ماشينهاي ظرفشويي دوو

پاورپوینت راهنماي تعميرات ماشينهاي ظرفشويي دوو

 

پاورپوینت راهنماي تعميرات ماشينهاي ظرفشويي دوو

 

 

44اسلایدهمراه باتصویر

 

آشنايي با تاريخچه ماشين ظرفشويي

در سال 1805 ميلادي فردي به نام جول هوكتون يك ماشين ظرفشويي چوبي اختراع كرد كه با دست كار مي كرد و به كمك چرخي كه آب را به رو و پشت ظروف مي پاشيد آنها را مي شست كه در واقع با چرخش آب فشاني توسط دنده هاي چوبي طراحي شده و به صورت چرخشي ظروف را با فشار آب گرم شستشو مي داد.

¢اين ماشين اولين اختراع به عنوان ماشين ظرفشويي بود كه البته كار با اين دستگاه بسيار مشكل بود .اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت زنبورداری به روش نوین

پاورپوینت زنبورداری به روش نوین

پاورپوینت زنبورداری به روش نوین

پاورپوینت زنبورداری به روش نوین

 

220اسلایدهمراه باتصویر

کندوی زنبورعسل ازسه زنبورتشکیل میشود:

ملکه

نر

کارگر

پاورپوینت تنگی هایپرتروفیک پیلور (HPS)

پاورپوینت تنگی هایپرتروفیک پیلور (HPS)

پاورپوینت تنگی هایپرتروفیک پیلور (HPS)

پاورپوینت تنگی هایپرتروفیک پیلور (HPS)

 

 

18اسلاید

 

تنگی هایپرتروفیک پیلور زمانی رخ می دهد که عضلات حلقوی اسفنکتر پیلور ضخیم شده و درنتیجه مجرای پیلور طویل و باریک می شود. این مسئله موجب انسداد مجرای خروجی معده، هیپرتروفی و افزایش حرکات دودی معده می شود. این مسئله معمولا در چند هفته اول زندگی بوجود آمده و موجب استفراغ جهنده، دهیدراتاسیون، آلکالوز متابولیک و نارسایی رشد می شود.

ابتلا در فرزندان اول خانواده بیشتر بوده و در جنس مذکر 5 مرتبه بیشتر از کودکان مونث دیده می شود. همچنین شیرخواران ترم بیش از شیرخواران زودرس به این مسئله دچار می شوند. توارث این اختلال از نوع چند ژنی است و احتمال وقوع آن در خواهران- برادران و فرزندان افراد مبتلا، بیشتر می باشد. بیشترین احتمال وقوع آن 20% در فرزند اول (مذکر) مادرانی است که خودشان به این عارضه مبتلا بوده اند.

 

پاتوفیزیولوژی

عضله ی حلقوی پیلور در نتیجه ی هیپرتروفی، ضخیم و بزرگ می شود. این مسئله منجر به باریک شدن شدید مجرای پیلور، حد فاصل بین معده و دوازدهه شده و در نتیجه مجرا بطور نسبی دچار انسداد می شود. به مرور زمان اندازه سوراخ کوچک شده و انسداد نسبی ممکن است که به انسداد کامل تبدیل شود.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مدیریت زمان time management

پاورپوینت مدیریت زمان time management

پاورپوینت مدیریت زمان time  management

 

پاورپوینت مدیریت زمان  time   management

 

18اسلاید

 

قبل از اینکه شروع به کاری کنید باید بدانید که همه این کار ها را برای رسیدن به چه چیزی انجام میدهید             هدف

 

اگر هدف مشخصی نداشته باشید و ندانید که به دنبال چه چیزی هستید هیچگاه نمیتوانید حتی یک قدم هم به سوی موفقیت بردارید چون راه را بلد نیستید.

اگر بخواهیم بصورت سازمانی بیان کنیم در یک سازمان هدف های ایده آلی که میتوانیم داشته باشیم این است که :

 

 باید تمام عملکرد های این سازمان در مسیر درست با روش صحیح در زمان خاص خود و با بازخورد فوق العاده برای سازمان انجام پذیرد.

برای این کار مدیر این سازمان باید درباره چگونگی زمان بندی کار ها و درواقع نحوه مدیریت زمان فردی خلاق و کار آمد باشد.

ما برای روبرو شدن با موقعیت هایی که در زندگی داریم باید از دو نوع اندیشه بهره بگیریم:

 

اندیشیدن سریع: نوعی از اندیشه است که در ان زمینه ی وظایف کوتاه مدت، مسئولیت ها، فعالیت ها، مسایل و‌موقعییت ها استفاده میکنیمبه سرعت در این موارد دست به کار میشویم. در اغلب موارد اندیشیدن سریع برای فعالیت های روزانه ما مناسب است.

 

فکر کردن کند:  این زمانی است که قدمی به عقب برمیدارید و با تامل بیشتر درباره جزئیات مساله فکر میکنید و بعد تصمیم میگیرید که چه میخواهید بکنید.نظر کانه من این است که ناتوانی در کند فکر کردن زمانی که اینکار ضرورت دارد علت بسیاری از اشتباهاتی است که در زندگی مرتکب می شوید.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آشنايي با بيماري آسم و راه هاي پيشگيري و كنترل اين بيماري

پاورپوینت آشنايي با بيماري آسم و راه هاي پيشگيري و كنترل اين بيماري

پاورپوینت آشنايي با بيماري آسم و راه هاي پيشگيري و كنترل اين بيماري

 

پاورپوینت آشنايي با بيماري آسم و راه هاي پيشگيري و كنترل اين بيماري

 

57اسلاید

 

تعریف

—آسم يك بيماري التهابی مزمن و غيرواگير ريه است.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت الگوریتمها و دارو درمانی احیا

پاورپوینت الگوریتمها و دارو درمانی احیا

پاورپوینت الگوریتمها و دارو درمانی احیا

 

پاورپوینت الگوریتمها و دارو درمانی احیا

 

23اسلاید

 

فيبريلاسيون بطني

در اين عارضه پتانسيل عمل بطور مداوم گردش مي كند و متوقف نمي شود.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت حرکات اصلاحی

پاورپوینت حرکات اصلاحی

پاورپوینت حرکات اصلاحی

 

پاورپوینت حرکات اصلاحی

 

124اسلایدهمراه باتصویر

 

ستون فقرات

   ستون فقرات از چهار قوس و26مهره تشکیل شده است

 

قوس گرد نی ( 7 مهره )

 

              قوس پشتی (12مهره)

 

                      قوس کمری(5 مهره)

 

                          قوس خاجی(5مهره متصل)

      اگر فرد از پهلو در مقابل خط شاقولی  قرار  گیرد  خط  شاقولی  بایستی به ترتیب ازقسمت خارجی قوزک پا ، قسمت خارجی کشگک زانو ، تاج خاصره، زائده جلویی  استخوان کتف و وسط لاله گوش عبور کند.

 

برخی از ناهنجاری های بدن:

   سر به جلو اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت امپراتوری یهود

پاورپوینت امپراتوری یهود

پاورپوینت امپراتوری یهود

 

پاورپوینت امپراتوری یهود

91اسلایدهمراه باتصاویر

 

ویژگی ها و

روحیات

مردم یهود:

متکبر و خود خواه

قاتل انبياء اولياء و مومنين

دروغگو،  حرام خوار و ربا خوار      (وَاکَلَهُمُ الرِّبا )

لعنت شده توسط خدا و انبياء و ملائکه

تحريف كننده

بی رحم

فساد در زمين

فَوَیلُ لِلَذِین یَکتُبونَ الکِتابَ بِأَیدِیهِم ثُّمَ یَقُولُونَ هذا مِن عِندِ الله

بقره 179

وای بر کسانی که کتاب را با دست خود می نویسند و سپس می گویند این از جانب خداوند است

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آشنايي با خانواده مقام معظم رهبري

پاورپوینت آشنايي با خانواده مقام معظم رهبري

پاورپوینت آشنايي با خانواده مقام معظم رهبري

 

پاورپوینت آشنايي با خانواده مقام معظم رهبري

 

25اسلاید همراه باتصویر

 

حضرت آيت الله العظمي آقاي سيد علي خامنه اي (مد ظله العالي) در سال 1318  شمسي ، در مشهد مقدس  در خانواده اي روحاني پا به عرصه وجود گذاشت.

پدر ايشان آيت الله آقا حاج سيد جواد از مجتهدين و علما محترم مشهد بود كه سالهاي طولاني صبحها در مسجد گوهرشاد و ظهرها و شب ها در مسجد بازار مشهد اقامه ي جماعت مي نمود و تبليغ دين مي كرد.

جد معظم له آيت الله سيد حسين خامنه اي از علماي آذربايجاني مقيم نجف بود. وي قبلا در محله ((خيابان تبريز)) اقامت داشت و سپس به نجف اشرف سفر كرده، در آنجا به درس و بحث اشتغال ورزيده بود، مردي پرهيزكار و اهل علم و تقوي و زهد كه عمري را با قناعت گذراند.

آيت الله سيد جواد

حسيني خامنه

پدرگرامي

آقا

برادران مقام معظم رهبري:

سيد محمد

سيد هادي

 

فرزندان آقا:


اینجا هم مشاهده کنید

دانلودفایل اکسل چک لیست کنترل طراحی تاسیسات مکانیکی

دانلودفایل اکسل چک لیست کنترل طراحی تاسیسات مکانیکی

دانلودفایل اکسل چک لیست کنترل طراحی تاسیسات مکانیکی

دانلودفایل اکسل  چک لیست کنترل طراحی تاسیسات مکانیکی

تأسیسات مکانیکی

  تاسیسات به عنوان قلب تپنده ساختمان از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار می باشد بطوری که کم توجهی به این بخش منجر به عدم آسایش ساکنین و در نتیجه باعث غیر قابل استفاده شدن فضاهای مفید ساختمان می شود،از این رو محاسبه و انتخاب سیستم  تاسیساتی مناسب تصميم بسيار حساسي است که توسط مهندسین طراح اخذ مي شود.در اين انتخاب علاوه بر دانش مهندس طراح،نظر کارفرما و يا ساکنين و امکانات و شرايط ساختمان نيز دخالت دارند.عوامل زيادی بايد مورد تجزيه تحليل و قضاوت قرار گيرند که اهم آنها،ايده های شخص يا سازمان سرمايه گذار و جنبه های اقتصادی طرح مي باشند.عمده ترين مسايلي که بايد مد نظر طراح سيستم تهويه مطبوع قرار گيرند به ترتيب:

1-امکانات مالي کارفرما

2-شرايط معماری ساختمان از نظر فضاهای موجود و موقعيت مکاني پروژه

3-شرايط اقليمي پروژه از قبيل دما،رطوبت،باد،تابش آفتاب و ...

4-ميزان بار حرارتي داخل ساختمان از قبيل ساکنين،چراغها و ساير مولدهای حرارت

5-ميزان قابليت ساختمان در ذخيره کردن حرارت اکتسابي

6-جنبه های فيزيکی فضا يا ساختمان از نظر تطبيق با سيستم تهويه مطبوع و تجهيزات آن

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود فایل اکسل لیست مجلات JCR2017همراه با دسته بندی Qو ایمپکت فاکتورIF

دانلود فایل اکسل لیست مجلات JCR2017همراه با دسته بندی Qو ایمپکت فاکتورIF

دانلود فایل اکسل لیست مجلات JCR2017همراه با دسته بندی Qو ایمپکت فاکتورIF

دانلود فایل اکسل لیست مجلات JCR2017همراه با دسته بندی Qو ایمپکت فاکتورIF

شامل:

18438ردیف


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود فایل اکسل لیست نشریات نامعتبر کمیته اعتبارسنجی مجلات معاونت پژوهشی دانشگاه

دانلود فایل اکسل لیست نشریات نامعتبر کمیته اعتبارسنجی مجلات معاونت پژوهشی دانشگاه

دانلود فایل اکسل لیست نشریات نامعتبر کمیته اعتبارسنجی مجلات معاونت پژوهشی دانشگاه

دانلود فایل اکسل لیست نشریات نامعتبر کمیته اعتبارسنجی مجلات معاونت پژوهشی دانشگاه

 

 

شامل:

 

536ردیف

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود فایل اکسل برنامه ریزی کار

دانلود فایل اکسل برنامه ریزی کار

دانلود فایل اکسل برنامه ریزی کار

دانلود فایل اکسل برنامه ریزی کار

 

نرم افزار اکسل و حسابداری:

 

نرم افزار اکسل برای پشتیبانی از توابع حسابداری مانند بودجه‌بندی، تهیه‌ی صورت‌های مالی و ایجاد ترازنامه طراحی شده است. صفحه‌ی گسترده آن قابلیت‌های زیادی برای انجام محاسبات پیچیده‌ی ریاضی و حسابداری دارد. همچنین افزونه‌های زیادی برای فعالیت‌هایی نظیر مدل‌سازی و پیش‌بینی مالی دارد و به طور یکپارچه با داده‌های خارجی ادغام می‌شود تا شما بتوانید اطلاعات بانکی و اطلاعات مالی خود را از طریق سایر نرم‌افزارهای حسابداری تکمیل کنید.

نرم افزار اکسل یک برنامه‌ی عالی در حسابداری و آموزش حسابداری مقدماتی است. بسیاری از وظایف را می‌توان با استفاده از نرم افزار اکسل انجام داد. محاسبات در اکسل با دقت و سرعت انجام می‌شوند و تنها چیزی که نیاز دارد وارد کردن اطلاعات صحیح می‌باشد. وقتی اطلاعات و فرمول‌ها را وارد کردید، می‌توانید آن‌ها را جابجا یا کپی کنید و نتایج مورد نیاز را به دست آورید. یکی از مزایای این نرم‌افزار این است که هم برای کارهای ساده و هم برای کارهای پیچیده کاربرد دارد و در هر دو حالت نتیجه را با سرعت و دقت ارائه می‌دهد. در واقع نرم افزار اکسل یکی از عمومی‌ترین و در عین حال از تخصصی‌ترین نرم‌افزارها می‌باشد.

 

یک حسابدار اگر بر اکسل تسلط داشته باشد، می‌تواند کارهای خود را به راحتی انجام دهد و سرعت کار و دقت بالایی نیز داشته باشد. مثلاً برای محاسبه‌ی استهلاک دارایی‌های ثابت با نرم افزار اکسل ظرف چند دقیقه می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. تقریباً تمام فعالیت‌های مرتبط با حسابداری مالی مانند تهیه‌ی سود و زیان، صورت حساب مالی، صورت وضعیت گردش مالی یا سایر جداول را می‌توان با کمک اکسل به صورت آسان و کارآمد انجام داد. بنابراین، برای متخصصان حسابداری تسلط بر نرم افزار اکسل بسیار مهم است. کسانی که تسلط کافی بر مایکروسافت اکسل ندارند، ممکن است در انجام وظایف خود با مشکلات مواجه شوند

 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلودفایل اکسل محاسبه بهره واقساط تسهیلات به دوروش اقساط مساوی ووفرمول جهانیPMT

دانلودفایل اکسل محاسبه بهره واقساط تسهیلات به دوروش اقساط مساوی ووفرمول جهانیPMT

دانلودفایل اکسل محاسبه بهره واقساط تسهیلات به دوروش اقساط مساوی ووفرمول جهانیPMT

دانلودفایل اکسل محاسبه بهره واقساط تسهیلات به دوروش اقساط مساوی ووفرمول جهانیPMT

نرم افزار اکسل و حسابداری:

 

نرم افزار اکسل برای پشتیبانی از توابع حسابداری مانند بودجه‌بندی، تهیه‌ی صورت‌های مالی و ایجاد ترازنامه طراحی شده است. صفحه‌ی گسترده آن قابلیت‌های زیادی برای انجام محاسبات پیچیده‌ی ریاضی و حسابداری دارد. همچنین افزونه‌های زیادی برای فعالیت‌هایی نظیر مدل‌سازی و پیش‌بینی مالی دارد و به طور یکپارچه با داده‌های خارجی ادغام می‌شود تا شما بتوانید اطلاعات بانکی و اطلاعات مالی خود را از طریق سایر نرم‌افزارهای حسابداری تکمیل کنید.

نرم افزار اکسل یک برنامه‌ی عالی در حسابداری و آموزش حسابداری مقدماتی است. بسیاری از وظایف را می‌توان با استفاده از نرم افزار اکسل انجام داد. محاسبات در اکسل با دقت و سرعت انجام می‌شوند و تنها چیزی که نیاز دارد وارد کردن اطلاعات صحیح می‌باشد. وقتی اطلاعات و فرمول‌ها را وارد کردید، می‌توانید آن‌ها را جابجا یا کپی کنید و نتایج مورد نیاز را به دست آورید. یکی از مزایای این نرم‌افزار این است که هم برای کارهای ساده و هم برای کارهای پیچیده کاربرد دارد و در هر دو حالت نتیجه را با سرعت و دقت ارائه می‌دهد. در واقع نرم افزار اکسل یکی از عمومی‌ترین و در عین حال از تخصصی‌ترین نرم‌افزارها می‌باشد.

 

یک حسابدار اگر بر اکسل تسلط داشته باشد، می‌تواند کارهای خود را به راحتی انجام دهد و سرعت کار و دقت بالایی نیز داشته باشد. مثلاً برای محاسبه‌ی استهلاک دارایی‌های ثابت با نرم افزار اکسل ظرف چند دقیقه می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. تقریباً تمام فعالیت‌های مرتبط با حسابداری مالی مانند تهیه‌ی سود و زیان، صورت حساب مالی، صورت وضعیت گردش مالی یا سایر جداول را می‌توان با کمک اکسل به صورت آسان و کارآمد انجام داد. بنابراین، برای متخصصان حسابداری تسلط بر نرم افزار اکسل بسیار مهم است. کسانی که تسلط کافی بر مایکروسافت اکسل ندارند، ممکن است در انجام وظایف خود با مشکلات مواجه شوند

 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود فایل اکسل خلاصه وضعیت تاییدیه های ارسالی

دانلود فایل اکسل خلاصه وضعیت تاییدیه های ارسالی

دانلود فایل اکسل خلاصه وضعیت تاییدیه های ارسالی

دانلود فایل اکسل خلاصه وضعیت تاییدیه های ارسالی

نرم افزار اکسل و حسابداری:

 

نرم افزار اکسل برای پشتیبانی از توابع حسابداری مانند بودجه‌بندی، تهیه‌ی صورت‌های مالی و ایجاد ترازنامه طراحی شده است. صفحه‌ی گسترده آن قابلیت‌های زیادی برای انجام محاسبات پیچیده‌ی ریاضی و حسابداری دارد. همچنین افزونه‌های زیادی برای فعالیت‌هایی نظیر مدل‌سازی و پیش‌بینی مالی دارد و به طور یکپارچه با داده‌های خارجی ادغام می‌شود تا شما بتوانید اطلاعات بانکی و اطلاعات مالی خود را از طریق سایر نرم‌افزارهای حسابداری تکمیل کنید.

نرم افزار اکسل یک برنامه‌ی عالی در حسابداری و آموزش حسابداری مقدماتی است. بسیاری از وظایف را می‌توان با استفاده از نرم افزار اکسل انجام داد. محاسبات در اکسل با دقت و سرعت انجام می‌شوند و تنها چیزی که نیاز دارد وارد کردن اطلاعات صحیح می‌باشد. وقتی اطلاعات و فرمول‌ها را وارد کردید، می‌توانید آن‌ها را جابجا یا کپی کنید و نتایج مورد نیاز را به دست آورید. یکی از مزایای این نرم‌افزار این است که هم برای کارهای ساده و هم برای کارهای پیچیده کاربرد دارد و در هر دو حالت نتیجه را با سرعت و دقت ارائه می‌دهد. در واقع نرم افزار اکسل یکی از عمومی‌ترین و در عین حال از تخصصی‌ترین نرم‌افزارها می‌باشد.

 

یک حسابدار اگر بر اکسل تسلط داشته باشد، می‌تواند کارهای خود را به راحتی انجام دهد و سرعت کار و دقت بالایی نیز داشته باشد. مثلاً برای محاسبه‌ی استهلاک دارایی‌های ثابت با نرم افزار اکسل ظرف چند دقیقه می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. تقریباً تمام فعالیت‌های مرتبط با حسابداری مالی مانند تهیه‌ی سود و زیان، صورت حساب مالی، صورت وضعیت گردش مالی یا سایر جداول را می‌توان با کمک اکسل به صورت آسان و کارآمد انجام داد. بنابراین، برای متخصصان حسابداری تسلط بر نرم افزار اکسل بسیار مهم است. کسانی که تسلط کافی بر مایکروسافت اکسل ندارند، ممکن است در انجام وظایف خود با مشکلات مواجه شوند

 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلودفایل اکسل جدول ريسك عدم كشف و تعيين حدود آزمونهاي محتوا

دانلودفایل اکسل جدول ريسك عدم كشف و تعيين حدود آزمونهاي محتوا

دانلودفایل اکسل جدول ريسك عدم كشف و تعيين حدود آزمونهاي محتوا

دانلودفایل اکسل جدول ريسك عدم كشف و تعيين حدود آزمونهاي محتوا 

نرم افزار اکسل و حسابداری:

 

نرم افزار اکسل برای پشتیبانی از توابع حسابداری مانند بودجه‌بندی، تهیه‌ی صورت‌های مالی و ایجاد ترازنامه طراحی شده است. صفحه‌ی گسترده آن قابلیت‌های زیادی برای انجام محاسبات پیچیده‌ی ریاضی و حسابداری دارد. همچنین افزونه‌های زیادی برای فعالیت‌هایی نظیر مدل‌سازی و پیش‌بینی مالی دارد و به طور یکپارچه با داده‌های خارجی ادغام می‌شود تا شما بتوانید اطلاعات بانکی و اطلاعات مالی خود را از طریق سایر نرم‌افزارهای حسابداری تکمیل کنید.

نرم افزار اکسل یک برنامه‌ی عالی در حسابداری و آموزش حسابداری مقدماتی است. بسیاری از وظایف را می‌توان با استفاده از نرم افزار اکسل انجام داد. محاسبات در اکسل با دقت و سرعت انجام می‌شوند و تنها چیزی که نیاز دارد وارد کردن اطلاعات صحیح می‌باشد. وقتی اطلاعات و فرمول‌ها را وارد کردید، می‌توانید آن‌ها را جابجا یا کپی کنید و نتایج مورد نیاز را به دست آورید. یکی از مزایای این نرم‌افزار این است که هم برای کارهای ساده و هم برای کارهای پیچیده کاربرد دارد و در هر دو حالت نتیجه را با سرعت و دقت ارائه می‌دهد. در واقع نرم افزار اکسل یکی از عمومی‌ترین و در عین حال از تخصصی‌ترین نرم‌افزارها می‌باشد.

 

یک حسابدار اگر بر اکسل تسلط داشته باشد، می‌تواند کارهای خود را به راحتی انجام دهد و سرعت کار و دقت بالایی نیز داشته باشد. مثلاً برای محاسبه‌ی استهلاک دارایی‌های ثابت با نرم افزار اکسل ظرف چند دقیقه می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. تقریباً تمام فعالیت‌های مرتبط با حسابداری مالی مانند تهیه‌ی سود و زیان، صورت حساب مالی، صورت وضعیت گردش مالی یا سایر جداول را می‌توان با کمک اکسل به صورت آسان و کارآمد انجام داد. بنابراین، برای متخصصان حسابداری تسلط بر نرم افزار اکسل بسیار مهم است. کسانی که تسلط کافی بر مایکروسافت اکسل ندارند، ممکن است در انجام وظایف خود با مشکلات مواجه شوند

 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود فایل اکسل پرونده دایمی موسسه

دانلود فایل اکسل پرونده دایمی موسسه

دانلود فایل اکسل پرونده دایمی موسسه

دانلود فایل اکسل پرونده دایمی موسسه

 

نرم افزار اکسل و حسابداری:

 

نرم افزار اکسل برای پشتیبانی از توابع حسابداری مانند بودجه‌بندی، تهیه‌ی صورت‌های مالی و ایجاد ترازنامه طراحی شده است. صفحه‌ی گسترده آن قابلیت‌های زیادی برای انجام محاسبات پیچیده‌ی ریاضی و حسابداری دارد. همچنین افزونه‌های زیادی برای فعالیت‌هایی نظیر مدل‌سازی و پیش‌بینی مالی دارد و به طور یکپارچه با داده‌های خارجی ادغام می‌شود تا شما بتوانید اطلاعات بانکی و اطلاعات مالی خود را از طریق سایر نرم‌افزارهای حسابداری تکمیل کنید.

نرم افزار اکسل یک برنامه‌ی عالی در حسابداری و آموزش حسابداری مقدماتی است. بسیاری از وظایف را می‌توان با استفاده از نرم افزار اکسل انجام داد. محاسبات در اکسل با دقت و سرعت انجام می‌شوند و تنها چیزی که نیاز دارد وارد کردن اطلاعات صحیح می‌باشد. وقتی اطلاعات و فرمول‌ها را وارد کردید، می‌توانید آن‌ها را جابجا یا کپی کنید و نتایج مورد نیاز را به دست آورید. یکی از مزایای این نرم‌افزار این است که هم برای کارهای ساده و هم برای کارهای پیچیده کاربرد دارد و در هر دو حالت نتیجه را با سرعت و دقت ارائه می‌دهد. در واقع نرم افزار اکسل یکی از عمومی‌ترین و در عین حال از تخصصی‌ترین نرم‌افزارها می‌باشد.

 

یک حسابدار اگر بر اکسل تسلط داشته باشد، می‌تواند کارهای خود را به راحتی انجام دهد و سرعت کار و دقت بالایی نیز داشته باشد. مثلاً برای محاسبه‌ی استهلاک دارایی‌های ثابت با نرم افزار اکسل ظرف چند دقیقه می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. تقریباً تمام فعالیت‌های مرتبط با حسابداری مالی مانند تهیه‌ی سود و زیان، صورت حساب مالی، صورت وضعیت گردش مالی یا سایر جداول را می‌توان با کمک اکسل به صورت آسان و کارآمد انجام داد. بنابراین، برای متخصصان حسابداری تسلط بر نرم افزار اکسل بسیار مهم است. کسانی که تسلط کافی بر مایکروسافت اکسل ندارند، ممکن است در انجام وظایف خود با مشکلات مواجه شوند

 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود فایل اکسل روش هاي تحليلي در مرحله برنامه ريزي و بررسي كلي در پايان حسابرسي

دانلود فایل اکسل روش هاي تحليلي در مرحله برنامه ريزي و بررسي كلي در پايان حسابرسي

دانلود فایل اکسل روش هاي تحليلي در مرحله برنامه ريزي و بررسي كلي در پايان حسابرسي

 

دانلود فایل اکسل روش هاي تحليلي در مرحله برنامه ريزي و بررسي كلي در پايان حسابرسي

173ردیف

نرم افزار اکسل و حسابداری:

 

نرم افزار اکسل برای پشتیبانی از توابع حسابداری مانند بودجه‌بندی، تهیه‌ی صورت‌های مالی و ایجاد ترازنامه طراحی شده است. صفحه‌ی گسترده آن قابلیت‌های زیادی برای انجام محاسبات پیچیده‌ی ریاضی و حسابداری دارد. همچنین افزونه‌های زیادی برای فعالیت‌هایی نظیر مدل‌سازی و پیش‌بینی مالی دارد و به طور یکپارچه با داده‌های خارجی ادغام می‌شود تا شما بتوانید اطلاعات بانکی و اطلاعات مالی خود را از طریق سایر نرم‌افزارهای حسابداری تکمیل کنید.

نرم افزار اکسل یک برنامه‌ی عالی در حسابداری و آموزش حسابداری مقدماتی است. بسیاری از وظایف را می‌توان با استفاده از نرم افزار اکسل انجام داد. محاسبات در اکسل با دقت و سرعت انجام می‌شوند و تنها چیزی که نیاز دارد وارد کردن اطلاعات صحیح می‌باشد. وقتی اطلاعات و فرمول‌ها را وارد کردید، می‌توانید آن‌ها را جابجا یا کپی کنید و نتایج مورد نیاز را به دست آورید. یکی از مزایای این نرم‌افزار این است که هم برای کارهای ساده و هم برای کارهای پیچیده کاربرد دارد و در هر دو حالت نتیجه را با سرعت و دقت ارائه می‌دهد. در واقع نرم افزار اکسل یکی از عمومی‌ترین و در عین حال از تخصصی‌ترین نرم‌افزارها می‌باشد.

 

یک حسابدار اگر بر اکسل تسلط داشته باشد، می‌تواند کارهای خود را به راحتی انجام دهد و سرعت کار و دقت بالایی نیز داشته باشد. مثلاً برای محاسبه‌ی استهلاک دارایی‌های ثابت با نرم افزار اکسل ظرف چند دقیقه می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. تقریباً تمام فعالیت‌های مرتبط با حسابداری مالی مانند تهیه‌ی سود و زیان، صورت حساب مالی، صورت وضعیت گردش مالی یا سایر جداول را می‌توان با کمک اکسل به صورت آسان و کارآمد انجام داد. بنابراین، برای متخصصان حسابداری تسلط بر نرم افزار اکسل بسیار مهم است. کسانی که تسلط کافی بر مایکروسافت اکسل ندارند، ممکن است در انجام وظایف خود با مشکلات مواجه شوند

 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود فایل اکسل محاسبه سطح اهمیت حسابرسی

دانلود فایل اکسل محاسبه سطح اهمیت حسابرسی

دانلود فایل اکسل محاسبه سطح اهمیت حسابرسی

دانلود فایل اکسل محاسبه سطح اهمیت حسابرسی

نرم افزار اکسل و حسابداری:

 

نرم افزار اکسل برای پشتیبانی از توابع حسابداری مانند بودجه‌بندی، تهیه‌ی صورت‌های مالی و ایجاد ترازنامه طراحی شده است. صفحه‌ی گسترده آن قابلیت‌های زیادی برای انجام محاسبات پیچیده‌ی ریاضی و حسابداری دارد. همچنین افزونه‌های زیادی برای فعالیت‌هایی نظیر مدل‌سازی و پیش‌بینی مالی دارد و به طور یکپارچه با داده‌های خارجی ادغام می‌شود تا شما بتوانید اطلاعات بانکی و اطلاعات مالی خود را از طریق سایر نرم‌افزارهای حسابداری تکمیل کنید.

نرم افزار اکسل یک برنامه‌ی عالی در حسابداری و آموزش حسابداری مقدماتی است. بسیاری از وظایف را می‌توان با استفاده از نرم افزار اکسل انجام داد. محاسبات در اکسل با دقت و سرعت انجام می‌شوند و تنها چیزی که نیاز دارد وارد کردن اطلاعات صحیح می‌باشد. وقتی اطلاعات و فرمول‌ها را وارد کردید، می‌توانید آن‌ها را جابجا یا کپی کنید و نتایج مورد نیاز را به دست آورید. یکی از مزایای این نرم‌افزار این است که هم برای کارهای ساده و هم برای کارهای پیچیده کاربرد دارد و در هر دو حالت نتیجه را با سرعت و دقت ارائه می‌دهد. در واقع نرم افزار اکسل یکی از عمومی‌ترین و در عین حال از تخصصی‌ترین نرم‌افزارها می‌باشد.

 

یک حسابدار اگر بر اکسل تسلط داشته باشد، می‌تواند کارهای خود را به راحتی انجام دهد و سرعت کار و دقت بالایی نیز داشته باشد. مثلاً برای محاسبه‌ی استهلاک دارایی‌های ثابت با نرم افزار اکسل ظرف چند دقیقه می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. تقریباً تمام فعالیت‌های مرتبط با حسابداری مالی مانند تهیه‌ی سود و زیان، صورت حساب مالی، صورت وضعیت گردش مالی یا سایر جداول را می‌توان با کمک اکسل به صورت آسان و کارآمد انجام داد. بنابراین، برای متخصصان حسابداری تسلط بر نرم افزار اکسل بسیار مهم است. کسانی که تسلط کافی بر مایکروسافت اکسل ندارند، ممکن است در انجام وظایف خود با مشکلات مواجه شوند

 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود فایل اکسل فیش حقوقی تعدادبالا

دانلود فایل اکسل فیش حقوقی تعدادبالا

دانلود فایل اکسل فیش حقوقی تعدادبالا

دانلود فایل اکسل فیض حقوقی تعدادبالا

 

363ردیف

نرم افزار اکسل و حسابداری:

 

نرم افزار اکسل برای پشتیبانی از توابع حسابداری مانند بودجه‌بندی، تهیه‌ی صورت‌های مالی و ایجاد ترازنامه طراحی شده است. صفحه‌ی گسترده آن قابلیت‌های زیادی برای انجام محاسبات پیچیده‌ی ریاضی و حسابداری دارد. همچنین افزونه‌های زیادی برای فعالیت‌هایی نظیر مدل‌سازی و پیش‌بینی مالی دارد و به طور یکپارچه با داده‌های خارجی ادغام می‌شود تا شما بتوانید اطلاعات بانکی و اطلاعات مالی خود را از طریق سایر نرم‌افزارهای حسابداری تکمیل کنید.

نرم افزار اکسل یک برنامه‌ی عالی در حسابداری و آموزش حسابداری مقدماتی است. بسیاری از وظایف را می‌توان با استفاده از نرم افزار اکسل انجام داد. محاسبات در اکسل با دقت و سرعت انجام می‌شوند و تنها چیزی که نیاز دارد وارد کردن اطلاعات صحیح می‌باشد. وقتی اطلاعات و فرمول‌ها را وارد کردید، می‌توانید آن‌ها را جابجا یا کپی کنید و نتایج مورد نیاز را به دست آورید. یکی از مزایای این نرم‌افزار این است که هم برای کارهای ساده و هم برای کارهای پیچیده کاربرد دارد و در هر دو حالت نتیجه را با سرعت و دقت ارائه می‌دهد. در واقع نرم افزار اکسل یکی از عمومی‌ترین و در عین حال از تخصصی‌ترین نرم‌افزارها می‌باشد.

 

یک حسابدار اگر بر اکسل تسلط داشته باشد، می‌تواند کارهای خود را به راحتی انجام دهد و سرعت کار و دقت بالایی نیز داشته باشد. مثلاً برای محاسبه‌ی استهلاک دارایی‌های ثابت با نرم افزار اکسل ظرف چند دقیقه می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. تقریباً تمام فعالیت‌های مرتبط با حسابداری مالی مانند تهیه‌ی سود و زیان، صورت حساب مالی، صورت وضعیت گردش مالی یا سایر جداول را می‌توان با کمک اکسل به صورت آسان و کارآمد انجام داد. بنابراین، برای متخصصان حسابداری تسلط بر نرم افزار اکسل بسیار مهم است. کسانی که تسلط کافی بر مایکروسافت اکسل ندارند، ممکن است در انجام وظایف خود با مشکلات مواجه شوند

 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود فایل اکسل نحوه کلی حسابرسی صورتهای مالی

دانلود فایل اکسل نحوه کلی حسابرسی صورتهای مالی

دانلود فایل اکسل نحوه کلی حسابرسی صورتهای مالی

دانلود فایل اکسل نحوه کلی حسابرسی صورتهای مالی

شامل527ردیف

 

نرم افزار اکسل و حسابداری :

 

نرم افزار اکسل برای پشتیبانی از توابع حسابداری مانند بودجه‌بندی، تهیه‌ی صورت‌های مالی و ایجاد ترازنامه طراحی شده است. صفحه‌ی گسترده آن قابلیت‌های زیادی برای انجام محاسبات پیچیده‌ی ریاضی و حسابداری دارد. همچنین افزونه‌های زیادی برای فعالیت‌هایی نظیر مدل‌سازی و پیش‌بینی مالی دارد و به طور یکپارچه با داده‌های خارجی ادغام می‌شود تا شما بتوانید اطلاعات بانکی و اطلاعات مالی خود را از طریق سایر نرم‌افزارهای حسابداری تکمیل کنید.

نرم افزار اکسل یک برنامه‌ی عالی در حسابداری و آموزش حسابداری مقدماتی است. بسیاری از وظایف را می‌توان با استفاده از نرم افزار اکسل انجام داد. محاسبات در اکسل با دقت و سرعت انجام می‌شوند و تنها چیزی که نیاز دارد وارد کردن اطلاعات صحیح می‌باشد. وقتی اطلاعات و فرمول‌ها را وارد کردید، می‌توانید آن‌ها را جابجا یا کپی کنید و نتایج مورد نیاز را به دست آورید. یکی از مزایای این نرم‌افزار این است که هم برای کارهای ساده و هم برای کارهای پیچیده کاربرد دارد و در هر دو حالت نتیجه را با سرعت و دقت ارائه می‌دهد. در واقع نرم افزار اکسل یکی از عمومی‌ترین و در عین حال از تخصصی‌ترین نرم‌افزارها می‌باشد.

 

یک حسابدار اگر بر اکسل تسلط داشته باشد، می‌تواند کارهای خود را به راحتی انجام دهد و سرعت کار و دقت بالایی نیز داشته باشد. مثلاً برای محاسبه‌ی استهلاک دارایی‌های ثابت با نرم افزار اکسل ظرف چند دقیقه می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. تقریباً تمام فعالیت‌های مرتبط با حسابداری مالی مانند تهیه‌ی سود و زیان، صورت حساب مالی، صورت وضعیت گردش مالی یا سایر جداول را می‌توان با کمک اکسل به صورت آسان و کارآمد انجام داد. بنابراین، برای متخصصان حسابداری تسلط بر نرم افزار اکسل بسیار مهم است. کسانی که تسلط کافی بر مایکروسافت اکسل ندارند، ممکن است در انجام وظایف خود با مشکلات مواجه شوند

 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود فایل اکسل اطلاعات سود و زيان هم مقياس به روش سريهاي زماني

دانلود فایل اکسل اطلاعات سود و زيان هم مقياس به روش سريهاي زماني

دانلود فایل اکسل اطلاعات سود و زيان هم مقياس به روش سريهاي زماني

دانلود فایل اکسل اطلاعات سود و زيان هم مقياس به روش سريهاي زماني

 

نرم افزار اکسل و حسابداری :

 

نرم افزار اکسل برای پشتیبانی از توابع حسابداری مانند بودجه‌بندی، تهیه‌ی صورت‌های مالی و ایجاد ترازنامه طراحی شده است. صفحه‌ی گسترده آن قابلیت‌های زیادی برای انجام محاسبات پیچیده‌ی ریاضی و حسابداری دارد. همچنین افزونه‌های زیادی برای فعالیت‌هایی نظیر مدل‌سازی و پیش‌بینی مالی دارد و به طور یکپارچه با داده‌های خارجی ادغام می‌شود تا شما بتوانید اطلاعات بانکی و اطلاعات مالی خود را از طریق سایر نرم‌افزارهای حسابداری تکمیل کنید.

نرم افزار اکسل یک برنامه‌ی عالی در حسابداری و آموزش حسابداری مقدماتی است. بسیاری از وظایف را می‌توان با استفاده از نرم افزار اکسل انجام داد. محاسبات در اکسل با دقت و سرعت انجام می‌شوند و تنها چیزی که نیاز دارد وارد کردن اطلاعات صحیح می‌باشد. وقتی اطلاعات و فرمول‌ها را وارد کردید، می‌توانید آن‌ها را جابجا یا کپی کنید و نتایج مورد نیاز را به دست آورید. یکی از مزایای این نرم‌افزار این است که هم برای کارهای ساده و هم برای کارهای پیچیده کاربرد دارد و در هر دو حالت نتیجه را با سرعت و دقت ارائه می‌دهد. در واقع نرم افزار اکسل یکی از عمومی‌ترین و در عین حال از تخصصی‌ترین نرم‌افزارها می‌باشد.

 

یک حسابدار اگر بر اکسل تسلط داشته باشد، می‌تواند کارهای خود را به راحتی انجام دهد و سرعت کار و دقت بالایی نیز داشته باشد. مثلاً برای محاسبه‌ی استهلاک دارایی‌های ثابت با نرم افزار اکسل ظرف چند دقیقه می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. تقریباً تمام فعالیت‌های مرتبط با حسابداری مالی مانند تهیه‌ی سود و زیان، صورت حساب مالی، صورت وضعیت گردش مالی یا سایر جداول را می‌توان با کمک اکسل به صورت آسان و کارآمد انجام داد. بنابراین، برای متخصصان حسابداری تسلط بر نرم افزار اکسل بسیار مهم است. کسانی که تسلط کافی بر مایکروسافت اکسل ندارند، ممکن است در انجام وظایف خود با مشکلات مواجه شوند

 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود فایل اکسل تهیه بودجه عملیاتی و مالی در اکسل

دانلود فایل اکسل تهیه بودجه عملیاتی و مالی در اکسل

دانلود فایل اکسل تهیه بودجه عملیاتی و مالی در اکسل

دانلود فایل اکسل تهیه بودجه عملیاتی و مالی در اکسل

شامل96ردیف

 

نرم افزار اکسل و حسابداری :

 

نرم افزار اکسل برای پشتیبانی از توابع حسابداری مانند بودجه‌بندی، تهیه‌ی صورت‌های مالی و ایجاد ترازنامه طراحی شده است. صفحه‌ی گسترده آن قابلیت‌های زیادی برای انجام محاسبات پیچیده‌ی ریاضی و حسابداری دارد. همچنین افزونه‌های زیادی برای فعالیت‌هایی نظیر مدل‌سازی و پیش‌بینی مالی دارد و به طور یکپارچه با داده‌های خارجی ادغام می‌شود تا شما بتوانید اطلاعات بانکی و اطلاعات مالی خود را از طریق سایر نرم‌افزارهای حسابداری تکمیل کنید.

نرم افزار اکسل یک برنامه‌ی عالی در حسابداری و آموزش حسابداری مقدماتی است. بسیاری از وظایف را می‌توان با استفاده از نرم افزار اکسل انجام داد. محاسبات در اکسل با دقت و سرعت انجام می‌شوند و تنها چیزی که نیاز دارد وارد کردن اطلاعات صحیح می‌باشد. وقتی اطلاعات و فرمول‌ها را وارد کردید، می‌توانید آن‌ها را جابجا یا کپی کنید و نتایج مورد نیاز را به دست آورید. یکی از مزایای این نرم‌افزار این است که هم برای کارهای ساده و هم برای کارهای پیچیده کاربرد دارد و در هر دو حالت نتیجه را با سرعت و دقت ارائه می‌دهد. در واقع نرم افزار اکسل یکی از عمومی‌ترین و در عین حال از تخصصی‌ترین نرم‌افزارها می‌باشد.

 

یک حسابدار اگر بر اکسل تسلط داشته باشد، می‌تواند کارهای خود را به راحتی انجام دهد و سرعت کار و دقت بالایی نیز داشته باشد. مثلاً برای محاسبه‌ی استهلاک دارایی‌های ثابت با نرم افزار اکسل ظرف چند دقیقه می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. تقریباً تمام فعالیت‌های مرتبط با حسابداری مالی مانند تهیه‌ی سود و زیان، صورت حساب مالی، صورت وضعیت گردش مالی یا سایر جداول را می‌توان با کمک اکسل به صورت آسان و کارآمد انجام داد. بنابراین، برای متخصصان حسابداری تسلط بر نرم افزار اکسل بسیار مهم است. کسانی که تسلط کافی بر مایکروسافت اکسل ندارند، ممکن است در انجام وظایف خود با مشکلات مواجه شوند

 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود فایل اکسل چک لیست ارزیابی اجزای کنترل داخلی براساس coso2013

دانلود فایل اکسل چک لیست ارزیابی اجزای کنترل داخلی براساس coso2013

دانلود فایل اکسل چک لیست ارزیابی اجزای کنترل داخلی براساس coso2013

دانلود فایل اکسل چک لیست ارزیابی اجزای کنترل داخلی براساس coso2013

شامل 1132ردیف

 

نرم افزار اکسل و حسابداری :

 

نرم افزار اکسل برای پشتیبانی از توابع حسابداری مانند بودجه‌بندی، تهیه‌ی صورت‌های مالی و ایجاد ترازنامه طراحی شده است. صفحه‌ی گسترده آن قابلیت‌های زیادی برای انجام محاسبات پیچیده‌ی ریاضی و حسابداری دارد. همچنین افزونه‌های زیادی برای فعالیت‌هایی نظیر مدل‌سازی و پیش‌بینی مالی دارد و به طور یکپارچه با داده‌های خارجی ادغام می‌شود تا شما بتوانید اطلاعات بانکی و اطلاعات مالی خود را از طریق سایر نرم‌افزارهای حسابداری تکمیل کنید.

نرم افزار اکسل یک برنامه‌ی عالی در حسابداری و آموزش حسابداری مقدماتی است. بسیاری از وظایف را می‌توان با استفاده از نرم افزار اکسل انجام داد. محاسبات در اکسل با دقت و سرعت انجام می‌شوند و تنها چیزی که نیاز دارد وارد کردن اطلاعات صحیح می‌باشد. وقتی اطلاعات و فرمول‌ها را وارد کردید، می‌توانید آن‌ها را جابجا یا کپی کنید و نتایج مورد نیاز را به دست آورید. یکی از مزایای این نرم‌افزار این است که هم برای کارهای ساده و هم برای کارهای پیچیده کاربرد دارد و در هر دو حالت نتیجه را با سرعت و دقت ارائه می‌دهد. در واقع نرم افزار اکسل یکی از عمومی‌ترین و در عین حال از تخصصی‌ترین نرم‌افزارها می‌باشد.

 

یک حسابدار اگر بر اکسل تسلط داشته باشد، می‌تواند کارهای خود را به راحتی انجام دهد و سرعت کار و دقت بالایی نیز داشته باشد. مثلاً برای محاسبه‌ی استهلاک دارایی‌های ثابت با نرم افزار اکسل ظرف چند دقیقه می‌توانید محاسبات خود را انجام دهید. تقریباً تمام فعالیت‌های مرتبط با حسابداری مالی مانند تهیه‌ی سود و زیان، صورت حساب مالی، صورت وضعیت گردش مالی یا سایر جداول را می‌توان با کمک اکسل به صورت آسان و کارآمد انجام داد. بنابراین، برای متخصصان حسابداری تسلط بر نرم افزار اکسل بسیار مهم است. کسانی که تسلط کافی بر مایکروسافت اکسل ندارند، ممکن است در انجام وظایف خود با مشکلات مواجه شوند

 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود پروژه كشت و پرورش گل لاله

دانلود پروژه كشت و پرورش گل لاله

دانلود پروژه كشت و پرورش گل لاله

دانلود پروژه كشت و پرورش گل لاله

 

 

13صفحه فرمت وورد word

 

فهرست مطالب

مقدمه. 3

تاريخچه. 4

ريخت شناسي جنس لاله. 5

پياز 5

برگ.. 6

گل. 6

پرچم. 7

تخمدان. 8

ميوه 8

ريشه ها 9

روش جمع آوري لاله ها 9

كاشت و پرورش لاله. 10

تكثير بوسيله بذر 12

 


 


اینجا هم مشاهده کنید

دانلود جزوه معنا شناسی اخلاق و علم اخلاق مبحث آیین زندگی(اخلاق کاربردی)

دانلود جزوه معنا شناسی اخلاق و علم اخلاق مبحث آیین زندگی(اخلاق کاربردی)

دانلود جزوه معنا شناسی اخلاق و علم اخلاق مبحث آیین زندگی(اخلاق کاربردی)

دانلود جزوه معنا شناسی اخلاق و علم اخلاق مبحث آیین زندگی(اخلاق کاربردی)

 

 

53صفحه فرمت ووردword

 

معنا شناسی اخلاق و علم اخلاق

واژه اخلاق جمع ( خلق) است که در لغت به معنای ( سرشت و سجیه ) آمده است ؛ اعم از سجایات نیکو و پسندیده ريال مانند راستگویی و پاکدامنی،  یا سجایای زشت و ناپسند ، مانند دروغ گویی و  آلوده دامنی. در عموم کتاب های لغووی ، این واژه با واژه ( خلق) هم ریشه شمرده شده است. خٌلق زیبا به معنای بهره مندی از سرشت و سجیه ای زیباو پسندیده و خَلق زیبا به معنای داشتن آفرینش و ظاهری زیبا واندامس موزون و هماهنگ است.

 

 دانشمندان اخلاق این واژه را در معانی پرشماری به کار بدره اند . رایج ترین معنای اصطلاحی (اخلاق) در میان اندیشمندان اسلامی عبارت است از : ( صفات و ویژگی های پایدار در نفس که موجب می شوند کارهایی متناسب با آن صفات ، به صور خوجوش و بدون نیاز به تفکر و تأمل ، از انسان صادر شود .)

 ابوعلی مسکویه ، در تعریف اخلاق می گوید : اخلاق حالتی نفسانی است که بدون نیاز به تفکر و تأمل ، آدمی را به سمت انجام کار حرکت می دهد.

 اگر این حالت نفسانی به گونه ای باشد که کار های زیبا و پسندیده از آن صادر شود ، آ را ( اخلاق خوب) ( اخلاق فضیلت ) نامند و اگر افعال زشت و ناپسند از آن صادر گردد، آن را اخلاق بد ( اخلاق رذیلت ) گویند.

 اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان ، برای «علم اخلاق» نیز تعاریف گوناگونی برشمرده اند. از میان این تعاریف به نظر می رسد جامع ترین تعریف این است که بگوییم علم اخلاق علمی است که با معرفی و شناسانده انواع خوبی ها و بدی ها ، راه های کسب خوبی ها و رفع و دفع بدی ها را به ما می آموزد. یعنی هم بٌعد شناختی و هم معرفتی دارد و هم بٌعد علم و رفتاری . علم اخلاق ، همانند فلسفه و علوم عقلی محض نیست که صرفاً بٌعد عقلانی و نظری انسان را تقویت کند ؛ بلکه هدف اصلی آن ، آموزش شیوه رفتار است.

 انواع پژوهش های اخلاقی


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت واکنش والدین به معلولیت( اصول آموزش وپرورش فراگیر)

پاورپوینت واکنش والدین به معلولیت( اصول آموزش وپرورش فراگیر)

پاورپوینت واکنش والدین به معلولیت( اصول آموزش وپرورش فراگیر)

  پاورپوینت واکنش والدین به معلولیت( اصول آموزش وپرورش فراگیر) 

 

 

 

20اسلاید

واکنش والدین به معلولیت:

 ا- ضربه روحی

         ناباوری

         انکار

واکنش در عمل خانواده:

1- احساس شرمندگی

2- احساس گناه

3- احساس بی ارزشی

4-  مکانیسم  جبران از طریق مراجعه مکرر و افراطی نزد پزشک و یا مشاور

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت طبقه بندی افراد بر مبنای هوشبهر (اصول آموزش وپرورش فراگیر)

پاورپوینت طبقه بندی افراد بر مبنای هوشبهر (اصول آموزش وپرورش فراگیر)

پاورپوینت طبقه بندی افراد بر مبنای هوشبهر (اصول آموزش وپرورش فراگیر)

 

پاورپوینت طبقه بندی افراد بر مبنای هوشبهر (اصول آموزش وپرورش فراگیر)

 

29اسلاید

تعریف هوش

    هوش تعاریف متعددی دارد که یکی از تعاریف کامل و جامع آن به شرح زیر است:

    هوش عبارت است از قدرت توانایی حل مسئله و کشف مجهولات با استفاده ازمعلومات و به منظور سازگاری بیشتر و بهتر با محیط.

    برای درک بهتر تفاوت های فردی در زمینه هوش از آزمون های هوشی استفاده می شود.

 

طبقه بندی افراد بر مبنای هوشبهر:

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت اصول آموزش وپرورش دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری ((اصول آموزش وپرورش فراگیر)

پاورپوینت اصول آموزش وپرورش دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری ((اصول آموزش وپرورش فراگیر)

پاورپوینت اصول آموزش وپرورش دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری ((اصول آموزش وپرورش فراگیر)

پاورپوینت اصول آموزش وپرورش دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری ((اصول آموزش وپرورش فراگیر) 

 

 

90اسلاید

 

اختلال طیف اوتیسم
 
Autism Spectrum Disorder
ASD

 

کلیات

    «اختلال طیف اوتیسم Autism Spectrum Disorder» در نسخه چهارم و همچنین در نسخه های تجدید نظر شده چهارمDSM به عنوان «اختلالات فراگیر رشدی PERVASIVE DEVELOPMENTAL DISORDERS» معرفی شده است. یعنی این اختلال در نسخه های قبلی DSM با علامت اختصاری PDD معرفی می شد و در نسخه پنجم DSM با علامت اختصاری ASD معرفی می شود.

 

      در این اختلال مهارت هاي اجتماعي، رشد زبان و خزانه رفتاري بصورت مناسبي گسترش نمي يابد. اين اختلال در دوران کودکي آشکار شده و مشکلات پايدار و ثابتي را بوجود مي آورد.

   اين اختلال ها معمولا درخلال سالهاي اول زندگي بروز مي کنند و اغلب با حدي از تاخير عقلي همراهند.

 

اُتيسم
AUTISM

    اختلال اتيسم از يکسو براساس تحول نابهنجار يا نارسائي تعامل اجتماعي و ارتباطي و از سوي ديگر برمبناي محدوديت قابل ملاحظه فعاليت ها و رغبت ها مشخص مي شود.

 اتيسم ازاصطلاح يوناني autos به معناي «خود» ريشه گرفته است. اولين بار کانر

(  leo kanner1943 )پس از بررسي 11کودک به توصيف درخودماندگي کودکان پرداخت و به همين دليل نام ديگر این اختلال «سندرم کانر» مي باشد. وي درسال 1956 با مطالعه 120 کودک تحقيقاتش را كامل كرد. اين اختلال وخيم ترين اختلال روانشناختي کودکان است که براساس سن  بروز نوع زودرس آن مشخص مي شود. برخي ازکودکان ازبدوتولد به وضوح نابهنجارند درحاليکه دربرخي ديگر نابهنجاري ها پس ازيکسالگي و حتي 2 سالگي آشکار مي شود. اما همواره آغازآن قبل از3 سالگي است.

 

 

.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت افراد با نیازهای ویژه گروه کم توان ذهنی(اصول آموزش وپرورش فراگیر)

پاورپوینت افراد با نیازهای ویژه گروه کم توان ذهنی(اصول آموزش وپرورش فراگیر)

پاورپوینت افراد با نیازهای ویژه گروه کم توان ذهنی(اصول آموزش وپرورش فراگیر)

پاورپوینت  افراد با نیازهای ویژه گروه کم توان ذهنی(اصول آموزش وپرورش فراگیر)

 

 

83اسلاید

 

تعریف کم توانی ذهنی

    کم توانی ذهنی و یا عقب ماندگی ذهنی به محدودیت های بنیادی در کارکرد فعلی اشاره دارد. این امر با کارکرد ذهنی که به طور معناداری پایین تر ازمیانگین است مشخص می شود و همزمان فرد محدودیت هایی در دو و یا چند حیطه از مهارت های سازشی نشان می دهد.

      کم توانی ذهنی باید قبل از سن 18 سالگی نمایان شده باشد.

  این حیطه ها عبارتند از:

1- ارتباط

یعنی توانایی درک و انتقال ا

  ادامه حیطه ها :

 

3- مهارت های اجتماعی

 

     تعامل اجتماعی با دیگران از جمله آغاز و پایان تعامل ها، واکنش مناسب به علامت های اجتماعی، تشخیص صحیح احساسات، ایجاد و استمرار روابط دوستانه

 

4- استفاده از تسهیلات اجتماعی

 

       استفاده مناسب از منابع اجتماعی نظیر مسافرت کردن، خرید از فروشگاه، بهره گیری از خدماتی نظیر پمپ بنزین و مترو و یا بیمارستان ها.

طلاعات توسط حرف زدن و یا نوشتن بوسیله نماد ها و رفتار های غیر نمادین مثل حالات چهره .

2- خودمراقبتی

 مهارت هایی نظیر توالت رفتن، خوردن، لباس پوشیدن، استحمام و رعایت بهداشت فردی


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت به دنبال محیطی بهتر برای زندگی فصل 3 علوم نهم

پاورپوینت به دنبال محیطی بهتر برای زندگی فصل 3 علوم نهم

پاورپوینت به دنبال محیطی بهتر برای زندگی فصل 3 علوم نهم

پاورپوینت به دنبال محیطی بهتر برای زندگی فصل نهم علوم نهم

 

 

24اسلاید

 

علوم نهم

 

فصل 3 : به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

 

نفت خام

نفتی که از چاه بیرون آورده شود، نفت خام نام دارد.

نفت خام مایع سیاه رنگ و بدبویی است که ممکن است مانند آب روان و یا مانند قیر غلیظ باشد.

 

 

تاثیرات اکتشاف نفت خام بر زندگی انسان:

تحول در صنعت حمل و نقل و ساخت خودروها و هواپیماها

آسان تر شدن مسافرت برای انسان

توسعه ی صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و کشاورزی

غلبه یا ریشه کن کردن برخی از بیماری ها و بالا رفتن سطح بهداشت همگانی

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آنالیز حرارتی افتراقی (DTA)

پاورپوینت آنالیز حرارتی افتراقی (DTA)

پاورپوینت آنالیز حرارتی افتراقی (DTA)

پاورپوینت آنالیز حرارتی افتراقی (DTA)

 

 

14اسلاید چنداسلاید به زبان انگلیسی میباشد

 

DTA, Basics

The material under study and an inert reference are made to undergo identical thermal cycles.

 

 

Any temperature difference between sample and reference is recorded.

In this technique the heat flow to the sample and reference

remain the same rather than the temperature.

 

System components

-نمونه شاهد هنگام گرمایش، تغییر فیزیکی و شیمیایی که سبب جذب یا رها شدن ناگهانی حرارت شود، ندارد و از نظر حرارتی خنثاست (معمولا α-Al2O3).

 

-جانمونه ای

(بسته به نوع نمونه مجهول، گستره دمایی و محیط آزمایش))     

 

-نگهدارنده ی جا نمونه ای      از جنس آلومینا

 

-کوره

 

 

-ترموکوپل ها

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تمپر کردن مارتنزیت های آهنی

پاورپوینت تمپر کردن مارتنزیت های آهنی

پاورپوینت تمپر کردن مارتنزیت های آهنی

 

پاورپوینت تمپر کردن مارتنزیت های آهنی

 

15اسلاید

 

فهرست:

تفکیک اتم های کربن

مرحله اول تمپر

مرحله دوم تمپر

مرحله سوم تمپر

 

مورفولوژی و ساختار سمنتیت

 

بازیابی، تبلور مجدد و رشد دانه

 اثر ناخالصی ها و کار سرد

مرحله چهارم تمپر


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آشنايي با فرايند سل ژل

پاورپوینت آشنايي با فرايند سل ژل

پاورپوینت آشنايي با فرايند سل ژل

 

پاورپوینت آشنايي با فرايند سل ژل

 

59اسلایدهمراه باتصویر

 

روشهاي متداول سنتز شيميايي:


هم رسوبي (Co-precepitation)

آسيا كاري مكانيكي با انرژي بالا (HEMM)


سل ژل (
Sol Gel)

تاريخچه روش سل- ژل   اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آشنایی با خانواده ی حضرت امام خمینی

پاورپوینت آشنایی با خانواده ی حضرت امام خمینی

پاورپوینت آشنایی با خانواده ی حضرت امام خمینی

پاورپوینت آشنایی با خانواده ی حضرت امام خمینی 

 

 

67اسلایدهمراه باتصاویر

 

ازدواج امام خميني (ره)

با خانم خديجه ثقفي

در سال 1308

 

فرزندان:

فريده     

صديقه           

  زهرا

لطیفه فوت در کودکی

شهيد

آقا مصطفي خميني

امام (ره) از ازدواج با خانم ثقفی 3دختر و 2 پسر به یادگار گذاشتند .

 

1- مرحوم آیت الله مصطفی خمینی : با  معصومه حائری دختر آشیخ مرتضی حائری و نوه آیت الله عبدالکریم حائری(موسس حوزه علمیه قم)ازدواج کردند .

فرزندان  آقا مصطفی : سيده مريم (پزشك ساكن سوئيس) و سيد حسين /

مهدی، محمد و علی فرزندان سید حسین مي باشند.

 

2-خانم صدیقه مصطفوی :دختر ارشد امام خمینی همسر مرحوم آیت الله شهاب الدین اشراقی

فرزندان خانم صدیقه مصطفوی و آیت الله شهاب الدین اشراقی :

زهرا = همسر محمدرضا خاتمي

نفیسه = همسر فرزند آیت الله محمدصادق روحانی(طلاق گرفته)

نعیمه= همسر سید محمدحسن طاهری (فرزند آيت الله طاهري امام جمعه سابق اصفهان) 

مرتضي= با نوه ي دختري محقق داماد ازدواج كرده است.

عاطفه = بايك پاكستاني ازدواج كرده ومقيم لندن است.

محمد تقی

علي 

 

3- خانم دکتر فریده  مصطفوی (همسر حاج محمد حسن اعرابی ): فرزند= فرشته اعرابی

4- خانم دکتر زهرا مصطفوی (همسر محمود بروجردی) :فرزندان : مسيح و ليلي

5- مرحوم سيداحمد (همسرفاطمه سلطانی طباطبایی) : فرزندان سيد حسن ، سيد ياسر و سيد علي ، سيده زهرا

وسيده صديقه

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت برنامه ریزی منابع انسانی رشته مدیریت اجرایی

پاورپوینت برنامه ریزی منابع انسانی رشته مدیریت اجرایی

پاورپوینت برنامه ریزی منابع انسانی رشته مدیریت اجرایی

 

پاورپوینت برنامه ریزی منابع انسانی رشته مدیریت اجرایی

 

44اسلاید

 

برنامه ریزی

فرآيند انتقال از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب با توجه به منابع و محدوديتها در زمان مشخص را برنامه‌ريزي مي‌گويند.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کتاب هیدروژئوفیزیک با استفاده از روش قطبش القایی و مقاومت ویژه الکتریکی IP & Rs

پاورپوینت کتاب هیدروژئوفیزیک با استفاده از روش قطبش القایی و مقاومت ویژه الکتریکی IP & Rs

پاورپوینت کتاب هیدروژئوفیزیک با استفاده از روش قطبش القایی و مقاومت ویژه الکتریکی IP & Rs

پاورپوینت دوره کاربردی مطالعات هیدروژئوفیزیک با استفاده از روش قطبش القایی و مقاومت ویژه الکتریکی IP & Rs مؤلفان:

 محمود قوامی‌لاهیجی، تیمور اسلام‌کیش،فرزاد شیرزادی‌تبار، محمد طالبی، محسن کرجی،امان‌الله دهقانی

 

 

 

87اسلاید

 

مقدمه

اهمیت منابع آب در کشور ایران بر هیچ کارشناس منابع آب زیرزمینی در کشور پوشیده نیست. ايران سرزميني كوهستاني است كه دو رشته كوه البرز و زاگرس همانند ديواره اي مانع رسيدن ابرهاي باران زا از شمال و غرب كشور به بخش هاي مركزي مي‌شوند و به همين دليل نيز بخش اعظم كشور را مناطق خشك و نيمه خشك تشكيل مي‌دهد. كمبود منابع آبي همواره به عنوان يك عامل محدود كننده فعاليت ها در كشور مطرح بوده است. اما چه شد که وضعیت منابع آبی کشور به امروز رسیده که شاهد فرونشست در برخی از دشت های کشور هستیم.

واقعیتی که وجود دارد به دلیل عدم تخمین های درست از منابع آب زیرزمینی مقادیر این منابع به مراتب بیشتر از آنچه داشتیم در تمامی نقشه های گذشته برآورد شده است و تمامی نقشه هایی که در مورد حجم منابع آب زیرزمینی قابل برداشت در گذشته طراحی شده اند به دلیل عدم استفاده از روش های علمی و بیشتر نیز سهل انگاری شرکت های ارائه کننده خدمات خصوصا در بخش ژئوفیزیک و تهیه نقشه های هیدروژئوفیزیکی غیر واقعی منجر به برداشت بی رویه از منابعی شده که از اول نیز ما این منابع را در این اندازه در اختیار نداشتیم. متاسفانه به دلیل استفاده کردن از روش های غیر علمی برای سود آوری بیشتر در شرکت ها منجر شده حجم ضخامت لایه های آبدار حتی تا 3 برابر بیشتر از مقدار واقعی در برخی گزارش ها تخمین زده شود و نتیجه آن ارائه نقشه های غیر علمی از واقعیات موجود برای تصمیم گیری های کلان برای آینده کشور شده است.

 

 

روش های کاوش الکتریکی:

این روش در مقایسه با دیگر روش ها بسیار متنوع تر است. این روش ژئوفیزیکی بر پایه آشکار سازی آثار سطحی استوار است که در اثر عبور جریان الکتریکی از درون زمین ایجاد می شوند. با استفاده از این روش ها می توان اختلاف پتانسیل- جریان- میدان الکتریکی و الکترومغناطیسی را اندازه گیری کرد که به طور طبیعی یا مصنوعی در زمین ایجاد می شوند. تغییرات رسانندگی یا هدایت الکتریکی سنگ ها و کانی ها از جمله ویژگی است که استفاده از این روش را امکان پذیر می نماید. برای استفاده از جریان های الکتریکی در بررسی شرایط زیر سطحی در منطقه روش های زیادی وجود دارد. این روش ها اغلب بر حسب چشمه تولید جریان الکتریکی به دو گروه طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند.

در اینجا ما دو مورد را بررسی می نماییم.

الف) مقاومت ویژه الکتریکی Rs

ب) قطبش القایی IP

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کتاب ژئومرفولوژی ایران جمشید جداری عیوضی

پاورپوینت کتاب ژئومرفولوژی ایران جمشید جداری عیوضی

پاورپوینت کتاب ژئومرفولوژی ایران جمشید جداری عیوضی

پاورپوینت کتاب ژئومرفولوژی ایران جمشید جداری عیوضی

 

 

170اسلایدهمراه باتصاویر

 

هدف اصلی درس ژئومورفولوژی ایران معرفی اشکال عمده ناهمواری در سرزمین ایران و چگونگی تحول آن وروندهای شکل زایی درونی و برونی زمین است.

فصل اول    کلیات ژئومورفولوژی ایران

هدفهای مرحله ای وآموزشی

دانشجویان محترم در این فصل ضمن آشنایی با پایگاه زمین ساختی و جغرافیایی ایران بستر های اولیه مورفوتکتونیکی ایران را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

 فصل دوم مبانی زمین ساخت و تاریخ تکامل تکتونیکی  ایران

 

 

هدفهای مرحله ای و آموزشی

 

در این بخش دانشجویان محترم ساختمان زمین ایران وتحولات آنرا در تکوین مورفوتکتونیک ایران برسی کرده و ضمن ارزیابی مدارک و نظریات زمین شناسی ایران با آثار  و عناصر مورفوتکتونیک ایران آشنا می شوند.

 

 فصل سوم ماهیت و کیفیت تحولات اقلیمی کواترنر و شواهد مورفولوژی آن

اهداف مرحله ای و آموزشی

دانشجویان محترم در این بخش ضمن آشنایی با تحولات اقلیمی و شواهد مورفیک آن در ایران با نظرات اساسی در این مورد آشنا شده و به برسی یخچال،دریاچه ،کویر ها و.. در سطوح مورفیک ایران می پردازد

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت درس ويژگيهاي مواد منفجره

پاورپوینت درس ويژگيهاي مواد منفجره

پاورپوینت درس ويژگيهاي مواد منفجره

پاورپوینت ويژگيهاي مواد منفجره

 

 

17اسلاید

 

قدرت ماده منفجره

عوامل موثر بر قدرت ماده منفجره:

ميزان حرارتاینجا هم مشاهده کنید

پاوپوینت پرولاپس اعضای لگنی

پاوپوینت پرولاپس اعضای لگنی

پاوپوینت پرولاپس اعضای لگنی

پاوپوینت پرولاپس اعضای لگنی

 

26اسلاید

پاوپوینت پرولاپس اعضای لگنی
pelvic organ prolaps

 

عضلات کف لگن:

1- دیافراگم لگنی
کوکسیژئوس
اوبتوراتور
لویتورآنی (ایلئوکوکسیژئوس، پوبوکوکسیژئوس، پوبورکتالیس) (مهم ترین عضله عملکردی)
2- دیافراگم ادراری تناسلی
ایسکیوکاورنوس
بولبوکاورنوس
ترانس واژینالیس

رباط های لگن:
شامل
رباط های گرد انفاندیبو لوپلویک کاردینال یوتروساکرال به تنهایی قدرت حمایتی اندکی دارند اما بعنوان لنگره هایی برای نگهداری رحم و واژن در محل خود عمل میکنند.
بافت همبند:
عمدتا متشکل از الاستین و الیاف کلاژن در يک ماده زمینه ای از جنس پلی ساکارید است.
مطالعات نشان می دهد که اختلالات بافت همبند عامل مهمی در کمک به ایجاد پرولاپس هستند.

 

تعریف پرولاپس
برآمدگی یا بیرون زدگی ارگان های لگنی و اجزای واژینال همراه با آن، به داخل مجرای واژن.
  
علت
ضعف بافت های حمایت کننده
اختلالات عصبی عضلانی
یا هردو

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت زمین شناسی ساختاری Structural Geology

پاورپوینت زمین شناسی ساختاری Structural Geology

پاورپوینت زمین شناسی ساختاری Structural Geology

پاورپوینت زمین شناسی ساختاری Structural Geology

 

 

101اسلایدهمرا باتصاویر

 

فهرست مطالب:
لایه بندی
ساخت های داخلی
امتداد و شیب (صفحه)
استرونت و تصاویر کروی
تصاویر صفحه و خط 
لایه امتداد و شیب ظاهری
مشخصات لایه
لغزش (slip) کلی، شیبی و امتدادی
وضعیت نسبی گسله و طبقات در حالت های مختلف
پدیده های روراندگی
بالا راندگی و پایین افتادگی
تورق سطح محوری (شیستوزیته)
تعیین دامنه های عادی از برگشته با استفاده از فولیاسیون
دگرشیبی و ناپیوستگی ها
تکامل گنبدهای نمکی
ژئوسنکلینها 
مراحل ژئوسنکلین
تکتونیک صفحه ای
دلایل تاٌئید نظریه تکتونیک صفحه ای
علت حرکت صفحات لیتوسفر


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تهویه حریق درعملیات آتش نشانی

پاورپوینت تهویه حریق درعملیات آتش نشانی

پاورپوینت تهویه حریق درعملیات آتش نشانی

پاورپوینت تهویه درحریق

 

 

111اسلاید

 

فهرست:

-مکانیسم دود و اثرات آناینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت اصول رادیوگرافی صنعتی RT Radiography Test

پاورپوینت اصول رادیوگرافی صنعتی RT Radiography Test

پاورپوینت اصول رادیوگرافی صنعتی RT Radiography Test

پاورپوینت  اصول رادیوگرافی  صنعتی RT Radiography Test

61اسلایدهمراه باتصاویر

 

RT

Radiograp

تعريف RT :

بازرسي راديوگرافي روشي از آزمايشات غير مخرب مي باشد که توسط تشعشعات رادیواکتیو يا پرتو ايکس ساختار داخلي قطعات مورد آزمايش را نمایان می سازد .

 

در اين روش اشعه از يک سمت وارد قطعه مي شود و ازسمت ديگر از آن خارج مي شود و اين انرژي روي وسيله اي ( مثل فيلم)  ثبت می شود .

 

اصول

اساس بازرسی رادیوگرافی :

.1 نفوذ اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آتشباری

پاورپوینت آتشباری

پاورپوینت آتشباری

 

پاورپوینت آتشباری

 

105اسلاید

 

ضرورت استفاده از مواد منفجره

در بخش عمده ای از فعالیت های توسعه هر کشور شامل سدسازی ، راه سازی ، حفرتونل ، استخراج معادن و ایجاد ایجاد فضاهای زیرزمینی و ... از مواد منفجره استفاده می شود. در قسمتی از این فعالیت ها سنگ باید شکسته شود ، برای شکستن سنگ احتیاج به نیرویی است که بر مقاومت سنگ غلبه کرد . این نیرو را می توان از منابع زیر تامین کرد :اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت تکنولوژی بتن

پاورپوینت تکنولوژی بتن

پاورپوینت تکنولوژی بتن

پاورپوینت تکنولوژی بتن

 

 

73اسلاید همراه با تصویر

 

فهرست:

مقدمه و مبانی

اجزای تشکیل دهنده بتن

بتن و خواص آن

مواد مضاف در بتن

روش های مراقبت از بتن

نکات تکمیلی

طرح اختلاط

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کتاب آتشفشان شناسی تالیف: دکتر علی درویش زاده رشته : زمین شناسی

پاورپوینت کتاب آتشفشان شناسی تالیف: دکتر علی درویش زاده رشته : زمین شناسی

پاورپوینت کتاب آتشفشان شناسی تالیف: دکتر علی درویش زاده رشته : زمین شناسی

پاورپوینت کتاب آتشفشان شناسی  تالیف: دکتر علی  درویش زاده رشته : زمین شناسی

 

223اسلایدهمراه باتصویر

 

دانشجویان در پایان درس به هدفهای نهایی زیر دست خواهند یافت

    1- شناسایی کلی آتشفشان و آشنایی با نمونه های بارز و مهم  جهانی

    2-فراگیری منشا مواد آتشفشانی، رده بندی وویژگیهای شیمیایی آن

    3-آموختن رده بندی فعالیتهای آتشفشانی و ویژگیهای هریک

    4-آشنایی با حالات مختلف مواد آتشفشانی و اثرات آنها بر روی زمین

    5-آشنایی با چگونگی پراکندگی آتشفشانها در کره زمین و فراگیری

     فرایندهای تشکیل آنها بر اساس تئوری تکتونیک صفحه ای

دانشجویان در پایان درس به هدفهای نهایی زیر دست خواهند یافت

    6- آشنایی با پدیده های ویرانگر آتشفشانی و مراقبت از خطرات آن

        وهمچنین فراگیری نکات مثبت و منفی آنها.

    7- فراگیری رابطه بین شیمی گدازه ها و پراکندگی آتشفشانها وهمچنین

        ارتباط آنها با فرایند تکتونیک صفحه ای.

    8- شناسایی گسترش آتشفشانهای ایران و ویژگیهای آنها و همچنین

         مهمترین چشمه های آب معدنی.

 

فهرست:

فصل 1-  آتشفشان شناسی

فصل 2-  منشا مواد آتشفشانی

فصل 3-  رده بندی فعالیتهای آتشفشانی

فصل 4-  حالتهای مختلف مواد آتشفشانی

فصل 5-  علل و پراکندگی آتشفشانهای عصر حاضر

فصل 6-  سوانح آتشفشانی و مراقبت ازآتشفشانهای عصر حاضر

فصل 7-  آتشفشانی و تکتونیک

فصل 8-  فعالیتهای آتشفشانی در ایران

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت رسوبات داخل غارها و کارست Speleothems

پاورپوینت رسوبات داخل غارها و کارست Speleothems

پاورپوینت رسوبات داخل غارها و کارست Speleothems

پاورپوینت رسوبات داخل غارها و کارست Speleothems

 

 

 

53اسلایدهمراه باتصویر

 

Soda Straws

Soda strawها نشان دهنده اولين مرحله رشد stalactiteها هستند. اين اشکال، توخالي و بلند بوده و معمولا از لوله نيمه شفاف کلسيتي با قطری برابر با قطرات آبي که در طول آنها حرکت مي کند، تشکيل شده اند.اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت سم شناسی فلزات سنگین Heavy Metal Toxicity

پاورپوینت سم شناسی فلزات سنگین Heavy Metal Toxicity

پاورپوینت سم شناسی فلزات سنگین Heavy Metal Toxicity

پاورپوینت سم شناسی فلزات Heavy Metal Toxicity

24اسلاید

 

تعریف

فازات اصلی فقط طلا، نقره، مس، آهن، سرب و قلع بوده انداینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کتاب کانیها وسنگهای صنعتی دکتر بهزاد حاج علیلو

پاورپوینت کتاب کانیها وسنگهای صنعتی دکتر بهزاد حاج علیلو

پاورپوینت کتاب کانیها وسنگهای صنعتی دکتر بهزاد حاج علیلو

پاورپوینت کتاب کانیها وسنگهای صنعتی دکتر بهزاد حاج علیلو

 

207اسلاید

فهرست:

•فصل اول : مقدمهاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت قیر وکاربردهای آن

پاورپوینت قیر وکاربردهای آن

پاورپوینت قیر وکاربردهای آن

 

 

پاورپوینت قیر وکاربردهای آن

18اسلاید

 

قیر ماده‌ای است سیاه رنگ و خمیری شکل که در عایقکاری رطوبت و ساخت آسفالت کاربرد دارد. قیر انواع گوناگونی دارد که هر یک از انواع آن، دارای کاربرد خاصی است. قیر از مشتقات نفت است و اغلب در پالایشگاه نفت تولید می‌شود. اين ماده از نظر شيميايي داراي تركيبي بسيار پيچيده است. در برخي از كشورها، واژة آسفالت(Asphalt) معادل با واژه قير (Bitumen) به كار برده مي­شود،

اما در ايران، آسفالت بيشتر به معني مخلوطي از قير و ماسه كه در راهسازي كاربرد دارد، مورد استفاده قرار مي گيرد

 

تعاریف

1- قیر جسمی هیدروکربنی است به رنگ سیاه تا قهوه‌ای تیره که در سولفید کربن و تتراکلرید کربن کاملاً حل می‌شود. قیر در دمای محیط، جامد است. اما با افزایش دما، به حالت خمیری درمی‌آید و پس از آن مایع می‌شود. کاربرد مهم قیر به علت وجود دو خاصیت مهم این ماده است؛ غیرقابل نفوذ بودن در برابر آب و چسپنده بودن.

 

 

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت طرز کار کوره زیمنس مارتین

پاورپوینت طرز کار کوره زیمنس مارتین

پاورپوینت طرز کار کوره زیمنس مارتین

پاورپوینت طرز کار کوره زیمنس مارتین

 

 

18اسلاید

 

تاریخچه

طرح اصلی این کورها توسط دانشمندانی از قبیل امیل و پی یر مارتین فرانسوی در سالهای 1840تا 1865 اراعه شد .
این دانشمندان وقتی با فرضیه زیمنس در سال 1856 مبنی بر استفاده از گرمای گازهای خروجی برای گرم کردن سوخت و هوا اشنا شدند  توانستند در کارهای خود به موفقیتهایی چشم گیری دست یابند . که از ان به بعد این کورها به نام کوره زیمنس مارتین شهرت یافت .

 

 

طرز کار کوره زیمنس مارتین

 

 

 

حرارت لازم برای ذوب شارژ در کوره زیمنس مارتین توسط گاز ویا سوختهای جامد نظیر ذغال سنگ ویا مایع تامین میشود . سوخت در دو محفظه احتراق که در دوطرف کوره زیمنس مارتین قرار دارند محترق شده و از طریق مشعل هایی به کوره زیمنس مارتین وارد می گردد . دو مشعل قرار گرفته در دو طرف کوره زیمنس مارتین با یکدیگر عمل نکرده بلکه یکی برای حدود 15 تا 20دقیقه کار کرده وسپس با متوقف شدن ان دیگری برای همین مدت کار می نماید واین عمل  به تناوب تکرار می گردد .

.

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت ماشینکاری با امواج التراسونیک(Ultrasonic machining ( u.s.m

پاورپوینت ماشینکاری با امواج التراسونیک(Ultrasonic machining ( u.s.m

پاورپوینت ماشینکاری با امواج التراسونیک(Ultrasonic machining ( u.s.m

پاورپوینت ماشینکاری با امواج التراسونیک(Ultrasonic machining  ( u.s.m 

 

 

32اسلایدهمراه باتصویر

 

تاریخچه

موج التراسونیک بطور طبیعی بخشی از صدای خفاشها را تشکیل می دهد  ( از 12 تا 70  کیلوهرتز ) . حدود یکصد و سی سال پیش شخصی بنام  Rodolphkoling  کاشف حد بالای شنوایی انسان توانست ارتعاشات التراسونیک را تولید نماید.

 

تکنولوژی التراسونیک در طی جنگ جهانی اول برای مواجهه با زیر دریایی هایی که نیرو دریایی فرانسه را تهدید می کرد توسط پروفسور P.Langevin   پیشرفت زیادی نمود.

در طی جنگ در سال های 1914 تا 1918 برای یافتن زیر دریایی ها استفاده می شد.

 

خواص و اثرات کشف شده در سال 1927:

-Agglomeration               تجمع و توده ای شدن ذرات اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت خواب و مراحل خواب واختلالات خوردن

پاورپوینت خواب و مراحل خواب واختلالات خوردن

پاورپوینت خواب و مراحل خواب واختلالات خوردن

پاورپوینت خواب و مراحل خواب واختلالات خوردن

 

 

65اسلایدتعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشد

تعریف خواب

—خواب حالتی تکرارشونده و منظم و به راحتی قابل برگشت استاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست

پاورپوینت مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست

پاورپوینت مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست

پاورپوینت مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست

 

 

20اسلاید

 

1.بام پوش های لاستیکی بازیافتی

       بام پوش های لاستیکی بازیافتی یکی از مصالح نوین ارزان قیمت و سازگار با محیط زیست در صنعت ساختمان سازی هستند.

این بام پوش ها که از تایر های بازیافتی ساخته شده اند، با دوام و قابل اطمینان بوده

و در مقایسه با چوب یا سفال معمولی با محیط زیست سازگاری بیشتری دارند .

      

        برای ساخت این این بام پوش ها ، ابتدا دیواره لاستیک برداشته شده و بخش سطحی آن به قطعات بزرگ تقسیم می شود. این قطعات ، صاف و صیقلی شده و با خاک اره و خاک سنگ پوشانده می شوند. بخش عمده ای از این خاک اره و خاک سنگ نیز باز یافتی است که اغلب از آسیاب ها و کاشی های سفالی بازیافتی تهیه می شود. 

        سپس این قطعات حرارت داده شده و توسط قالب های مخصوص شکل می گیرند.  معمولا سطح قطعات حاصل با لایه ای از مواد دیگر پوشانده می شود تا مانند قطعات سفالی، سنگی و چوبی به نظر برسند. یک نوار پلاستیکی دور هر قطعه نصب می شود تا میخ زدن به آن ها آسان تر باشد.  

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت جستجو و نجات در سیلاب

پاورپوینت جستجو و نجات در سیلاب

پاورپوینت جستجو و نجات در سیلاب

پاورپوینت جستجو و نجات در سیلاب

 

50اسلاید

 

مقدمه

       سیل ، شایعترین حادثه طبیعی در دنیا محسوب می شود. و تقریبا در تمامی کشور های جهان وجود دارد . کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و مناطق شهـــری و روستایی بسیاری در معرض خطر سیل  قرار دارند . عدم رعایت

   مقررات ایمنی در ساخت و ساز ها  و استفاده بی رویه

   از منابع طبیعی و تخریب جنگل ها ، بسیاری از

   مناطق کشور  را در برابر سیلاب ها آسیب

   پذیر ساخته است.

بیش از هفتاد درصد حوادث مربوط به
سیلاب ، در دو کشور هند و بنگلادش روی
می دهد و نسبت به سایر سوانح بیشتر موجب مرگ و میر می شود.

قابل توجه نجاتگران محترم :

    حرفه نجات در سیلاب همواره با خطر همراه بوده وافراد درگیـر با آن ، با علم این واقعیت ، این کار را به عنـوان یک رویارویی و مبـارزه همیشگی پذیرفته اند.

 

   بررسی صحنه های سیل و خطرات بالقوه موجود در آن، از
قبیل آب گرفتگی وسیع و عمیق منطقه، خطر خفگی و غرق شدگی و محاصره در آب و غیره همگی از جمله مواردی  هستند که لزوم آشنایی نجاتگران سیل را با فنون
شنا و وسایل عمده نجات در آب ضروری و
در مواردی حیاتی می نماید .


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت اطلاعات فنی ابزارهای اندازه گیری و سیستم های کنترل خودکار پر عیار سازی

پاورپوینت اطلاعات فنی ابزارهای اندازه گیری و سیستم های کنترل خودکار پر عیار سازی

پاورپوینت اطلاعات فنی ابزارهای اندازه گیری و سیستم های کنترل خودکار پر عیار سازی

پاورپوینت اطلاعات فنی ابزارهای اندازه گیری و سیستم های کنترل خودکار پر عیار سازی

 

 

66اسلاید همراه باتصویر

 

الزامات برنامه فرآوری:

برداشت ایمن ماده معدنی، اطمینان از خروج و دانه بندی در مرحله برداشت، خردایش و دانه بندی

ظرفیت کنترل دستی بالا

نرخ بالای ریکاوری و عیار ماده معدنی و کاهش سرباره

قیمت مناسب در بارگیری و حمل و نقل

اهمیت سیستم های کنترل خودکار پر عیار سازی:

با توجه به تجربه انسانی و مسئولیت پذیری افراد شاخص های انسانی به شدت تحت تاثیر قرار می گیرند

تغییر فرآیند، نشت، ضایعات فلز، نرخ ریکاوری پایین و کاهش نیروی کار

نتایج آزمایشگاه پسماند قادر به تشخیص و کنترل لحظه ای نیست

متنوع بودن تکنولوژی منحصر به فرد تغییرات گسترده ای را ایجاد کرده است.

راهنمای خرابی تجهیزات که باعث می شود علت خرابی به سرعت گزارش شود و از توقف خط تولید جلوگیری می کند


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت آشنایی با سیستم آتشباری نانل

پاورپوینت آشنایی با سیستم آتشباری نانل

پاورپوینت آشنایی با سیستم آتشباری نانل

پاورپوینت آشنایی با سیستم آتشباری نانل

98اسلایدهمراه باتصویر به زبان انگلیسی

 

Non-Electric Detonators

 

 

On Surface Blasting Applicationsآشنایی با سیستم آتشباری نانل

 

—Exel LP   اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت روش گرانی سنجی Gravity Method

پاورپوینت روش گرانی سنجی Gravity Method

پاورپوینت روش گرانی سنجی Gravity Method

 

پاورپوینت روش گرانی سنجی  Gravity Method

 

17اسلاید

 

اصول روش:

اختلاف در جرم مخصوص مواد

باعث تغیر شتاب جاذبه زمین می گردد

حال امکان دارد این شتاب بزرگتر یا کوچکتر از شتاب عادی باشد

ناحیه درای آنومالی Anomaly  مثبت یا منفی است

در گرانی سنچی به علت بزرگ بودن مقدار گال از میلی گال استقاده می کنند

در کتابها یا بعضی مقالات  از واحد g.u (Gravity Unite ) استفاده می شود

 

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت شروع تغذیه تکمیلی نوزاد

پاورپوینت شروع تغذیه تکمیلی نوزاد

پاورپوینت شروع تغذیه تکمیلی نوزاد

پاورپوینت شروع تغذیه تکمیلی نوزاد

 

 

25اسلاید

 

نوزاد از لحظه تولد تا پايان ماه ششم ( 180 روز اول ) تمامي نيازهاي غذايي خود را از شير مادر تامين مي كند و به جز قطره  مولتي ويتامين يا A + D نياز به مصرف  هيچ ماده غذايي  حتي آب  ندارد. بعد از اين دوران نياز غذايي كودك به دليل افزايش فعاليت و نياز به انرژي با خوردن شير مادر تامين نشده و لازم است تا در كنار شير مادر  كه تا پايان 12 ماهگي همچنان غذاي اصلي محسوب مي شود  غذاي كمكي نيز داده شود .

بهترين زمان شروع تغذيه كمكي

 

بهترين سن شروع غذاي كمكي پس از پايان ماه ششم ( بعد از 180 روز اول زندگي ) است چرا كه :

شير مادر در اين سن به تنهايي قادر به تامين  نيازهاي غذايي مورد نياز كودك نيست زيرا شير مادر در شش ماه دوم تنها نيمي از انرژي مورد  نياز كودك را تامين مي كند .

دستگاه گوارش كودك در اين سن آماده پذيرش غذاي نيمه جامد خواهد بود .

ذخيره برخي مواد مغذي مثل آهن در بدن كودك در 6 ماهگي به حداقل مي رسد .

برخي از عوامل تكامل مثل دندان درآوردن ، قدرت نشستن و  گرفتن اشياء با دست كه همگي از شش ماهگي  به بعد پديد مي آيد كودك را جهت پذيرش غذاي كمكي آماده مي كند.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کتاب دیرینه شناسی 1تألیف غلامعلی شایگان

پاورپوینت کتاب دیرینه شناسی 1تألیف غلامعلی شایگان

پاورپوینت کتاب دیرینه شناسی 1تألیف غلامعلی شایگان پاورپوینت کتاب دیرینه شناسی 1تألیف غلامعلی شایگاناینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت كربناتيتها و الماس (درس سنگهاي آلكالن)

پاورپوینت كربناتيتها و الماس (درس سنگهاي آلكالن)

پاورپوینت كربناتيتها و الماس (درس سنگهاي آلكالن)

پاورپوینت كربناتيتها و الماس (درس سنگهاي آلكالن)

 

 

102اسلاید

 

پاورپوینت كربناتيتها و الماس (درس سنگهاي آلكالن)

 

سمينار كربناتيتها و الماس

كيمبرليتها و الماس:


بحث كيمبرليت و الماس يعني بحث دانش جواهر شناسي و سنگهاي قيمتي كه يكي از مهمترين و شيرين ترين شاخه هاي زمين شناسي اقتصادي را تشكيل مي دهد.

 

ارزش جواهرات
بسياربالا بوده و در اين ميان الماس مشهورترين و گرانبهاترين آنهاست و به همين دليل سلطان جواهرات لقب گرفته است.

مشخصات جواهرات
تركيب نامشخص، كمياب و ظاهري زيبا و شفافيت، رنگ، جلاي و درخشش، گرانترين آنها داراي سختي 8 تا 10 مي باشند. مقاومت در عوامل فرسايش بر ارزش آنها مي افزايد. بيشتر جواهرات تراش داده شده معامله مي شوند.

توليد الماس
حدود چهار پنجم الماس توليدي جهان در صنعت و بقيه به عنوان زيور آلات بكار مي رود. به علت قيمت بالاي آن اكتشاف و استخراج آن رونق زيادي دارد.  لزوما معادن داراي عيار بالا پرسودترين معادن نيستند زيرا مهم درصد الماس داراي كيفيت جواهري است. توليد الماس طبيعي در سال 1994حدود 107 ميليون قيراط بود كه اين توليد اكنون افزايش يافته است. توليد الماس مصنوعي نيز حدود 250 ميليون قيراط است.

تا قرن 18 هندوستان توليد كننده اصلي الماس در جهان بود ولي اكنون الماس در 21 كشور جهان يعني افريقاي جنوبي، بوتسوانا، زئير، تانزانيا، ناميبيا، روسيه، امريكا و استراليا و غيره توليد مي شود و توليد الماس صنعتي در استراليا، بوتسوانا و زئير بيش از آفريقاي جنوبي و ناميبيا است. در واقع گفته مي شود كه تنها5 تا 10 درصد الماس توليد شده در استراليا كيفيت جواهري دارد

توليد الماس جواهري از نهشته هاي آبرفتي در ديگر كشورهاي آفريقايي نيز همانند برزيل، چين و هندوستان اندك است، ‌به گونه اي كه آفريقاي جنوبي، ‌بوتسوانا و احتمالاً روسيه منابع اصلي توليد الماس جواهري در جهان هستند. اين امتياز اهميت دارد ‌زيرا الماس هاي جواهري به دليل ارزش بسيار زيادتر و نيز همانطور كه خواهيد ديد، به خاطر آنكه كنترل شديدتري بر قيمت آنها اعمال مي شود، ‌سوددهي معادن را كنترل ميكند.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت زون های فرورانش Subduction Zones

پاورپوینت زون های فرورانش Subduction Zones

پاورپوینت زون های فرورانش Subduction Zones

 

پاورپوینت زون های فرورانش Subduction Zones

 

76اسلاید همراه باتصویر به زبان انگلیسی

 

Subduction Zone Rocks

Steinmann Trinity (1905)

Serpentiniteاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت كربناتيت ها

پاورپوینت كربناتيت ها

پاورپوینت كربناتيت ها

پاورپوینت كربناتيت ها

 

 

36اسلاید

 

تعریف

•كربناتيت ها سنگهاي آذرين مافيك نفوذي يا خروجي هستند كه  اساساً (بيش از 50 درصد) از  كانيهاي  كربناتي  ( عمدتاً  كلسيت،  آنكريت، دولوميت يا سيدريت ) و يكي از كانيهاي كلينوپيروكسن، آمفيبول آلكالن، بيوتيت، آپاتيت، مگنتيت و ...  با منشأ كاملاً آذرين تشكيل شده اند. اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت مروری بر بیولیچینگ منگنز Manganese biomining

پاورپوینت مروری بر بیولیچینگ منگنز Manganese biomining

پاورپوینت مروری بر بیولیچینگ منگنز Manganese biomining

پاورپوینت مروری بر بیولیچینگ منگنز Manganese biomining  

 

 

86اسلاید همراه باتصویر تعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشند

 

مروری بر بیولیچینگ منگنز       :      Manganese biomining : a review

فهرست:

- منگنز

- بیولیچینگ

- نتیجه گیری

بيوليچينگ روشي براي استفاده از ميکروارگانيسم ها براي جدا کردن فلزات باارزش از کانسنگ مي باشد.

 - مخصوصاً براي بازيافت فلزات با عيار پايين مانند طلا استفاده مي شود.

 

 

 

 

بیولیچینگ به فرآیندی گفته میشود که طی آن عناصر فلزی بوسیله  ی میکروارگانیسم ها از کانی های معدنی جدا شده و وارد فاز محلول میشوند.

     

      - مکانيزم مستقيم

     

      - مکانیزم غیرمستقیم

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت گدازه ها يا رخساره هاي مايع آتشفشانی

پاورپوینت گدازه ها يا رخساره هاي مايع آتشفشانی

پاورپوینت گدازه ها يا رخساره هاي مايع آتشفشانی

پاورپوینت گدازه ها يا رخساره هاي مايع آتشفشانی 

 

كتاب آتشفشان ها و رخساره هاي آتشفشاني

صفحه 269 الي 326

دكتر علي درويش زاده

 

33اسلایدهمراه باتصویر

 

گدازه

مواد مذاب سنگي ناهمگن كه در آن آثار پديده هاي حركت يا هيدروديناميك و انجماد ديده مي شود.

مانند رودخانه و به شكل كم و بيش غليظ جاري مي شود.

از انجماد آن در اطراف محل خروج ، سنگ هاي آتشفشاني بوجود مي آيد.

 

 

)Elie de Beamont, 150 years ago)

ويژگي جريان گدازه (روانه):

nروانه هيچگاه تمام زمين هاي اطراف آتشفشان را نمي پوشانداینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت ریاضی معدن (آشنایی کلی با کاربرد ریاضی درمعدن)

پاورپوینت ریاضی معدن (آشنایی کلی با کاربرد ریاضی درمعدن)

پاورپوینت ریاضی معدن (آشنایی کلی با کاربرد ریاضی درمعدن)

پاورپوینت ریاضی معدن (آشنایی کلی با کاربرد ریاضی درمعدن)

 

 

 

13اسلایدبه زبان انگلیسی

 

MATHS IN MINING

ریاضی معدن

Acknowledgements

Queensland Resources Council (QRC) would like to acknowledge Thiess Pty Ltd, and in particular Jack Pippenger, for the information contained in the following PowerPoint.

Overview

Mathematics is integral to the mining industry – used daily in many areas of the mining operation.

 

The next few slides detail just a few of the uses of Math in operating a successful mine.

 

 

Geology:

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت کانسار های آهن و منگنز

پاورپوینت کانسار های آهن و منگنز

پاورپوینت کانسار های آهن و منگنز

پاورپوینت کانسار های آهن و منگنز

 

سمینار کارشناسی ارشد

(کانسار های ایران ومنشأ آنها)

کانسار های آهن و منگنز

 

65اسلایدهمراه باتصویر

 

فهرست:

فصل اول

کانسارهای آهن

 

فصل دوم

کانسارهای منیزیم

 

تاریخچه:

آهن بعد از طلا و مس از جمله قدیمی ترین فلزات شناخته شده توسط بشر است. پس از شناسایی به دلیل خواص برتر این فلز همچون کم چگال تر بودن در عین سختی و مقاومت بالاتر در مدت کمی جایگزین فلزات قبلی گردید.

آهن در غالب زبان ها به معنای فلز آسمانی است که این به دلیل یافت شدن آن در شهاب سنگ ها برای اولین بار است.در فارسی نیز آهن از کلمه توراتی آسن گرفته شده است.

اولین کانی مورد استفاده برای استخراج آهن هماتیت بود که با زغال چوب مورد گدازش قرار گرفت.

ایرانیان باستان گرچه بر اساس شواهد اولین افرادی بوده اند که از علم متالورژی استفاده کردند اما در مورد آهن بعد از اقوام دیگر همچون مصری ها قرار گرفتند هر چند اولین فولاد سازان دنیا بودند که آثار آن در اطراف نی ریز دیده می شود.

صنایع جدید تولید و ذوب آهن در قرن19 و همزمان دوران حکومت فتحعلی شاه، با ساخت یک کارخانه در اصفهان توسط فرانسوی ها به ایران راه یافت.

در زمان امیر کبیر سه کارخانه ریخته گری آهن طی سال های 1885تا1890 در اطراف تهران ساخته شد.

طرح ساخت ذوب آهن در دوره پهلوی ریخته شد که محل انتخابی آن مسگرآباد تهران بود اما پس از مدتی به دلیل کمبود آب به کرج و از آنجا به علت نامرغوب بودن سنگ معادن آهن سمنان و زغال سنگ البرز به اصفهان انتقال یافت.

دلایل انتخاب اصفهان عبارت بودند از:

1- آب فراوان

2- مرکزیت نسبت به مواد اولیه و توزیع

3-وجود شهر بزرگی چون اصفهان جهت رفاه و آسایش کارگران


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت خلاصه اصول ژئوشيمي ، ميسون و مر، مترجم محمد بهرامي

پاورپوینت خلاصه اصول ژئوشيمي ، ميسون و مر، مترجم محمد بهرامي

پاورپوینت خلاصه اصول ژئوشيمي ، ميسون و مر، مترجم محمد بهرامي

پاورپوینت خلاصه اصول ژئوشيمي ، ميسون و مر، مترجم محمد بهرامي

 

 

243اسلاید

 

اهداف درس:

اشنایی با تاریخچه ژئوشیمی

آشنایی  با منظومه شمسی

بررسی ساختمان زمین

آشنایی با مفاهیم بنیادی ترمو دینامیک

بررسی ژئوشیمی سنگهای آذرین،رسوبی و دگرگونی

 

 

 

فهرست:

فصل اول

مقدمه

فصل دوم
زمين در ارتباط با كيهان

فصل سوم
ساختار و تر كيب زمين

فصل چهارم
 ترموديناميك و شيمي بلورها

فصل پنجم
ماگماتيسم و سنگ هاي آذرين

فصل ششم
رسوب گذاري و سنگ هاي رسوبي

فصل يازدهم
 دگرگوني به عنوان فرايندي ژئو شيميايي

 


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت روشهای بدون نگهداری (روشهای استخراج زیرزمینی)

پاورپوینت روشهای بدون نگهداری (روشهای استخراج زیرزمینی)

پاورپوینت روشهای بدون نگهداری (روشهای استخراج زیرزمینی)

پاورپوینت روشهای بدون نگهداری (روشهای استخراج زیرزمینی)

 

 

43اسلاید بیشتر اسلایدهابصورت  تصوییر میباشند

 

روشهای بدون نگهداری:

روش اتاق و پایهاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت بحران اقتصاد جهانی

پاورپوینت بحران اقتصاد جهانی

پاورپوینت بحران اقتصاد جهانی

پاورپوینت بحران اقتصاد جهانی

 

 

22اسلاید

 

بحران اقتصادی چیست

درنظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی  پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ ندارد.

وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولیدکالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود

و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران پیش می‌آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید

سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند.

 بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند

 

 

تاریخ بحرانهای اقتصادی

 نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت.

 از بحران۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصار اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است.


اینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت دوره آموزشی حفاری انحرافی Directional Drilling Training

پاورپوینت دوره آموزشی حفاری انحرافی Directional Drilling Training

پاورپوینت دوره آموزشی حفاری انحرافی Directional Drilling Training

پاورپوینت دوره آموزشی حفاری انحرافی Directional Drilling Training

 

 

195اسلاید به زبان انگلیسی

Contents

1.Introductionاینجا هم مشاهده کنید

پاورپوینت پروتئينها و نقش آنها در بدن و فعاليتهاي ورزشي کتاب تغذیه وورزش دکتر محمدرضا اسد

پاورپوینت پروتئينها و نقش آنها در بدن و فعاليتهاي ورزشي کتاب تغذیه وورزش دکتر محمدرضا اسد

پاورپوینت پروتئينها و نقش آنها در بدن و فعاليتهاي ورزشي کتاب تغذیه وورزش دکتر محمدرضا اسد

 

پاورپوینت پروتئينها و نقش آنها در بدن و فعاليتهاي ورزشي کتاب تغذیه وورزش دکتر محمدرضا اسد

 

 

118اسلاید

 

پروتئین ها ← حدود 15% کالری مورد نیاز روزانه را تامین می کنند .

                                                                نیمی در عضله

        19-20% وزن کل بدن ←                       در استخوان و غضروف

                                                               در پوست و مایعات

میزان نیاز gr 8/0 برای هر کیلوگرم بدن

پروتئین ها در 1) ساختمان سلولی   2) آنزیمها    3) ژنها  4) پروتئین های انتقال دهنده 2O 5) پروتئین های انقباضی (اکتین، میوزین)

به همین خاطر به پروتئین (اساس زندگی) می گویند

تنها در دو جای بدن پروتئین نیست 1) ادرار     2) صفرا

نیاز به پروتئین در مواقع زیر افزایش می یابد   1) رشد      2) افزایش واکنش های متابولیسمی

3) بیماری های عفونی    4) سوختگیها        5) التیام زخمها

ساختمان پروتئین ها ← علاوه بر H.O.C ← 16% N

اجزاء ساختمانی ← اسید آمینه

20 نوع اسید آمینه که ترکیب های مختلف آن 000/30 نوع پروتئین می سازد

 


اینجا هم مشاهده کنید